Rus

Anitas situasjon - løst

Anitas situasjon - løstJeg skrev forleden dag om rusavhengige Anita, som på grunn av stopp i bostøtte fra NAV lå etter med kr. 30.000 i husleie til Oslo kommune, og dermed ble truet med utkastelse.

NAV har nå krøpet til korset, og erkjent feilbehandling. Anita får tilbake sin bostøtte, og etterbetaling av kr. 30.000. Dermed kan hun betale sin husleiegjeld til Oslo kommune, og beholde sin bolig.

Men jeg skal etterprøve saken, for å se hvordan sånt kan oppstå, og hvordan vi kan hindre at sånt skjer igjen.

Rusavhengige Anita kastes på gata

Rusavhengige Anita kastes på gataDen ene delen av offentlige hjelpeapparatet sender Anita på avrusning, i en fase hvor hun er godt motivert for å få kontroll på sin rusavhengighet.

Den andre delen av det offentlige hjelpeapparatet kaster Anita ut av leiligheten hennes fordi hun har havnet ut i husleierestanse fordi bostøtten hennes ble stoppet.

Jeg setter pris på de mange henvendelser jeg får som ofte viser at det ikke alltid er sammenhengen mellom teori og praksis, og som avdekker svikt i det offentlige hjelpeapparatet. Retten til bolig må være helt grunnleggende, og det må være helt uakseptabelt å kaste ei ung jente på gata fordi hun - på grunn av at det offentlige selv - har kommet opp i betalingsproblemer.

Har andre erfaringer og innspill?

Les mer nedenfor.

Rustiltaket Exit faglig truet

Rustiltaket Exit faglig truetDet er ille når rusfeltets dimensjonering og organisering styres av kjappe budsjettkutt, framfor helhetlige og langsiktige planer. Når er det rustiltaket Exit som skal flyttes, og utvides, men på en måte de ansatte mener er faglig uforsvarlig. Som den tillitsvalgte skriver om brukergruppen:

"De unge er i stor grad i behov av skjerming og tett, tilpasset oppfølging. En institusjon i størrelsesordenen det her vil bli snakk om vil vanskeliggjøre dette arbeidet og i ytterste konsekvens kan det medføre økte problemer for den enkelte unge.

Med stor grad av sannsynlighet vil vi da, basert på våre nåværende erfaringer der vi har hatt opptil 10 unge med ulik grad av misbruk, se en økt problematikk med kjøp og salg innad på huset, økt uro kan bli et problem og de unge vil trekke til sentrum uavhengig om huset er flyttet derifra. Forskjellen fra i dag kan komme til å bli at de unge oppholder seg i sentrum over lengre perioder, fordi det vil være tyngre å dra tilbake til huset," skriver tillitsvalgt Marinda Dalberg blant annet.

Les mer nedenfor.

En målretta ruspolitikk

En målretta ruspolitikkI Oslo SV har vi i den senere tid hatt en god prosess med å diskutere ruspolitikken. I diskusjonen har både rusavhengige og fagfolk vært involvert. Jeg var deltaker i arbeidsgruppa som gjennomførte prosessen, og jeg var leder i redaksjonskomiteen som fremmet forslag til vedtak i Oslo SVs representantskap. Jeg synes dette har resultert i en god uttalelse.
 
Et av de forslag uttalelsen bringer fram er: "Oslo SV ønsker å la rusmiljøet få et egnet innendørs værested i Oslo, der bruk av narkotika tolereres, slik som i sprøyterommet. Et innendørs værested kan representere et reelt alternativ til den åpne russcenen i Oslo sentrum, utover de fra før bestående tiltak. I tillegg til brukerrommet, kan lokalene romme hjelpe- og rekreasjonstiltak, kantinedrift og arbeids- og entreprenørskapstiltak. Noe av driften som et slikt sted vil kreve, kan innebære arbeidsoppgaver til brukerne. Her er også rom for lavterskeltiltak og brukerstyrt aktivitet.

Et innendørs velferdssenter i Oslo vil bidra til økt opplevelse av verdighet for en svært marginalisert gruppe, samtidig som gruppen ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Et velferdssenter for rusmiljøet signaliserer at Oslo er for alle." Og da gjenstår det å ta politiske initiativ i tråd med dette.

