Rus

Byrådslederen liker ikke sannheten

"Mens de aller fleste av oss kan krype under en varm dyne i februarnettene så finnes det de som ligger ute i vinterkulda i Oslo. Mannlige rusmisbrukere velger heller å sove utendørs enn å bruke kommunens tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig. De ønsker andre en fin dag, men har selv kalde netter". Det var introduksjonen til en reportasje i NRK Dagsrevyen.

Oslo kommune har havnet ut i kraftig polemikk med NRK, bl.a. på grunnlag av informasjonsavisa Oslo kommune sender til alle husstander. Byrådsleder Erkling Lae mislikte den kommunale informasjonsavisas polemiske form. Men byrådslederen er fortsatt indignert over at NRK Dagsrevyen ga "inntrykk at vedkommende ikke hadde et adekvat botilbud." Ja, mislik det gjerne det, men sånn er virkeligheten: Kommunens botilbud er ikke kvalitetsmessig gode nok, slik at en del i stedet velger å bo i trappeoppganger og under broer. Kanskje byrådslederen selv kunne forsøke ei uke på Ila hybelhus?

Se bladet Journalisten
Se side 35 i referatet fra bystyret

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdom

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdomBystyreflertallet har påført Rusmiddeletaten et budsjettkutt på 8,1 millioner og etatslederen foreslår stillingskutt. Konsekvensene vil bl.a. kunne ramme noe av satsingen inn mot andre ungdomsmiljøer enn de en treffer i kjerneområdene rundt Akerselva og Oslo sentralbanestasjon. Dette kan for eksempel være snakk om satsinger mot utelivsarenaen eller andre subkulturelle miljøer, sier Fellesorganisasjonen i sin konsekvensanalyse.

En kunnskapsbasert skjenkepolitikk

"Bystyreflertallet forholder seg ikke til dokumenterte fakta: ”Det finnes ikke belegg for påstandene” om at det er sammenheng mellom antallet skjenkesteder, skjenketider og det bråket og den volden som preger Oslo hver helg, sier bystyreflertallet.  De vil ikke forholde seg til virkeligheten. Det er alvorlig at politiets klare råd totalt blir neglisjert av bystyrets flertall. Så skal naturligvis også skjenkepolitikken sees i et mer overordnet perspektiv hvor vi ser sammenhengen mellom totalt alkoholkonsum i et samfunn og de alkoholskader et samfunn må håndtere. Det krever en kunnskapsbasert alkohol- og ruspolitikk. Det er den totale alkoholpolitikken i Oslo som er avgjørende, og ikke alene for eksempel hvorvidt skjenketidene reduseres eller utvides med en time. Men når bystyreflertallet lar alkoholpolitikk primært være næringspolitikk, da bærer dette galt av sted," skriver jeg bl.a. i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn.

- Rusmiljøet i Oslo har blitt mer råttent

Overdoser, voldtekter og overgrep er dagligdags i Oslos rusmiljø. Flere mener at det offentlige svikter, mens de frivillige organisasjoner står parat med alt fra en god klem til praktisk bistand. Det er ingen tvil om at Oslo kommunes hjelpetilbud overfor de mest hjelpetrengende er utilstrekklig, og bedre vil det ikke bli om Høyre/Fremskrittspartiet-byrådet får presset igjennom aktivitetsreduksjonen i Rusmiddeletaten.

- Miljøet har blitt mer råttent nå. Det er ikke noe samhold. Vi som sitter her er som brødre, men det er mange i miljøet og det er mye misunnelse og sjalusi, sier Frank (54) til Østkantavisa.

Les mer i Østkantavisa

Evner ikke kommunen å forstå bostedsløse i Oslo?

Evner ikke kommunen å forstå bostedsløse i Oslo?NRK Dagsrevyen hadde 7. februar en Lørdagsrevyreportasje med headingen: "Kalde netter for uteliggere". Ingvild Bryn introduserte reportasjonen slik: "Mens de aller fleste av oss kan krype under en varm dyne i februarnettene så finnes det de som ligger ute i vinterkulda i Oslo. Mannlige rusmisbrukere velger heller å sove utendørs enn å bruke kommunens tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig. De ønsker andre en fin dag, men har selv kalde netter".

