Rus

Oslo kommune: Hjelpetilbud til rusavhengige planlegges nedlagt, igjen

Oslo kommune: Hjelpetilbud til rusavhengige planlegges nedlagt, igjen

Hvert år hjelper Ambulant Team i Velferdsetaten over 3.500 rusavhengige. Nå er det i ferd med å bli nedlagt.

Det jeg synes er et hovedproblem med planen om å nedlegge Ambulant Team – eller Oppsøkende tjeneste, som jo var et bedre navn - er tendensen til å putte alle tjenester inn i en strømlinjeformet A4-tenkning. Og hvor det veldig blir snakk om ditt og mitt. Og typisk nok nå også: man slår hverandre i hodet med statistikk.

Få felt er så sammensatt som rusfeltet. Få brukergrupper er så lite A4. Få felt er det så viktig at hjelpetrengende ikke blir kasteballer mellom hjelpetiltak, og at man har lavterskel hjelpetilbud som kan hjelpe med de dagligdagse – ofte akutte – hjelpebehov rusavhengige har. Ambulant team er nettopp det. De stiller opp på den hjelpetrengendes premisser der avstanden til spesialistene er stor. Det gamle LEON-prinsippet.

De samarbeidspartnerne man nå mener kan overta oppgavene, (AMK, Sosialt Ambulant Vakttjeneste, Politiet og Legevakta) er jo selv avhengig av Ambulant Team. Det underbygges jo av at de ba om bistand fra Ambulant Team i over 700 saker i fjor.

Hvorfor må vi igjen og igjen oppleve at bystyreflertallet slår handa av, og kutter, i hjelpetilbudet til byens mest hjelpetrengende? Flere av oss tok saken i bystyrets spørretime i dag. Byråden toer sine hender og "har tillit til" hvordan Velferdsetaten takler budsjettkuttene.

Oslo: Ny uro om tannhelsetilbudet til rusavhengige

Ny uro om tannhelsetilbudet til rusavhengige

Byrådens garanti hadde kun gyldighet i 3 måneder.

Rusavhengige som i desember ringte lavterskel-tannhelsetilbudet for rusavhengige ble møtt med følgende telefonsvarer: "Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret." Jeg tok forholdet opp med byrådet.

Ved notat til bystyret av 9. januar svarer byråden: "Denne telefonbeskjeden ble lagt inn ved en feiltakelse. Samme dag spørsmålet fra Ivar Johansen (SV) gjorde meg oppmerksom på telefonbeskjeden, ble denne endret. Jeg er takknemlig for at representanten Ivar Johansen med sitt spørsmål bidro til å minimalisere den eventuelle uroen som oppsto som følge av denne misforståelsen."  Og han understreket: "Tjenesten skal fortsette som før."

Men byrådens forsikring om at "tjenesten skal fortsette som før" hadde ikke lang gyldighetsdato. I referat fra siste Sentrumsmøtet (politi, firvillige og kommunale aktører som jobber med utsatte grupper i Oslo sentrum) leser jeg at Velferdsetatens representanter opplyste: "Tannhelsetilbudet vil framover bare være åpent på fredager, grunnet budsjett."

Og da må jeg IGJEN ta spørsmålet opp med byråden.

Prindsen mottakssenter: Fungerer det optimalt for Oslos rusavhengige?

Prindsen mottakssenter: Fungerer det optimalt for Oslos rusavhengige?

Nå foreligger en internevaluering, men hva mener rusavhengige selv og hjelpeapparatet forøvrig?

Prindsen mottakssenter ble åpnet i april 2012. Hensikten var å samorganisere og samlokalisere lavterskel- og akutte tjenester for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum. I Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet utgjør Prindsen mottakssenteret hovedinnsatsområde: «Mottakssenteret skal være bærebjelken i koordineringen av det arbeidet som kommunen skal gjøre».

Koordinering og samarbeid mellom ansvarlige tjenesteutøvere i sentrum, ble trukket frem som en viktig komponent for å bidra til forbedringer i livssituasjonen til personer som oppholder seg i rusmiljøene i Oslo sentrum.

Ved opprettelsen ble det besluttet at det skulle gjennomføres en gjennomgang av Prindsen mottakssenter en tid etter opprettelsen.Nå foreligger denne, som en internevaluering. Men jeg er særlig opptatt av hva de rusavhengige selv og samarbeidspartnerne mener. Innspill er velkomne, i kommentarfeltet nedenfor eller direkte til meg.

Flytte Oslos narko- og prostitusjonsmiljø ut til bydelene?

Flytte Oslos narko- og prostitusjonsmiljø ut til bydelene?

