Rus

Bor heller på gata enn Ila hybelhus

Terje Hellerud (38) har vært avhengig av heroin siden 1985. Etter at han har klart å være rusfri i fem år, sprakk han nå nylig. Da han kom tilbake til Oslo i august, kontaktet han sosialkontoret med spørsmål om å få et sted å bo. - Da fikk jeg beskjed om at jeg kan flytte til Ila hybelhus, hvor det bor 76 narkomane. Ila er et forderdelig sted å bo, og ikke minst er det farlig. Ila har blitt så stort at de ikke klarer å ha kontroll, og tilgangen på stoff er mye større på Ila enn andre steder.

- Jeg valgte å flytte ut for en drøy uke siden, og velger heller å bo på gaten. Etter to knivtrusler og ett ran på en uke, hadde jeg fått nok. I den Fr.P-styrte Oslo skryter byrådet stadig av at alle skal kunne få ei seng for natta, f.eks. på Ila hybelhus. Sånt er preik!

Les mer hos ABC-nyheter

Kutt i sentrumsnært forebyggende arbeid for sårbar ungdom

Kutt i sentrumsnært forebyggende arbeid for sårbar ungdomI Oslo kommune er rusforebygging et bydelsansvar der også skolen spiller en betydelig rolle. Når personer befinner seg i Oslo sentrum og på Plata, har de allerede trådt over mange grenser, skriver direktør Lilleba Fauske i Rusmiddeletaten.

Uteseksjonen er en sentral leverandør av informasjon om sårbar ungdom i det flerfaglige samarbeidet. Og ikke bare det. De har i dag ressurser nok til å igangsette egne tiltak for denne gruppen, tiltak som ingen andre instanser verken er i stand til eller vil drive. Det sentrumsnære, forebyggende arbeidet blant sårbar ungdom rent faktisk skal kuttes. Fauske kan ikke påstå med troverdigheten i behold at dette ikke vil gå utover kvaliteten på tilbudene til denne gruppen, skriver Bjørn Lindstad, generalsekretær i Landsforeningen for Utekontakter i et tilsvar.

Uteseksjonen: Byrådet planlegger kutt, i strid med bystyrets vedtak

Uteseksjone: Byrådet planlegger kutt, i strid med bystyrets vedtakFor 3 måneder siden - 12. november i fjor - vedtok bystyret: ”Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste”. I samme bystyremøte vedtok også bystyret å øke kommunen sin tilstedeværelse på nedre Grünerløkka gjennom Uteseksjonen og annen oppsøkende virksomhet.

På tross av dette skjer det utrolige: Rusmiddeletaten jobber med en plan for det motsatte; å kutte 6 stillinger i Uteseksjonen. Det er å gjøre det motsatte av bystyrets tydelige beskjed. Det er å flytte fokus vekk fra forebyggende arbeid rettet mot utsatte unge og unge voksne i sentrum. SVs bystyregruppe har derfor bedt byrådet gi en skriftlig tilbakemelding til bystyret på hvordan Byrådet følger opp bystyrets vedtak om å styrke Uteseksjonens arbeid i utsatte områder. Jeg har også fått en klok henvendelse fra de ansattes tillitsvalgte i Uteseksjonen. Se under.

Rett til mat og et tak over hodet må gå foran ....

"Jeg vet det er bare er en måned igjen av dødlig kulde utendørs. Men kan du ta opp i bystyret det faktum at menneskerettigheten om rett til tak over hodet og mat går foran en eventuell narkotikalov?" spør Nikolai Torp Dragnes. Og mitt svar er at jeg mange ganger de siste måneder har tatt opp i bystyret, gjennom spørsmål til byrådet, den situasjonen at bostedsløse blir avvist i kommunens hjelpeapparat. Byrådet later som om problemet ikke eksistrerer, og bortforklarer med en masse ord, men ikke minst sosialarbeidere i kommunens Rusmiddeletat erfarer dette hver eneste uke.