Les hele uttalelsen nedenfor.

Rusavhengige-tilbud: Positiv utvikling i Ap

Det er bra om bo- og omsorgsplassene på Hovin Omsorgssenter, Bjørnerud Rehabibiliteringssenter og Josefines Hus nå er reddet, etter finanskomiteens budsjettbehandlng. Oslos rusavhengige trenger sårt disse 64 plassene.

Foran finanskomiteens behandling var det kun FrP, Rødt og SV som ønsket å redde de 3 institusjonene, ved både i vedtaksform å si det, samt å  legge inn nok penger, 20 millioner. Ap ønsket kun å redde Hovin. Slik var det også  ved finanskomiteens behandling. Ap stemte ned vårt forslag om å redde de 3 institusjonene, men gjennom et sterkt press fra SV og FrP aksepterte de i alle fall å være med på å øke budsjettrammen med 20 millioner. 

Men det er heldigvis bevegelse i Ap. Flott å se i etterkant av finanskomiteens behandling Aps Tone Tellevik  Dahl si at det for Ap er viktig å opprettholde de 3 institusjonene. Sånn var det ikke verken før og under finanskomiteens møte. Kanskje til og med Ap under bystyrets møte også stemmer for vårt forslag om det samme da?

Les mer hos NRK

Rusomsorgsplass-nedlegging: Byråden er uklar

Rusomsorgsplass-nedlegging: Byråden tåkelegger"Beboere ved Hovin omsorgssenter er redde for å bli satt på gata hvis forslaget om nedleggelse gjennomføres. I går møtte de opp i Rådhuset i bekymring," skrev Dagsavisen.

Høyre-byråd Anniken Hauglie svarte på dette i Dagsavisen onsdag under overskriften "Tilbudet skal bygges opp."

Men les hennes svar med et kritisk blikk. Hun sier at "Jeg kan berolige (..) Dagsavisen og andre om at tilbudet til rusmiddelmisbrukere fra Oslo kommune ikke bygges ned, men opp." Men svaret er uklart. Hun kunne, om hun ville, sagt: Vi nedlegger ingen rusomsorgsplasser, og gitt rusavhengige noe mer trygghet og nattesøvn. Men under vakre ord avviser hun vel slett ikke det som de rusavhengige er bekymret for: planer om nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter og kvinnetiltaket Josefines hus, tilsammen 64 plasser?

Byrådets budsjettforslag: Dramatiske konsekvenser for rusavhengige

Byrådets budsjettforslag: Dramatiske konsekvenser for rusavhengige Byrådet har foreslått å kutte 26,9 millioner i Velferdsetatens budsjett for 2013. Som følge av dette vil etaten legge fram forslag om nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter og kvinnetiltaket Josefines hus. 

Disse tre tiltakene er henholdsvis to rehabiliteringstilbud, og et omsorgstilbud for kvinner og menn med en rusavhengighet i Oslo. Om forslaget går igjennom vil 65 plasser forsvinne.

Men 130 millioner (50 i år og 80 neste år) i kostnader bare for å utarbeide en søknad for vinter-OL 2022 har Byrådet ingen problemer med å finne plass til i budsjettet, og det uten at Oslo engang har besluttet om kommunen ønsker å søke. Det er byens mest hjelpetrengende som skal måtte lide. Byrådet som jobber ut fra parolen om "å prioritere det viktigste først"......

Det er bystyret som vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 5. desember. Les konsekvensvurdering fra de ansatte nedenfor. 

Les de sterke advarslene fra Velferdsetaten
Gå til aksjons-Facebook-siden 
Fortell bystyrepolitikerne hva du mener

Sliter med å innfri politikerløfter

Sliter med å innfri politikerløfterPrindsens mottakssenter i Storgata 36 c skal være bærebjelken i Oslo kommunes sentrumsarbeid og skal imøtekomme både kollektive og individuelle hjelpebehov hos personer med rusmiddelmisbruk i sentrumsmiljøene. Men som det heter i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn: Kommunen sliter med å innfri politikerløfter. Bakgrunnen for oppslaget er en erfaring fra ansatte Stein Asthøy.

