Rus

Ruspolitikk: Sa dere solidaritet?

Ruspolitikk: Sa dere solidaritet?

Det sies at Norge har en solidarisk ruspolitikk. Det lyder hult så lenge vi fortsetter å plage de tunge rusmisbrukerne, skriver kriminolog Nicolay B. Johansen.

"Det er strafferettens jernlov, at den bokstavelig talt fanger inn de fattigste, mest utslåtte og forkomne blant oss. De beste og mest solidariske hensikter oppveier ikke denne lovmessighet. 

Det snakkes mye om overdosedødsfall, men de som lever lider også under forferdelige livsvilkår. Ingenting av dette er kontroversielt, det står å lese i de offentlige utredninger. Denne elendighet er i stor grad villet politikk. For det første hersker det en grunnleggende ide om at man ikke skal “gjøre det for lett å være narkoman” (St meld nr 16 (1996-1997), side 193), altså la være å hjelpe altfor mye. For det andre brukes hensyn til strafferetten som argument mot hjelpetiltak. Hvert eneste skadereduserende tiltak som er etablert og foreslått, er forsøkt stanset  av hensyn til “signaleffekten”. Det som kalles signaleffekten er i realiteten en form for sosial ingeniørkunst med store  etiske problemer, for ikke å snakke om at den mangler empirisk belegg. Igjen er det overtydelig, at strafferegimet blokkerer for å hjelpe den gruppen alle viser omsorg for i festtalene.

Å sette noen utenfor loven, som man gjør når man kriminaliserer en hel gruppe, er en sterk symbolhandling. En måte å være solidarisk, ville være å akseptere disse menneskene som del av samfunnslivet og alminnelige styring. Men et minstekrav er at man innreflekterer de dilemmaene som skapes av at politikken ligger under et strafferettslig regime," skriver Nicolay B. Johansen blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor, under "les mer." Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet. Les også Helge Waal, som ser annerledes på dette.

Veivalg og vekkelser i ruspolitikken

Rusomsorg: Den norske suksessen

Krigen mot forbud likner en ny vekkelse, skriver Helge Waal.

"Vi kan enkelt forenes om at «krigen mot narkotika» er et fremmedelement som vi bør plassere på historiens skraphaug. Strafferammene og bruken av straffeloven overfor brukere kan og bør reduseres, men frislipp og legalisering vil med stor sannsynlig ha betydelige negative konsekvenser.

Det narkotikafrie samfunn er først og fremst en illusjon, men i begrepet ligger også en forventning om solidaritet og villighet til å gi av eget liv for at andre skal få større muligheter. Norsk rusmiddelpolitikk har en viktig ideologi om beskyttelse av de sårbare og solidaritet med rusmiddelofre. Vi har ikke Europa-rekorden i overdosedødsfall. Det er for mange som dør, men ingen har til nå kunnet sannsynliggjøre at heroinassistert behandling gir svar på problemet.

Vi må nok gå den lange veien mot bedre og mer langsiktig innsats fra en rekke offentlige og ideelle aktører," skriver Helge Waal blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor, under "les mer." Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet. Les også Nicolay Borchgrevink Johansen, som ser helt annerledes på dette.

Endringer i Velferdsetatens bo- og omsorgstilbud for rusavhengige?

Endringer i Velferdsetatens bo- og omsorgstilbud?

Beboer ved Blindernveien Rehabiliteringssenter argumenterer for at det er galt å nedlegge botilbudet.

"Blindernveien Rehabiliteringssenter er et kommunalt botilbud spesielt tilrettelagt for pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i Oslo, organisert i Velferdsetaten. Her tilbys døgnopphold til pasienter etter rusbehandling som et ledd i en langvarig rehabilitering og etterbehandling. Dette fordi mange trenger videre oppfølging utover selve rusbehandlingen før de er klare til å flytte inn i egen bolig etter mange års rustilværelse.

Stedet gir trygge rammer over tid og det er åpent for en individuell vurdering av botid alt etter hvilke utfordringer den enkelte beboer har. Det tilbys også en form for ettervern i form av såkalt ”dagplass”. Dette kan fungere som et sikkerhetsnett hvor tidligere beboere kan komme og snakke med ansatte som kjenner den enkelte og som man derfor naturligvis er trygge på, og også komme til fellesmåltider etc. Det er også mulig å få kortere stabiliseringsopphold dersom livet i egen bolig viser seg å bli for vanskelig.

