Psykisk helse

Innbyggerinitiativ – Salg av sykehusbygning – Gaustad sykehus

Psykisk helsevern trenger en betydelig opprusting framover. Og det er bra når regjeringen – i et ellers bedrøvelig statsbudsjett – nå trapper opp innsatsen. Helseministeren har lovet at Oslopsykiatrien skal få mer ressurser. I en situasjon som dette anser SV at det vil være galematias om kommunen selger unna eiendom i Gaustad sykehus sitt nærområde. Dette er arealer som sykehusets faglige ledelse sterkt understreker er viktig i dagens pasientbehandling gjennom blant annet fritidsaktivitet og ved at de grønne friområder i sykehusets nærhet har vært en særs viktig kvalitet for sykehuset og pasientene, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet salg av sykehusbygning ved Gaustad sykehus.

Psykisk helsevern mer enn psykiatere

"Mer av psykiatriens ressurser må gå til de sykeste. Og mindre til de mange som sliter med små psykiske problemer. For psykiatere er mangelvare", skriver Dagsavisens redaktør. - Jeg er dypt uenig i at noen psykisk syke nå skal få mindre hjelp, for å hjelpe andre mer syke. Å gripe fatte i ”milde depresjoner og angstlidelser” er å forebygge før det utvikler seg til noe mer alvorlig, skriver SVs Ivar Johansen i Dagbladet.

Gullkantede psykiatri-pasienter på Dikemark

Om kort tid åpner "Bo- og omsorgsinstituttet" i Sylling, en privat psykiatriinstitusjon startet  av Bjørn Gunby, Jan Stang og Ole Underland, alle tidligere helt sentrale innenfor sikkerhetsavdelingen på Dikemark. Dette er av  landets mest ressurskrevende pasienter, med en døgnpris på over 9.000 kroner.  Avdelingsoverlege Per Føyn på Dikemark peker nå ut de pasienter som kan passe inn i sine tidligere kollegers private institusjon.

Stat og kommune krangler: De psykiatriske pasienter taper

Ivar Johansen har sendt følgende spørsmål til byrådet:

"Både Staten og Oslo kommune er enige om om at Vindern DPS trenger nye lokaler for å kunne bli et fullverdig distriktspsykiatrisk senter og betjene sektorens psykiatriske pasienter på en tilfredsstillende måte. Penger er bevilget, detaljerte byggeplaner foreligger og en er klar til å ta de første spadetak. Men så har staten og kommunen havnet ut i et bikkjeslagsmål om hvem som eier sykehusbygninger i Oslo. Og krangelen gjelder også poliklinikkbygget på Vinderen. Men mens krangelen pågår er det pasienter som lider som følge av et ikke-fullverdig behandlingstilbud.

Helseministeren har forsikret om at reformen ikke skulle føre til at utbygging av tjenestetilbudene ble hindret. Da det ble klart at tvisten kunne forsinke byggearbeidene alvorlig, tilbød Diakonhjemmets sykehus å mellomfinansiere, dvs. betale påbygningen mot en garanti om å få pengene igjen når eierforholdene var avklaret. Helse Øst har akseptert en slik løsning - det har ikke Oslo kommune gjort.

Så langt jeg skjønner er det en meningsløs sløsing med offentlige midler og ødeleggende for tjenestetilbudet å vente til de store eiendomstvister er løst. De kan det reelt sett ta år å få løst. Det eneste fornuftige er å la Diakonhjemmet mellomfinansiere påbygget, la stat og kommune krangle i fred og la den som vinner betale når den tid kommer.  Vil byrådet bidra til et slik løsning, slik at det ikke blir pasientene som taper?" 

Myter opprettholder tvangsbruk

Myter opprettholder tvangsbrukDebatten om tvang i psykisk helsevern er etterlengtet og nødvendig. Tvang brukes i alt for stort omfang i Norge. Det er et politisk ansvar å sørge for tjenester som gir god hjelp i tråd med brukernes ønsker og behov, med minimal bruk av tvang. Det er urovekkende at det er stille fra politisk hold når tvang er på dagsorden, skriver generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Sunniva Ørstavik, i Aftenposten.

