Rus

Hvordan er virkeligheten for bostedsløshet og akuttovernatting i Oslo?

Hvordan er virkeligheten for bostedsløshet  og akuttovernatting i Oslo?Bystyret behandlet 18. juni 2008 hvilke rettigheter personer som oppholder seg i Oslo uten å være folkeregisterført i Oslo har etter lov om sosiale tjenester, samt manglende akuttovernatting til ungdom 18 til 23 år. Jeg legger her ut et omfattende notat hvor byrådet gir en tilbakemelding på bystyrets vedtak og tilbudet til bostedsløse i Oslo og akutt-tilbudet i rusomsorgen.

Stemmer beskrivelsen med virkeligheten? Her er en tilbakemelding: "Dette notatet er virkelig å kaste blår i øynene til bystyret. For det første gis det inntrykk av at Ungbo er nok for unge rusbrukere. Det er en lang venteliste på flere år. For det andre påstås det fra Bydel St. Hanshaugen at det var 22 uteliggere. Jeg har personlig talt minst det dobbelte av det i løpet av en måned bare ved Nasjonalteateret. For det tredje høres det ut som om Sosial Vakttjeneste klarer å sende noen til et bosted umiddelbart, at dette aldri koster brukerne noe og at det i det hele tatt er nok hospitsplasser, noe det overhode ikke er. Og langt i fra boliger. Hospitsene er fylt med vold og kriminalitet, ingen vil bo der. Realiteten er at det minst er 1000 totalt bostedsløse i Oslo og at disse ikke har noe sted å være som ikke er fysisk og psykisk ekstra belastende. "

Hva mener du? Skriv din mening her.

Les byrådets notat

Rusmisbruker: Tungt og nedlatende behandlingsapparat

Rusmisbruker: Og tungt og nedlatende behandlingsapparatRusmisbrukeren Raymond har sendt meg en mail, og skriver bl.a: "Jeg har prøvd mange ganger å bli rusfri men jeg har ikke klart det. Har gått 2 runder på Veksthuset i Oslo og 3 ganger på Veksthuset i Molde uten å klare det enda. Men etter jeg selv valgte å bryte programmet mitt sist gang har jeg aldri opplevd et tyngre og mer nedlatende system enn det som er idag." Jeg lar Raymond komme til orde med sitt syn, og gjengir hans mail.

Boligsosialt idémylder i Oslo kommune

120 brukere har bodd lenge i Rusmiddeletatens boligtiltak og trenger hjelp til å skaffe seg varige boligløsninger. Hvordan kan de hjelpes dit? Mange svar og ideer kom fram da Rusmiddeletaten inviterte kommunale samarbeidspartnere til dialogkonferanse.

Les mer

Oslobudsjettet og rusomsorgen: Vi finner ikke satsingen

Oslobudsjettet raderer viktige lavterskeltilbud for rusavhengige. Enda en gang opplever mennesker i ekstremt vanskelige livssituasjoner alvorlige svik fra ansvarlige politikere, skriver Kirsten Frigstad og Tone Bringsli Sødahl fra Natthjemmet og Kari Gran fra Møtestedet, - viktige hjelpetiltak i regi av Kirkens Bymisjon.

Byrådet taper vekterforslaget?

Byrådet taper vekterforslaget?Bystyrets finanskomite utsatte i dagens møte å sluttbehandle saken om forsøksordning med engasjering av vektere ved nedre Grünerløkka. Det ser ut til at byrådet ikke har flertall for sitt forslag, og Venstre ba om utsettelse. Komiteen tar sikte på å sluttbehandle saken i møte 15. oktober. Jeg hadde i møtet til hensikt å fremme alternative forslag. Forslagene ligger her.

Rusmiddeletaten slakter byrådets vekterforslag

Rusmiddeletaten slakter byrådets vekterforslagRusmiddeletaten/Uteseksjonen slakter Byrådets forslag om å sette inn vektere langs Akerselva/Nedre Grünerløkka-området.