Legevakta: Mangler tiltak for overdosepasienter

I løpet av året får Legevakta inn et betydelig antall overdosepasienter. Men som Legevaktens Odd Martin Vallersnes, sa på et seminar i bystyrets helse- og sosialkomite forleden: "For de fleste er faren knyttet til overdosen over etter noen timers observasjon. Vi opplever da en skrikende mangel på muligheter videre. Tidligere fantes muligheten for direkte innleggelse på avrusingsstasjon: Storgata 36, Montebello eller M3. Oppsøkende tjeneste hadde den gang innleggelsesmyndighet på avrusingsstasjonene, slik at vurdering av innleggelse kunne foregå på Legevakta, og pasienten så tas med til avrusingsstasjon. Muligheten for akuttoverføring til avrusingsstasjon finnes ikke lenger, og det opplever vi som en klar mangel. I et treukersmateriale fra juni i fjor ble 3-4 pasienter pr døgn utskrevet uten videre tiltak etter observasjon for rusmiddeloverdose."

Bostedsløse: Byrådets svar gjør nok ikke Frelsesarmeen mindre bekymret

Frelsesarmeen er bekymret for Oslos bostedsløse. En intern rapport viser at 27 personer har sovet ute de siste ukene, et stort antall av dem er helt uten inntekt og har ingen kontakt med helsevesenet. - Vi er redde for at vi kan finne folk ihjelfrosset, sa Frelsesarmeen for noen uker siden.  De beskrev en gruppe bostedsløse og sterkt hjelpetrengende som ikke finner de eksisterende bo- og omsorgstilbudene tilstrekkelig og egnet for deres livssituasjon. Foranlediget av dette ba jeg byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret: "Er byrådet enig i den situasjonsbeskrivelsen Frelsesarmeen beskriver? Hvilke tiltak mener byrådet denne situasjonen bør foranledige?"

Nå foreligger svaret som i og for seg viser, som vi vet, at kommunen har et bredt tiltaksapparat overfor bostedsløse og rusmisbrukere. Men jeg tror nok svaret ikke gjør Frelsesarmeens mindre bekymret.

Bymisjonen: Oslo trenger et møte- og værested for mennesker som streifer omkring i byen

Bymisjonen: Oslo trenger et møte- og værested for mennesker som streifer omkring i byenAlle som har kontakt med rusavhengige vet at en del mennesker vil forbli akkurat det. Mange er syke, slitne og tviler på at livet har noe godt å by på. Dette er mennesker som vi som et minstekrav kan møte med omsorg og verdighet. Å bli sett, møtt med omsorg og respekt kan gi nytt livsmot og bidra til å forebygge både tilsikta og utilsikta overdoser. Men omsorg er mer enn ord, det må gis seg utrykk i politisk handling, pasientrettigheter som andre borgere og et være/bosted der den enkelte kan være trygg og få omsorg og et verdig liv, sa Kirsten Eeg, sosialkonsulent ved Kirkens Bymisjons møtested for rusmisbrukere, Møtestedet, bl.a. da hun møtte bystyrets helse- og sosialkomite.

Helsetilsynet: Sviktende oppfølging av overdosepasienter?

Helsetilsynet: Sviktende oppfølging av overdosepasienter?"Er det faglig forsvarlig at personer/pasienter som tar en opiatdose "kun" skal gis øyeblikkelig hjelp på stedet, og ikke være sikret en videre behandling/oppfølging innen helse- og sosialtjenesten? Representerer dagens praksis en fare for svikt til denne pasientgruppen?
Skal den første medisinskfaglige oppfølgingen skje fra spesialisthelsetjenesten, eller er rett behandlingsnivå kommunehelsetjenesten? og hvordan skal videre samhandling skje?
Ivaretar dagens praksis aktuelle pasientkategori på samme måte som andre pasientgrupper?"

Helsetilsynet i Oslo og Akershus stiller - i en henvendelse til Helsedirektoratet - helt grunnleggende spørsmål om hvorvidt overdosepasienter i Oslo får tilstrekkelig oppfølging.