Les mer

Psykotiske fanger i norske fengsler

Det nåværende bystyreflertall i Oslo har nå sagt et entydig nei til nedbygging av sengeplasser i psykiatrien, samtidig som det er en uttalt vilje til å forsere utbyggingen av distriktspsykiatrien. Denne svekkingen av psykiatrien rammer også sinnslidende fanger ved våre fengsler. Nedleggelsen av Reitgjerdet forutsatte oppbygging av regionale sikkerhetsavdelinger ved psykiatriske sykehus. Disse er etablert ved Brøset i Trøndelag, Sandviken ved Bergen, Dikemark i Asker og Gaustad i Oslo,- med tilsammen 48 plasser. Men først og fremst forutsatte en at fylkeskommunene skulle ta et reelt ansvar for behandlingstilbud for pasienter som preges av vedvarende utagering, og som krever ressurser ut over det generelle psykiatriske avdelinger kan tilby, sa Ivar Johansen bl.a. i sin innledning på KROM-seminaret.

Hvis taushet var gull?

Hvis psykiatrien skal bli bedre, må kritikkverdige forhold avdekkes. Med innøvd kløkt fremlegges alternative virkelighetsbeskrivelser for å komme unna alvorlig tjenesteforsømmelse. Dette skriver Eli Undheim, landsstyremedlem i Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien, i en kronikk i Aftenposten denne uka. Hun spør videre: "Hva fortjener betegnelsen "nødvendig helsehjelp", sett i pasients og pårørendes perspektiv? Hva skal betegnes som "urettmessig og unødvendig inngripen i privatlivet"? Det er denne begrunnelsen psykiatritjenesten ofte bruker, om hverandre, slik at den passer inn til forsvar for dem selv."

Les hele kronikken i Aftenposten

Dikemark-kuttene: Må det skje et nytt trikkedrap?

I et flammende innlegg i Aften tar kontrollkommisjonsmedlem Grethe Horn Mathismoen oppgjør med dem som har ansvaret for kuttene i sikkerhetspsykiatrien. - At selv Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark (RSA) skal være et offer for budsjettkutt, fyller meg ikke bare med uro, men med en større politikerforakt enn jeg har våget å sette ord på tidligere. Dette skriver mangeårig medlem av kontrollkommisjonen for sikkerhetsavdelingen på Dikemark, Grethe Horn Mathismoen, i et sterkt oppgjør med planene for å kutte 11 av 34 senger fra og med april i år.

Les hele innlegget i Aften
 

Bydel Sagene/Torshov: Tvangsinnlegger flere ganger i uken

Sagene-Torshov har landets største tetthet av psykisk syke mennesker. Flere ganger i uken blir folk tvangsinnlagt fordi de er psykotiske og ikke kan ta vare på seg selv. Så langt har opptrappingsplanen for psykiatri ikke ført så mye godt med seg i bydelen. - Vi opplever at sykehusene salderer sine budsjetter ved å skrive ut pasientene tidligere enn de burde gjøre, før bydelene har sine tilbud klare. Det rammer brukerne som blir svingdørspasienter, og det rammer bydelen som må kjøpe dyre plasser til pasientene, sier bydelsutvalgets leder Tone Tellevik Dahl.
 

Les mer

Forskjellsbehandling i Oslo-psykiatrien: Pasientenes bosted avgjør behandling

Fra tidligere vet vi at den psykiatriske sykelighet er 2 - 3 ganger så høy i nye drabantbyer og indre by i Oslo, som den vi f.eks. finner i ytre by vest. Når derfor Lovisenberg sektor har en utgift til psykiatri på kr. 2461 pr. innbygger, mot Diakonhjemmets 2112, illustrerer dette  at ressursfordelingen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp forskjeller i psykiatrisk sykelighet.


Les mer