Til tidsskriftet uttaler jeg blant annet: " – En målsetting om samordning av tjenester og et mottakssenter er bra, men man er nødt til å følge opp med å etablere et fysisk mottak hvor folk enkelt kan få kommet inn og bli geleidet videre."

Les hele artikkelen her

 

Oslo sentrum: Rusavhengige "Raymond" jages og trakasseres

Oslo sentrum: Rusavhengige Raymond jages og trakasseres"Raymond" er en - av mange - rusavhengige som holder til i Oslo sentrum. Mandag ble han igjen utsatt for det rusavhengige opplever er regelmessig trakassering fra politiets side i Oslo:  "Raymond" skriver bl.a:

"I går ble jeg stoppet av politiet og ransaket på åpen gate i krysset utenfor Spaceworld og 7 Eleven....Jeg hadde ikke gjort noe galt eller tenkt til å gjøre noe galt, jeg letet etter en veninne som jeg ikke fikk tak i på telefonen så da tenkte jeg at jeg kanskje kunne finne hun i Skippergata....( Er rusavhengig så jeg har naturlig nok mange venner og bekjente i rusmiljøet).

Politimannen sa at den historien der trodde han ikke noe på. Han hadde sett meg gå frem og tilbake og rundt på Jernbanetorget der og det at jeg sa at jeg var på vei til Sprøyterommet nå tydet på at jeg hadde handlet heroin. (...)

Jeg ble bortvist fra sentrum i 24 timer, den "ringen" de har satt som en grense man ikke kan være innenfor i 24 timer. Bryter man denne så blir man tatt inn på glattcella.

Spørsmålet mitt er: De kan vel ikke bare ta å ransake meg sånn helt uten videre? På bakgrunn av at de hadde sett meg gå rundt på Jernbanetorget/Skippergata?!"

Rusavhengige har - som alle oss andre - krav på å bli møtt med alminnelig menneskelig respekt. Den jaginga og hudsinga de blir utsatt for er ikke en rettsstat verdig. Avtroppende politimester Anstein Gjengedal sa forleden: "Opp til 70 prosent av den aktive politistyrkens tid går med til å gjøre helt andre ting enn å bekjempe kriminalitet i gatene." Jagingen av de rusavhengige er av dem.

Les "Raymonds" mail nedenfor.

 

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid"Foreldre, førskolelærere og lærere pekes ofte på som de viktigste rusforebyggerne. Ikke minst fordi de er de voksne som møter de unge jevnt og regelmessig i en alder hvor vaner og uvaner utvikles, " understreket Arne Klyve blant annet da han innledet om foreldrerollen i rusforebyggende arbeid i  samlingen til de regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge.

Men som han også minnet om: "Økonomisk og sosial ulikhet er roten til kriminalitet, uhelse, ungdomsproblemer, rusproblemer osv. Forskjellssamfunn gir utrygghet for alle."


Les Arne Klyves ppt-plansjer

Sosiale ulikheter, alkoholbruk og mulige helsekonsekvenser

Alkoholforbruk: Markant økningTankevekkende utvikling over 10 år:

• Andelen eldre som regner seg som avholdende er markant redusert
• 60+ har doblet sitt alkoholinntak, aldersgruppen har den største relative økningen
• Økning for begge kjønn og alle utdanningsgrupper
• Vinkonsumet har økt betydelig
• Flere rapporterer å ha en problematisk drikkeatferd. Begge kjønn og alle utdanningsgrupper 
• Problematisk drikkeatferd = lavere selvopplevd helse, mer angst og depresjon og i større grad balanseproblemer og fall
• Samme hos kroniske brukere av benzodiazepiner
• Alkohol og medikamenter: små eller ingen forskjeller mellom ikke-brukere og ulike brukergrupper
• Kronisk bruk OG problematisk drikkeatferd: 7.3 %
• Denne gruppen vil trolig ha større helsemessige utfordringer og behov for mer omfattende helse- og sosialtjenester

Førsteamanuensis Steinar Krokstad la fram interessante tall fra Trøndelag på en konferanse i Bergen sist uke, og som nok er representative for landet forøvrig.

Les PowerPointene