Rus

Helsetilsynet: Sviktende oppfølging av overdosepasienter?

Helsetilsynet: Sviktende oppfølging av overdosepasienter?"Er det faglig forsvarlig at personer/pasienter som tar en opiatdose "kun" skal gis øyeblikkelig hjelp på stedet, og ikke være sikret en videre behandling/oppfølging innen helse- og sosialtjenesten? Representerer dagens praksis en fare for svikt til denne pasientgruppen?
Skal den første medisinskfaglige oppfølgingen skje fra spesialisthelsetjenesten, eller er rett behandlingsnivå kommunehelsetjenesten? og hvordan skal videre samhandling skje?
Ivaretar dagens praksis aktuelle pasientkategori på samme måte som andre pasientgrupper?"

Helsetilsynet i Oslo og Akershus stiller - i en henvendelse til Helsedirektoratet - helt grunnleggende spørsmål om hvorvidt overdosepasienter i Oslo får tilstrekkelig oppfølging.

Les Helsetilsynets henvendelse til Helsedirektoratet (pdf-dokument - ved problemer last først dokument ned til egen maskin og les det derfra)

65 av byens innbyggere døde ...

65 av byens innbyggere døde ...Fr.P.byråd Jøran Kallmyr sendte i går følgende notat til bystyrets helse- og sosialkomite:  "Jeg viser til vedlagte brev fra KRIPOS der antall overdosedødsfall i  Oslo kommune for 2007 blir korrigert fra 109 til 65. Dette er en nedgang fra 72 dødsfall i 2006." Ja, det var alt han skrev. Sekstifem mennesker. Sekstifem unike individer av byens mest utslåtte og hjelpetrengende døde i fjor og byråden tar det som ren statistikk.  Fr.P-byrådens hjelpeapparat var utilstrekkelig i forhold den bistand disse menneskene trengte. Hadde 65 hjelpetrengende i Holmenkolllåsen dødd i løpet av et år ville det blitt nedsatt granskningskomisjoner og hurtigarbeidende komiteer.

Jøran Kallmyr var i går og i forigårs opptatt av, og særs indignert over, at hjemmehjelpstjenesten i bydel Alna ikke kjøpte øl på butikken til en av hjemmetjenestens brukere.

Frelsesarmeen: Frykter at noen fryser i hjel

Frelsesarmeen: Frykter at noen fryser i hjelFrelsesarmeen er svært bekymret for Oslos bostedsløse. En intern rapport viser at 27 personer har sovet ute de siste ukene, et stort antall av dem er helt uten inntekt og har ingen kontakt med helsevesenet. - Vi er redde for at vi kan finne folk ihjelfrosset. En del brukere er så dårlige at de ikke klarer å skaffe seg tak over hodet. Det er problematisk at ingen tar fatt i det, sier Frode Woldsund som er Frelsesarmeens områdeleder for rusomsorgen i Oslo.

Jeg tar nå opp spørsmålet med byrådet, og ber byrådet overfor bystyret besvare hvilke tiltak byrådet vil sette inn.

SV: Forsøk med utdeling av heroin?

SV: Forsøk med utdeling av heroin?"Basert på erfaringer fra en rekke europeiske storbyer vil SV åpne for at sosial rehabilitering kan komme før rusmestring, og vil derfor gå inn for et forsøk med utdeling av gratis heroin i kontrollerte former for de tyngste rusavhengige". Et klart flertall på SVs landsstyremøte nå i helga har anbefalt denne formuleringen inn i det arbeidsprogrammet SV skal vedta på sitt landsmøte nå i mars.

"Noen ganger bør vi hjelpe pasienter til å gjøre noe som vi er imot. Fordi alternativet kan være verre", skriver redaktør Barth Tholens i siste nummer av bladet Sykepleien. Og skriver videre: "I Nederland har ikke folk gått mann av huset for å hoppe ut i døden ved hjelp av en lovlig dose. I Sveits deles det ut gratis heroin til sterkt belastede misbrukermiljøer, men det har ikke ført til noe ragnarokk blant ungdom. Selvfølgelig hadde jeg gjerne sett alle narkomane i Norge inn på gode akuttmottak og på vei mot gode behandlingstilbud. Likevel vil noen garantert falle utenfor. Om vi forsøker å hjelpe noen få med en smule av det forbudte, blir samfunnets normer neppe veldig skadeskudd. Tvert om. Er dette lett? Nei. Er jeg sikker på at vi i så fall gjør det riktige? Nei. Bør vi likevel ta sjansen? Ja. Fordi alternativet er å svikte dem som ikke lenger har helse til å ta ansvar for seg selv. Er det ikke det helsevesenet først og fremst er til for?".

Jeg tvilte meg fram til å stemme for flertallsanbefalingen på SVs landsstyremøte. Men programmet sluttbehandles først i mars, og jeg er svært mottakelig for innspill. Skriv kommentarerer under. Debatten går.

Vertskapsbeviset - hva beviser det?