Hovedbudskapet til Charlie Storøygard, Svend Andreassen og Jon Are Sletthaug var altså slett ikke at det ikke fantes kommunale overnattingstilbud til dem - eller ei seng for natten som byråden ofte kaller det - men at de som bostedsløse fant tilbudet uverdig og svært lite egnet som botilbud. At de kvalitetsmessig ikke holder mål. Budskapet som er blitt hamret inn gang etter gang fra "brukerne" av hospitser og de store hybelhusene er at de i alt for stor grad domineres av rus og bråk. I den grad du ikke har et rusproblem på forhånd, er det stor sjans for at du vil blir rekruttert til det gjennom opphold der. Derfor velger altså Charlie, Svend og Jon Are i stedet å bo under ei bru, i en oppgang eller på gata.

Kommunen og politikere har betydelig fokus på kvalitet innenfor f.eks. sykehjemssektoren, og det er skremmende at når bostedsløse ytrer seg og ber om det samme så velger den politiske ledelse i Rådhuset i stedet å gå til motangrep. Gjennom en informasjonsavis til alle byens innbyggere hevdes det at NRK-reportasjen var full av feil og misforståelser. Jeg har nøye gjennomgått saken, og kan ikke finne en eneste feil. Dette er en korrekt framstilling av hvordan mange bostedsløse i Oslo opplever situasjonen. Jeg skulle ønske Fr.Ps byråd på dette saksfeltet kunne ha en evne til i større grad å lytte, også når fattigfolk - som kanskje ikke representerer de store velgergrupper - ytrer seg og ber om et mer verdig hjelpetilbud.

Se NRK Dagsrevyreportasjen
Les Oslo kommunes motangrep
Les hele artikkelen på side 25 her (pdf)

Aktivitetsreduksjoner i Rusmiddeletaten bør stoppes

Driftsreduksjoner i Rusmiddeletaten bør stoppesOppsøkende tjeneste tar i dag seg av de tyngste narkomane over 18 år, mens Uteseksjonen driver forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Rusmiddeletaten må spare seks millioner, og direktør Lilleba Fauske ønsker å slå sammen Oppsøkende tjeneste og Uteseksjonen, samt kutte ni stillinger.

Som en konsekvens av bl.a. dette har bystyremedlem Marianne Borgen (SV) sendt fram følgende forslag som skal behandles i helse- og sosialkomiteens møte 29. april: "Byrådet bes fremme sak til bystyret om hvordan bystyrets vedtak av 12.11.2008; ”Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste”, kan realiseres. I påvente av bystyrets behandling av slik sak stilles planlagte reduksjoner/ omstillinger i Rusmiddeletaten i bero."

Bystyret har mulighet til å rette opp driftskuttet på 6 millioner når det senere denne våren skal beslutte hvordan driftsoverskuddet for 2008 på 113 millioner kroner skal disponeres.

Les hos NRK Østlandssendingen
Les Rusmiddeletatens begrunnelse

Byrådet bygger ned den rusforebyggende innsatsen

Byrådet bygger ned den rusforebyggende innsatsenBystyret vedtok en tydelig beskjed til Byrådet om "snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".  Byråd Listhaug gir en dårlig forklaring på hvordan dette vedtaket følges opp, sier de ansatte i Uteseksjonen: "Hvordan vil dette være mulig med færre stillinger? Den eneste løsningen vi kan se, er at andre oppgaver nedprioriteres. Er tanken fra byråden at Uteseksjonen skal bruke mindre tid på oppfølgingsarbeid? Slik arbeidet vårt er i dag, møter vi ungdommen ute på gata. Ungdommen blir i mange tilfeller klienter ved Uteseksjonen. Dette innebærer at ungdommen blir fulgt opp av enkeltansatte for å for eksempel komme i kontakt med sosialkontor, foreldre, DPS, boligkontor, barnevernstjenesten, osv.