Velferdsetaten har nå uttalt at det ikke lenger er nødvendig med et slikt tilrettelagt tilbud og Blindernveien Rehabiliteringssenter foreslås nå nedlagt. Begrunnelsen skal være at det allerede finnes tilstrekkelig med tilbud for akkurat denne gruppen. Jeg vil utfordre leder i Velferdsetaten, Lilleba Fauske, til å vise til tilsvarende tilbud i Oslo som dekker det behovet som Blindernveien Rehabiliteringssenter i dag fyller. Det finnes nemlig ikke," skriver Jan-Erik Tørres, beboer ved Blindernveien Rehabiliteringssenter.

Samme diskusjon går nå rundt blant annet Fredensborg Bosenter og Haugenstua Rehabiliteringssenter.

Sett fra Velferdsetatens side vil jeg anta at de ser omtrent sånn på dette:

Oslo har mange gode rusinstitusjoner. Behovet for ulike tilbud endrer seg med tida, og på enkelte institusjoner står mange plasser tomme. Et eksempel på dette er at en institusjon, Karlsborg avdeling Mosseveien, blei lagt ned i fjor, da den siste beboeren flytta ut. Få av institusjonene har bygningsmasse som er bygd for formålet.

Bydelene melder om at de innbyggerne de har ansvar for å hjelpe trenger mer av, er flere tilbud som passer til folk som har store og sammensatte problemer, der rusavhengighet er en av flere komponenter. Velferdsetaten må hele tida tilpasse seg det behovet folk har, og derfor kan det fra tid til annen være aktuelt å flytte et tilbud eller endre tilbudet på en institusjon. Et eksempel på dette er opprettelsen av Adamstuen omsorgssenter.

Akkurat nå er det ikke tatt noen beslutning om at noen enkelt institusjon skal legges ned eller flyttes, men etaten vurderer ulike muligheter for å gi folk med rusavhengighet et bedre tilbud. Kommunen vil hele tida arbeide for at det blant Oslos byomfattende rusinstitusjoner og tilbud i bydelene finnes en bredde og et mangfold som sørger for at ulike behov innbyggerne våre har blir ivaretatt.

Hva mener andre fagfolk (brukere eller ansatte) innenfor rusfeltet? Det er viktig med involvering og debatt før beslutninger fattes.

 

Tvang gjorde noe med meg....

Tvang gjorde noe med meg....

Les Heidi Hansens forhold til tvangsbehandling, basert på hennes bakgrunn fra fengsel, institusjoner og psykisk helse.

"Når jeg fikk tvang, var livet mitt redda. Jeg ville tro at mange ville kunne ha god nytte av tvang. Som jeg ofte vil si "Jeg elsket tvang." Det har vært fengsel, institusjoner og psykisk helse. Jeg visste at tvang måtte jeg ha om jeg skulle slutte å ruse meg. Når alt håp for meg var ute, ble tvang løsningen. Med rutiner, trygghet, rammer og du vet hva som skjer.  For noen gjør dette folk "friske.» Jeg var en av dem. Derfor var tvang forståelig.

Men lett skulle det ikke bli. Jeg var ikke den lille uskyldige brukeren. Jeg var heller den som krevde mye oppmerksomhet, testet ut grenser og hadde et språk som ikke hørte hjemme noen sted. Så jeg ble heller ikke oppfattet som en hvor tvang kunne være til særlig hjelp. I mange år ytret jeg at «Tvang var den eneste løsningen for meg» Da tenker nok noen «Da hjelper jo tvang!» Men for meg, i motsetning til andre, ble behandlingen i den ordinære behandlingsinstitusjonen redningen.  Jeg fikk bidra, være med på grupper, jeg fikk delta og jeg fikk være med på det ordinære behandlingsopplegget. Vi var på kino, vi hadde felleskap og jeg deltok på lik linje med de andre. Det gjorde tvangen min meningsfull.  Det funka!

Men så fikk jeg oppleve baksiden. Til stadighet kunne jeg møte pasienter jeg hadde vært på tvang sammen med, og det var ingen gledelig gjensyn. Forholdene og tilstanden var blitt desto mye verre. Særlig de unge. Det gjorde noe med meg," skriver Heidi Hansen blant annet som gjesteblogger.