Etaten skriver bl.a. : "Rusmiddeletaten er bekymret for at bruk av vektere vil ha svært begrenset effekt. I stedet vil en slik ordning kunne føre til en eskalering av vold i de aktuelle miljøene. I saker vi kjenner fra media og gjennom vårt oppsøkende arbeid i byen - hvor vektere har tydd til uhensiktsmessig/ulovlig maktbruk, stilles det hver gang spørsmål ved disse tjenestenes mandat. Bruk av vektere som rene observatører i et miljø andre offentlige instanser kjenenr godt, har oversikt over og allerede melder bekymring for, kan i verste fall representere en betydelig ressurssløsing. Vektere kan i stedet komme til å skape "falsk trygghet " ved at de i liten grad kan intervenere, samtidig som det uvegerlig vil hvile en forventning fra publikum om at de griper inn."

Les etatens uttallelse

Regjeringen vil ha permanent lov om sprøyterom

Regjeringen vil ha permanent lov om sprøyteromRegjeringen kommer i løpet av oktober til å sende på høring forslag til permanent lov om sprøyterom.

- Den enkelte kommune bør selv få bestemme om den ønsker å ha sprøyterom som del av sine tjenester, og i så fall finansiere ordningen innenfor egne rammer. Med økte ressurser til kommunene er det lagt til rette for dette, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i samband med framleggelse av statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et høringsutkast der det tas sikte på at loven skal tre i kraft før den midlertidige loven opphører å virke 17. desember 2009. Sprøyterom skal være et valgfritt tilbud for kommunene. Det understrekes at sprøyterommet skal være et supplement til andre omsorgs- og rehabiliteringstiltak for personer som injiserer narkotika daglig og som har behov for omfattende tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon og helsetilstand.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere gitt et øremerket tilskudd til drift av sprøyterommet i Oslo. Disse midlene vil også være tilgjengelig i 2009 dersom Oslo kommune ønsker å opprettholde sprøyterommet. - Narkotika er, og skal være, forbudt. Når det likevel kan brukes narkotika straffefritt i sprøyterommet, er dette for å øke tilgjengeligheten til helsehjelp og informasjon om hjelpeapparatet for målgruppen, sier Hanssen.

Les departementets pressemelding om statsbudsjettet og rusfeltet

Politimesteren slakter byrådets vekterforslag

Politimesteren slakter byrådets vekterforslagPolitimester Anstein Gjengedal gir overfor bystyrets finanskomite nærmest full slakt av byrådets forslag om å sette inn vektere som et trygghetsskapende tiltak ved Akerselva/nedre del av Grünerløkka. Patruljerende vektere skaper forventninger "om at vektere skal gripe inn i situasjoner de ikke bør gripe inn i, og med virkemidler de ikke har lov til å bruke. Vektere har ikke større adgang til å bruke fysisk makt mot personer enn det enhver annen privatperson har", understreker politimesteren. Politiet understreker også at forslaget om patruljerende vektere ved Akerselva/Nedre Grünerløkka vil kunne være i strid med politiloven.

Les politiets uttalelse (pdf-dokument)

Akerselva: Vektere flytter bare problemet. De løser det ikke

Akerselva: Vektere flytter bare problemet. De løser det ikke Vektere fjerner ubehaget, men løser ellers ingenting. Narkotikasalget fortsetter et annet sted, Vektere flytter bare problemet. De løser det ikke, skriver Audun Myhra Bergwitz, Petter Slaatrem Titland og Matias Bals  fra Aksjonsgruppa for et friere byrom som en kommentar til  at byrådet ønsker å engasjere vektere til å rydde opp langs Akerselva.

Narkotikasalg langs Akerselva: Politi eller vektere løser ikke problemet

Narkotikasalg langs Akerselva: Politi eller vektere løser ikke problemetNarkotikasalg ved Akerselva må møtes med tiltak på bred front. Mer politi løser ikke problemet, mener forskere. Sosiologene Sveinung Sandberg ved Universitetet i Bergen og Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo har gjennom ett år fulgt miljøet rundt hasjselgerne ved Akerselva. Resultatet er publisert i boka "Gatekapital". Sandberg mener at hverken mer politi eller oppgradering av området med parker, slik byrådet planlegger, vil løse problemet. Slike tiltak vil eventuelt bare flytte problemet til andre områder.

Les intervju Aftenposten
Les fra prosjektet