Hvis byråden mener at Uteseksjonen skal øke sin tilstedeværelse ute, vil man ha mindre tid til oppfølgingsarbeidet. Det vil si at man har mindre tid til å sette ungdommene i forbindelse med de ulike instansene som kan hjelpe dem. Det kan virke som at byråden ikke forstår kompleksiteten ved oppsøkende arbeid. Oppsøkende virksomhet initierer flere oppgaver når det er vellykket." Les hele notatet under.

Rusforebyggende: Er dette styrking og økt tilstedeværelse?

Rusforebyggende: Er dette styrking og økt tilstedeværelse?Et enstemmig bystyre vedtok i november på forslag fra SV følgende: "Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".

På tross av dette planlegges det i Rusmiddeletaten en betydelig bemanningsreduksjon i såvel Uteseksjonen som Oppsøkende tjeneste. Byrådet er bedt om å gi en forklaring overfor bystyret på hvordan dette harmonerer med bystyrets vedtak. Nå foreligger svaret, ( se under) og jeg tar gjerne i mot synspunkter på om virkeligheten oppfattes på samme måte av andre aktører. Skriv gjerne under.

Helgefylla koster mer enn den smaker

Når både regjeringspartiene og to departementer nå signaliserer innstramming i skjenketidene, protesterer utelivsbransjen naturlig nok i frykt for tapte inntekter. Andre skeptikere oppfatter grepet som formynderi og feilslått kollektiv avstraffelse. Felles for mange av innvendingene er at hensynet til våre personlige behov settes først. Spørsmålet er: Hvor mye skal samfunnet betale for din rett til å kjøpe øl, vin og sprit etter klokka to om natta?

Spør du politiet som hver helg må slåss med helgefylla over hele Norge, eller forskerne som har brukt tid på å granske emnet, får du svar: Drinkene koster mer enn de smaker, sett med fellesskapets øyne. Det finnes nok av dokumentasjon på at reduserte skjenketider resulterer i mindre vold.
Derfor støtter Det kriminalitetsforebyggende råd en slik innstramming.

Visepolitimester Roger Andresen i Oslo har bedt byrådet om å bruke denne muligheten til å redusere helgebråk og grove voldsepisoder. Byens regjerende Høyre- og FrP-byråd svarer med å be om mer politi i gatene, samtidig som de om noen uker vil be bystyret vedta en ny og mer liberal alkoholpolitisk handlingsplan. Den skal gjøre det mye lettere å skjenke alkohol i hovedstaden, og er dessverre en studie i  nærsynt ansvarsfraskrivelse. Hva som måtte bli konsekvensene i form av økt vold, flere voldtekter og annen kriminaliteter nemlig ikke et aktuelt tema i handlingsplanen fra næringsetaten i Oslo, skriver Henry Ove Berg, nestleder i Det kriminalitetsforebyggende råd og politistasjonssjef i Stavanger.

Les mer

Byens fattigste: Bostedsløse tilbys seng for ei uke

Byens fattigste: Bostedsløse tilbys send for ei ukeDet er stor avstand mellom de vakre ord og virkeligheten for byens fattigste i den Fr.P.styrte hovedstad. Her en liten historie fra dagens VG som forteller hvordan en av byens bostedsløse blir møtt:

"Harry Schjetnan (41) har bodd ute i tre år mens han har ventet på at Oslo kommune skulle finne et bosted. (....) 
Da han endelig fikk innvilget plass på hospits, lød vedtaket bare på en drøy uke! - På det kaldeste i vinter frøys soveposen fast i betongen. Det er et mareritt, sier han. Han selger =Oslo for å spe på uføretrygden.
- Jeg får meg ikke til å sitte ned og tigge. Og jeg driver ikke med kriminalitet. Men det straffer seg å forbedre seg. I fengsel ville jeg i det minste fått en seng og mat.
Han tror ikke at opptrappingsplanen for rusfeltet vil føre til endring. - De har i alle fall ikke gjort noe for meg til nå, sier han."

Men i media garanterer fortsatt Fr.P-byråden at ingen skal måtte sove ute i vinternatta!