Les hele hennes tekst nedenfor.

Verdighet i rusomsorgen…?

Verdighet i rusomsorgen…?

Tydelig beskjed fra Trond Henriksen:

"Rusproblematikk er sammensatt av mange faktorer, derfor finnes det ingen fasit. Det er en ydmykende sannhet som burde ligge til grunn for all behandling. Nå har vi innført Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som er betegnelsen på en ordning for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller Buprenorfin.

Noen ganger stiller jeg meg spørsmålet om det er nasjonens verdighet eller individet det handler om. Det å fjerne et synlig samfunnsproblem med medisinering er en ansvarsfraskrivelse. Verdighet handler om mer enn antall milligram metadon eller Subutex. Verdighet handler om å få livskraften tilbake. At man blir sett, respektert og inkludert er viktig for alle mennesker. Akkurat her må LAR ha feilet?

Jeg mener at LAR har utspilt sin rolle. Rehabiliteringen fungerer ikke etter intensjonen og dermed blir det kun et lavterskeltilbud. Det hadde vært mye rederligere av styresmaktene og sagt; - Dette er virkeligheten, resten av livet må du klare selv.

Vi bruker milliarder av kroner på en administrasjon som i realiteten kunne vært utført av fastlegen. Jeg tror vi kunne ha fått mer ut av pengene ved å plassere det medisinske ansvaret hos pasientens lege. Pengene fra LAR kunne vi ha brukt til å styrke rusomsorgen i kommunen og skapt flere behandlingsplasser. Det finnes mange tusen mennesker som står i kø, noen av disse vil dø mens de venter!

Det samme vil jeg si til alle som forfekter heroinassistert behandling. Hvorfor skal vi bygge opp store ressurskrevende sentre som skal administrere denne utdelingen? Hvorfor kan ikke legen foreskrive den nødvendige medisinen? Er vi mer opptatt av kontrollformen enn tillitten til at fastlegen kan utføre den nødvendige hjelpen?" spør Trond Henriksen blant annet.

Les hele hans tekst nedenfor.

Faktahefte: Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune 2015

Faktahefte: Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune 2015

Oslo kommune har lagt fram "Helhetlig russtatistikk 2015", med et hav av fakta om rusavhengiges situasjon og tjenestetilbudet. Av de trender og utfordringer man ser er blant annet:

• Er det slik at i enkelte bydeler (de vestlige) har færre personer som har behov for hjelp fra kommunen/spesialisthelsetjenesten når det gjelder rusproblematikk? Rapporten har vist at det er store forskjeller i prevalens mellom bydelene.

• Kartleggingen viser at bydelene har ulik tilgang til boliger. De vestlige bydelene har lavere antall kommunalt disponerte boliger, og dette bidrar til særlige utfordringer for rusavhengige som har behov for egen bolig.

• I hvilket omfang bydelene bruker tilbud fra Velferdsetaten og spesialisthelsetjenesten varierer. Har bydelene i ulik grad bygget opp et egne tiltak til rusmiddelmisbrukere, slik at det er stor variasjon i bydelenes tilbud?

• Det kan tyde på at alvorlighetsgraden rundt rusproblematikk er noe større i Oslo enn i resten av landet. Noe av forklaringen kan være at de brukerne som er kartlagt i Oslo i gjennomsnitt er noe eldre. Vi vet at rusmiddelmisbrukere får helseutfordringer i tilknytning til alder tidligere enn andre.

• Rus er oftest ikke den eneste utfordringen brukerne har. Hovedvekten av de kartlagte i BrukerPlan, - mellom 59 og 82 % vurderes å ha samtidig problematikk med rus og psykisk helse.

• 80 personer sto bak 1200 tiltak/inntak i Velferdsetatens institusjonsapparat i løpet av 2015. Dette vil si at disse personene sto bak nesten 30 % av inntakene. Det vil bety mye om man kunne funnet en mer stabil boligsituasjon for disse brukerne.

• Flere enn landsgjennomsnittet av de kartlagte er i LAR behandling i Oslo.

Les hele rapporten på linken nedenfor.

Livredderne

Livredderne

Narkomane «Jonny» sier han ville vært seks fot under hvis det ikke hadde vært for sosionom Catrine Sundal Jacobsen i Uteseksjonen i Oslo kommune.

