Rus

Alkohol og vold: Klarer ikke byrådet å lese statistikk?

Alkoholg og vold: Klarer ikke byrådet å lese statistikk?Byrådet har sendt ut på høring et forslag til "Alkoholpolitisk handlingsplan". Og mer lettvint holdning til statistikk og fakta skal en lete lenge etter.  Ut fra de tall som er presentert på side 3 i planutkastet kan man slett ikke dra den konklusjonen som er gjort - nemlig å si at "ut fra disse tallene kan det derfor ikke fastslås noen direkte sammenheng mellom flere skjenkesteder og økt vold". Og det finnes det også betydelig forskning som dokumenterer at det nettopp er en slik sammenheng.

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør videreføres

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør videreføresNorsk Sykepleierforbund var positiv til en prøveordning med sprøyterom som et ledd i å forebygge og redusere helseplager hos rusmisbrukere. Deres faglige vurdering var at rusmiddelmisbrukere bør ha mulighet til å bli fritatt for den nedverdigelsen og de komplikasjoner det medfører å injisere stoff på gater og fortau. De ønsker i sterkere grad at det fokuseres på de helsemessige gevinstene ved en evt. forlengelse og evaluering av prøvetiden.

Sykepleierforbundet understerker i en henvendelse til Oslopolitikerne at den midlertidige lovgivning bør videreføres for en toårs periode. Innenfor perioden bør det utprøves med utvidede åpningstider og vurderes om det skal være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin. Klokt sagt, sier nå jeg.

"Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdom"

Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdomJoe Siri Ekgren er en frisk pust innen legestanden, som jeg følger med interesse. Jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men han tør å være annerledes. Han er tydelig på hva som tjener de brukerne han skal bistå, skriver jeg bl.a. om hans arbeid for å sikre heroinmisbrukere tilstrekkelig helsehjelp.

Overdosehavari

OverdosehavariUnder overskriften "Overdosehaverikommisjon" hadde Stian Biong, med mangeårig bakgrunn fra Rusmiddeletaten, et presist innlegg i Aften forleden dag som setter søkelyset på verdier og prioriteringer. Som han bl.a. skriver:

"I 2006 døde fire personer i Oslo i trafikkulykker. Samferdselsetaten utarbeider hvert år en egen årsberetning med en grundig gjennomgang av hendelsene. 65 akutte dødsfall fra narkotika i 2007 nevnes kun summarisk i byrådets årsberetning. Det er nærliggende å foreslå opprettelse av en havarikommisjon i Oslo med ansvar for å gjennomgå hvert enkelt overdosedødsfall de siste to årene."

Straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv savner mening

Fafos levekårsundersøkelse for innsatte i norske fengsler viser at 60 % av de innsatte brukte narkotika siste måned før de ble fengslet. For det meste dreide det seg om bruk av opiater og sentralstimulerende stoff, det vi kaller for harde stoffer. Det vil si at i dette øyeblikk – og til enhver tid – er det omkring 1800 stoffbrukere i norske fengsler. En stor del av dem er gjengangere og ikke bare det, men mer hva vi kan definere som gjen-gjen-gjen-gjengangere. For narkotikakriminalitet er faktisk tilbakefallsprosenten på mellom 70-80 %. Egentlig er det helt naturlig at den er så høy, og det burde i seg selv være dom nok over et system som bruker straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv, sa Evy Frantzsen på et debattmøte på Universitetet om straffegjennomføring.

Les foredraget

Byrådet må redegjøre for 19-årige Fredriks dødsfall

Med bakgrunn i bystyrets overordnede tilsynsansvar er det behov for å få en nærmere avklaring av hva som er skjedd ved et konkret dødsfall ved Ila Hybelhus , for derigjennom å avklare hvorvidt det foreligger mangler eller systemsvikt som krever tiltak fra bystyrets side. Saken gjelder 19 år gamle Fredrik Nicolaisens død på Ila Hybelhus 10. februar 2008, som er omtalt gjennom flere artikler i Dagsavisen de siste dager. Det er nødvendig å få en avklaring på hva som har skjedd og hvordan det kan forhindres at slikt skjer igjen. Noe kan tyde på at denne saken dokumenterer en svakhet i det kommunale tiltaksapparatet for akutte overnattinger og akutt hjelp for rusmisbrukere i Oslo, skriver Marianne Borgen og Ivar Johansen i en henvendelse til byrådet. Byrådet må besvare 8 konkrete spørsmål om saken.

Hvorfor døde Fredrik?

Ila Hybelhus, søndag morgen 10. februar i år: I en overkøye på et av rommene finner de ansatte en livløs 19 år gammel gutt. Tilbake sitter moren og bestevennen og spør seg hvorfor en unggutt plasseres på et hospits for eldre, tunge narkomane.

Hvorfor døde Fredrik? Eller snarere; hvem er ansvarlig for at Fredrik, og Fredriks venner i rusmiljøet dør? Den politisk ansvarlige for dette er byråd Sylvi Listhaug som gjennom politiske føringer de facto pålegger tjenesteapparatet å avvise sterkt hjelpetrengende rusmisbrukere eller gjøre byråkratiet for å få hjelp så kronglete at de med tungt bistandsbehov gir opp underveis.

Bostedsløse må sove ute i sprengkulden

Frelsesarmeen slår alarm: Flere av byens bostedsløse tvinges nå til å sove ute på grunn av kommunal plassmangel. Samtidig er det meldt ned mot 20 kuldegrader. - Oslo kommune må ha et ansvar for å sikre at alle har et nødvendig krypinn, og slipper å sove på gata, under broer og i parker. Tar byrådet ansvaret for den første personen som fryser i hjel fordi "det ikke var plass i herberget"? spør bystyrepolitiker Ivar Johansen (sv).

Les mer

Innrømmer mangel på tilbud, foreslår hotell

Ap, SV, Krf og Venstre-politikere synes det er for dårlig at det ikke finnes akutte overnattingstilbud for unge rusavhengige. Listhaug foreslår familie, venner eller hotell som mulige løsninger.

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kaller forslaget meningsløst. - Denne gruppen trenger oppfølging og bør ikke være alene. Å foreslå hotell vitner om uvitenhet, sier han. Han er sjokkert over at byråden erkjenner at det ikke finnes akutte overnattingstilbud, men at hun ikke gjør noe for å finne løsninger. – Hun tillater seg å ikke reagere overfor rusavhengige. Jeg spør meg om hun hadde gjort det samme hvis det var eldre uten botilbud det hadde vært snakk om, sier han til Dagsavisen.

Les Innrømmer mangel på tilbud, foreslår hotell
Les Folk må få opp øynene

Uakseptabelt botilbud til rusmisbrukere

I NRK TVs Brennpunkt-program tirsdag kveld ble dette til de grader dokumentert. Vi bruker millioner av så vel kommunale som statlige kroner på å få rusmisbrukere rusfrie gjennom Metadonprosjektet, men har ikke egnet bolig å tilby dem. Dette gir særs stor sjanse for at metadonbrukeren sprekker, og er tilbake på kjøret. - Helt uakseptabelt sier SVs Ivar Johansen, som onsdag tok saken opp i bystyret.

Les saken i NRK Brennpunkt