Byrådet ønsker utstyre de seriøse skjenkestedene med såkalt vertskapsbevis, som vi alle skal se etter som en sikring av kvalitet.

"Å levere ut et bevis som viser at du følger selvfølgeligheter er ikke et aktivt virkemiddel i kampen mot svart arbeid og kritikkverdige arbeidsforhold. Det gir ingen garanti for at tilstanden på serveringsstedet er som det skal. Hva om serveringsstedet praktiserer ulovlig arbeidstid? Om det foregår annen utnyttelse av de ansatte? Betales det ut riktig lønn? Får de ansatte overtidsbetaling? Hva om arbeidskontrakten ikke er i tråd med lovens krav?Fellesforbundet er opptatt av å få til tiltak som virker. Hvorfor ikke stille større krav til de som driver serveringssteder. Hva med økte krav til utøver? Hvorfor stilles det ikke kompetansekrav for å skjenke alkohol? Hvorfor ikke tariffavtale? Hva med krav om autorisert regnskapsfører?" spør Fellesforbundets Clas Delp.

Bostedsløse nektes en seng over natta

Fr.P-byråd Jøran Kallmyr snakker med store bokstaver at ingen skal bli tvunget til å sove på gata. Alle skal garantert få en seng over natta. Igjen og igjen får jeg eksempler på at virkeligheten er en annen. Som her en henvendelse fra en ansatt i Rusmiddeletaten:

”En kveld jobbet jeg lenge for å skaffe overnatting til en øst-europeisk mann. Han satt i rullestol. Snakket ingen språk vi kunne dele. Ved henvendelse til Sosial Vakttjeneste avviste de i utgangspunktet henvendelsen med at han ikke hadde rettigheter. Vi gjorde diverse saker for å forsøke å skaffe ham en plass. Ved ny henvendelse til Sosial Vakttjeneste sa jeg at vi kommer i det minste bort og får vedtaket på at han var avvist, og slik at han kunne få hjelp til å anke dette vedtaket. De sier da at dette ikke er mulig fordi de ikke fatter enkeltvedtak om avvisning."

Det planlegges kutt i hjelpetilbudet til rusmisbrukerne

Det planlegges kutt i hjelpetilbudet til rusmisbrukerneI det offentlige mediabildet hører vi stadig at Byrådet vil prioritere hjelpetilbudet til byens rusmisbrukere. Men kommunens fagetat, Rusmiddeletaten, får andre signaler. Det heter i en saksframstilling etatsledelsen har lagt fram overfor MBU: "Byrådet har varslet kutt i de økonomiske rammene til Rusmiddeletaten i de kommende år." Og som det også påpekes:  det stilles krav om at etaten skal "øke innsatsen overfor de aller sykeste ved å gi et utvidet bo- og omsorgstilbud til disse."

Det forventes at Rusmiddeletaten skal gjøre mer, men for mindre penger. Derfor har etaten nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreslå en ny organisering av det oppsøkende arbeidet i Oslo sentrum,komme med forslag til hvilke satsingsområder det er viktig å fokusere på, og hva som evt kan nedprioriteres . Eller sagt med rene ord: bystyreflertallet pålegger økte oppgaver uten at det følger penger med, og da må det kuttes i tjenestetilbudet. Men byrådsleder Erling Lae (H)  vil nok fortsatt hevde at de prioriterer høyt å hjelpe byens hjelpetrengende rusmisbrukere.

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør fortsette, og utvides

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør fortsette, og utvidesNorsk Sykepleierforbund mener at sprøyterommet ikke er tilstrekkelig utprøvd og bør videreføres i 2009. I denne perioden bør det utprøves med utvidede åpningstider og vurderes om det skal være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin, heter det bl.a. i en uttallelse fra Sykepleierforbundet i Oslo.

Les mer

Oslopolitiet på de narkomanes side

Oslopolitiet på de narkomanes sideHerlig å lese at Oslopolitiet stiller seg på de narkomanes side: Mandag starter politiet en storstilt aksjon som heter «Ute av syne, ute av sinn». Politiet vil «flytte» Oslos gatenarkomane til Stortinget. Myndighetene må se de narkomane for at de skal få hjelp, mener stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Les mer i Dagsavisen

Bostedsløse, uten akseptabelt tilbud

Bostedsløse, uten akseptabel tilbudByrådet skriver notat etter notat og forsikrer oss at alle i Oslo skal være sikret nødvendig tak over hode, og et akseptabelt akutt-botilbud. Men virkeligheten er en annen. Som et eksempel fra søndag: Rusmiddeletatens Oppsøkende tjeneste (OT) ble kontaktet av Oslo Sporveier som fortalte at det lå en person i en av deres busser. OT møtte bussen på Grønland. De fant en kvinne liggende på gulvet, våt av urin som fløyt rundt på gulvet i bussen. Men å skaffe henne et akseptabelt akutt botilbud var særs vanskelig. Kommunens sosialtjeneste avviste kvinnen.