Uteseksjonen er et lavterskeltilbud, og de ansatte har taushetsplikt. De bygger en gjensidig respekt med mål om at brukerne kan endre situasjonen sin. Deansatte følger brukerne til møter med Nav eller barnevern, de besøker i fengsel og hjelper til med å finne fram i hjelpeapparatet.

I årets fire første måneder var 1075 brukere i kontakt med Uteseksjonen. Av dem var 231 nye. 51 personer fikk hjelp med hjemreise. Få av de rusavhengige erunder 25 år.

Tidsskriftet Fontene har vært på patrulje med Uteseksjonen: "De er sjelden redde på patrulje. Ordren er at de skal trekke seg ut av situasjonen når deres tilstedeværelse ikke er ønsket. De har gode rutiner for debriefing på huset. Ansatte som utsettes for fysisk eller psykisk vold, blir sendt til Alternativ til Vold.

Kontakten med Uteseksjonen er frivillig, men de ansatte har meldeplikt hvis de har alvorlig bekymring for mindreårige, gravide med rusmisbruk, eller hvis liv oghelse står på spill. Det er ikke mye som ryster Catrine og Anders. Men når Catrine ser foreldre som har med seg ungene når de kjøper dop blir hun på grensen til sint.– Da kontakter jeg Barnevernsvakta, de tar hånd om barnet.

I årets fire første måneder fikk 71 brukere hjelp med hasjavvenning i prosjektet «Ut av tåka». Catrine mener det er en grunn til at hasj er ulovlig og at det er problematisk å avkriminalisere bruken av rus. – Hvis vi ser det som sykdom, tar vi mye ansvar vekk fra brukerne," sier Uteseksjonen-sosionomen til Fontene, og har altså tydelige meninger også i denne debatten hvor uenighetene er store.

Les reportasjonen i Fontene.

Rus-skadereduksjon: Oslo må få røykerom

Rus-skadereduksjon: Oslo må få røykerom

Tydelig vedtak i Oslo bystyre denne uka om et særs viktig skadereduserende tiltak for byens rusavhengige:

"Oslo kommune søker Helse – og omsorgsdepartementet om tillatelse til å etablere en forsøksordning med røyking av heroin i eget røykerom i Storgata 36.

Oslo kommune søker Helse - og omsorgsdepartementet om tillatelse til å etablere en forsøksordning med å tillate injisering av andre narkotiske stoffer enn heroin i sprøyterommet i Storgata 36."

Vedtaket om røykerom har meget sterk faglig støtte fra russektorens fagmiljøer og helsesektoren. Helsedirektoraret sier f.eks. at forslaget er «egnet til å gi økt verdighet til brukergruppen, og til å redusere smitte, infeksjoner og andre helseproblemer. Forslaget kan bidra til å redusere antall overdoser og hindre overdosedødsfall. Det kan også føre til økte muligheter for samtaler, veiledning og kontakt mellom hjelpeapparatet og personer med tung heroinavhengighet.»

Høyres helseminister har på tross av alle faglige anbefalinger avslått Oslo kommunes søknad. Det er imidlertid håp for framtida. Forleden gikk et flertall i Høyres programkomite inn for det forslaget Høyre i dag stemmer imot. Ja, de går lenger: de ønsker også forsøk med heroinassistert behandling.  Rusavhengige dør av overdose hver eneste uke. De har ikke tid til å vente på at det blir enda en ny runde med høring og ord, eller vente på Høyres landsmøte. De trenger handling nå, skrev jeg blant annet i en artikkel på Dagbladet.no i går.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

Rekrutteringen til rusmiljøet fortsetter?

Rekrutteringen til rusmiljøet fortsetter?

Det er en nedgang i både debutalder og bruk av rusmidler blant ungdom, sa rapporten «Ung i Oslo». Ny undersøkelse nyanserer dette bildet.

Prindsen mottakssenter er et lavterskel, skadereduserende tiltak i Oslo sentrum, i hovedsak for rusavhengige. De har gjennomført en brukerundersøkelse hvor 344 av helseavdelingens brukere har svart. Hele 50 personer rapporterer at de er 25 år eller yngre. Prindsen sier i sin rapport:

"Den yngste aldersgruppen utpeker seg i forhold til mange faktorer i undersøkelsen:

- Bosituasjon: En stor andel i den yngste aldersgruppe rapporterer å bo sammen med andre eller å være uten et sted å bo.