Les Helsetilsynets henvendelse til Helsedirektoratet (pdf-dokument - ved problemer last først dokument ned til egen maskin og les det derfra)

65 av byens innbyggere døde ...

65 av byens innbyggere døde ...Fr.P.byråd Jøran Kallmyr sendte i går følgende notat til bystyrets helse- og sosialkomite:  "Jeg viser til vedlagte brev fra KRIPOS der antall overdosedødsfall i  Oslo kommune for 2007 blir korrigert fra 109 til 65. Dette er en nedgang fra 72 dødsfall i 2006." Ja, det var alt han skrev. Sekstifem mennesker. Sekstifem unike individer av byens mest utslåtte og hjelpetrengende døde i fjor og byråden tar det som ren statistikk.  Fr.P-byrådens hjelpeapparat var utilstrekkelig i forhold den bistand disse menneskene trengte. Hadde 65 hjelpetrengende i Holmenkolllåsen dødd i løpet av et år ville det blitt nedsatt granskningskomisjoner og hurtigarbeidende komiteer.

Jøran Kallmyr var i går og i forigårs opptatt av, og særs indignert over, at hjemmehjelpstjenesten i bydel Alna ikke kjøpte øl på butikken til en av hjemmetjenestens brukere.

Frelsesarmeen: Frykter at noen fryser i hjel

Frelsesarmeen: Frykter at noen fryser i hjelFrelsesarmeen er svært bekymret for Oslos bostedsløse. En intern rapport viser at 27 personer har sovet ute de siste ukene, et stort antall av dem er helt uten inntekt og har ingen kontakt med helsevesenet. - Vi er redde for at vi kan finne folk ihjelfrosset. En del brukere er så dårlige at de ikke klarer å skaffe seg tak over hodet. Det er problematisk at ingen tar fatt i det, sier Frode Woldsund som er Frelsesarmeens områdeleder for rusomsorgen i Oslo.

Jeg tar nå opp spørsmålet med byrådet, og ber byrådet overfor bystyret besvare hvilke tiltak byrådet vil sette inn.

SV: Forsøk med utdeling av heroin?

SV: Forsøk med utdeling av heroin?"Basert på erfaringer fra en rekke europeiske storbyer vil SV åpne for at sosial rehabilitering kan komme før rusmestring, og vil derfor gå inn for et forsøk med utdeling av gratis heroin i kontrollerte former for de tyngste rusavhengige". Et klart flertall på SVs landsstyremøte nå i helga har anbefalt denne formuleringen inn i det arbeidsprogrammet SV skal vedta på sitt landsmøte nå i mars.

"Noen ganger bør vi hjelpe pasienter til å gjøre noe som vi er imot. Fordi alternativet kan være verre", skriver redaktør Barth Tholens i siste nummer av bladet Sykepleien. Og skriver videre: "I Nederland har ikke folk gått mann av huset for å hoppe ut i døden ved hjelp av en lovlig dose. I Sveits deles det ut gratis heroin til sterkt belastede misbrukermiljøer, men det har ikke ført til noe ragnarokk blant ungdom. Selvfølgelig hadde jeg gjerne sett alle narkomane i Norge inn på gode akuttmottak og på vei mot gode behandlingstilbud. Likevel vil noen garantert falle utenfor. Om vi forsøker å hjelpe noen få med en smule av det forbudte, blir samfunnets normer neppe veldig skadeskudd. Tvert om. Er dette lett? Nei. Er jeg sikker på at vi i så fall gjør det riktige? Nei. Bør vi likevel ta sjansen? Ja. Fordi alternativet er å svikte dem som ikke lenger har helse til å ta ansvar for seg selv. Er det ikke det helsevesenet først og fremst er til for?".

Jeg tvilte meg fram til å stemme for flertallsanbefalingen på SVs landsstyremøte. Men programmet sluttbehandles først i mars, og jeg er svært mottakelig for innspill. Skriv kommentarerer under. Debatten går.