- Rusmidler: 40 personer i den yngste aldersgruppen sier de har injisert heroin, 24 personer sier de har røykt heroin, 33 personer bruker amfetamin/met amfetamin og 27 personer sier de har brukt hasj/cannabis det siste halve året. Flere har LAR-medisinering. Dette er overraskende funn med tanke på at rapporten «Ung i Oslo» beskriver en nedgang i både debutalder og bruk av rusmidler blant ungdom.

- Overdoser: en overraskende høy andel, nesten halvparten, rapporterer å ha hatt flere overdoser det siste halve året."

Dette er en viktig rapport, og Prindsens mottakssenter har også forslag til tiltak.

Helseministeren: Nei til Oslos søknad om heroinassistert behandling

Helseministeren: Nei til Oslos søknad om heroinassistert behandling

Oslo bystyre vedtok at «Bystyret ber byrådet søke regjeringen om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne.»

Men i brev til Oslo kommune som Helse- og omsorgsdepartementet sender på vegne av helseministeren gis det blankt avslag på søknaden:

«Slik det fremkommer i punkt c i oppsummeringen fra Forskningsrådet ovenfor "….synes som effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ tilbud til substitusjonsbehandling...". Departementet vurderer derfor at det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen mer treffsikre tilbud.»

«På grunnlag av de forhold som er beskrevet i dette brevet, vil Oslo kommune sin søknad om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling ikke bli imøtekommet.»

Personlig stemte jeg for at Oslo kommune skulle sende en slik søknad, ut fra ønsket om differensierte behandlingstilbud, men vet jo at det er forskjellig holdning til dette i rusfeltet.

Samme problem - ulike løsninger!

Samme problem - ulike løsninger!

"Alle enkeltindivider er unike. Hva de har med seg i ryggsekken kan kanskje være sammenlignbart, men hvor tung sekken er å bære for den enkelte, og hva de trenger av hjelp for at byrden skal kunne tåles, er høyst forskjellig og individuelt. Det er derfor forstemmende at rusfeltet til tider er så forbanna glad i «sannheten om hva som hjelper». Både brukerorganisasjoner, ansatte på ulike nivåer og forskere er til tider veldig glad i å fortelle hva som må gjøres for rusavhengige.

Den siste store diskursen handler nå om det er riktig å bruke medikamenter eller ei i rusbehandlingen. Opptrappingsplanen synes for meg å være sterkt preget av lobbyister som er imot medikamenter i behandlingen. For å si først, høyt og tydelig; jeg er også for at vi tilbyr medikamentfri behandling, men jeg er sterkt imot at de som velger behandling med medikamenter – fremstilles som litt «annenrangs». De aller, aller fleste i kontakt med rusfeltet vil støtte at det er et mangfold av tilbud vi trenger – og at den enkelte må ha mulighet til å påvirke sterkt hva han eller hun tror på som riktig hjelp.

På 24SJU bruker vi «medisin som metode». Vi bruker medikamenter – i samarbeid med fastleger og ofte også spesialisthelsetjenesten – for å få folk ut av kaos og dermed bli tilgjengelige for høyst tiltrengte somatiske undersøkelser og kognitive/psykiske utredninger. Vi oppdager ofte alvorlig somatiske sykdommer, noen har kommet så langt at behandling for den somatiske sykdommen ikke lenger er mulig. Vi avdekker ulike psykiske lidelser, alvorlig kognitiv svikt, begynnende alzheimer – for å nevne noe. Flere som kommer ut av dette kaoset begynner å søke bolig og aktivitet. LAR- søknad sendes og mange både oppnår og lykkes i denne behandlingen. Livet deres endres! Langt flere kunne lykkes dersom LAR hadde flere medikamenter å tilby. Mange sliter med alvorlig avhengighet av benzodiacepiner og amfetamin – de får ikke hjelp av LAR systemet slik det fungerer i dag.

Vi håper av retningslinjene endres når de nå skal revideres slik at flere kan lykkes via substitusjonsbehandling," skriver Kirsten Frigstad, virksomhetsleder i Bymisjonens 24SJU. Les hele hennes tekst nedenfor.