Å tro at narko- og prostitusjonsmiljø kommer til å forsvinne fra sentrum fordi politikerne ikke ønsker dem der, er lite sannsynlig, skriver Maritastiftelsens Leiv O. Holstad.

"De siste par årene har en del politikere og byråkrater begynt å snakke om å flytte rus- og prostitusjonsmiljøene ut fra Oslo Sentrum til bydelene. Hovedargumentet til at Velferdsetaten rådet Høyre (i Oslo Byråd) til å nulle ut støtten til Maritakafeen i 2013 og 2014, var de mente at vi bidrar til å trekke prostituerte og rusavhengige til sentrum. FrP, KrF og Venstre sørget heldigvis for at dette ikke ble en virkelighet.

Oslo har til sammen 15 bydeler. Hva synes de som bor der om ideen? Er det virkelig en god idé å flytte disse miljøene til bydelene og er det gjennomførbart?

Da vi etablerte Maritakafeen i Dronningens gate i 1996, var flere av naboene skeptiske fordi de trodde at dette ville øke antallet narkomane i gata. De oppdaget ganske snart at det motsatte var tilfelle. I stedet for å henge ute på gata, trakk mange av de rusavhengige inn på kafeen. De siste årene har vi fått et større beløp i julegave fra eieren av bygården der kafeen holder til. De har sine kontorer i samme bygning og mener at vi er med å bidra positivt til miljøet. En kafé like i nærheten gir oss det som blir til overs av mat når de stenger for dagen av samme årsak. Vi er med på å bidra til at disse miljøene blir mindre synlige – det motsatte av hva enkelte politikere har trodd. Vi forebygger også vold og overdoser, og så har vi faktisk bidratt til at miljøet har krympet, fordi en del av de som tidligere vanket der, fikk hjelp til å komme seg ut av sin rusavhengighet gjennom Maritakafeen.

Vi er ikke uvillige til å flytte på oss, men å tro at disse miljøene kommer til å forsvinne fra sentrum fordi politikerne ikke ønsker dem der, er lite sannsynlig," sier Maritastiftelsens Leiv O. Holstad.

Kutt i hjelpetiltak for rusavhengige: "Å opprettholde" betyr kutt

Kutt i hjelpetiltak for rusavhengige: "Å opprettholde" betyr kutt

I nytale-ordbrukens verden er det slik at når byrådet sier at akutt-tilbudet for rusavhengige blir opprettholdt mener de egentlig at plasser skal nedlegges. Det er realitetsinnholdet i det svar byrådet har sendt fram til bystyret på spørsmål fra meg.

Byrådet mener at "et har over lang tid vært ledige akuttplasser for rusmiddelmisbrukere i Velferdsetaten" slik at det er behov for færre akuttplasser og samtidig sier byrådet at "det har det siste året vært et betydelig antall ledige plasser også i andre deler av Velferdsetatens institusjonsapparat."

Om jeg hadde vært byråd for rusfeltet ville jeg vært alvorlig bekymret dersom hjelpeapparatet ikke lenger etterspør bo- og omsorgstilbudet, i en situasjon hvor blant annet enkelte byområder i sentrum preges av hjelpetrengende rusavhengige. Jeg er enig i at "bydelene gjør en meget god jobb når det gjelder å bosette rusmisbrukere som kan bo i ordinære boliger med ulik grad av oppfølging, og også bygger opp samlokaliserte boliger for denne gruppen." Men jeg ser at her tøyes strikken for langt, og hvor man i samlokaliserte løsninger plasserer rusavhengige som har et vesentlig høyere bistandsbehov enn det som stilles opp ned.

Behovet for lavterskel-akuttilbud er slett ikke blitt mindre. Men budsjett-kutt både i bydelene og Velferdsetaten genererer krav til aktivitetsreduksjon. Bystyreflertallet har tildelt Velferdsetaten et budsjett somn forutsetter at det i 2015 skal være 60 færre institusjonsplasser. Det er de mest hjelpetrengende som skal betale regninga.

Velferdsetaten har konkludert: Netto 76 færre rus-plasser med Ila-nedleggelsen

Velferdsetaten har konkludert: Netto 76 færre rus-plasser med Ila-nedleggelsen

Gradvis bygges hjelpetilbudet til Oslos rusavhengige ned.

I byrådets tildelingsbrev 2015 til Velferdsetaten (datert 15. jan. 2015) heter det: "Etaten skal foreta en styrt avvikling av Ila hybelhus på en slik måte at tilbudet til brukerne om et sentrumsnært akuttilbud blir opprettholdt, og slik at Oslo kommune fortsatt tilbyr et tilstrekkelig antall korttidsplasser til denne brukergruppen."

Velferdsetaten svarer på dette med følgende løsning:

- Fredensborgveien 7:  etableres 3 akuttplasser

- Dalsbergstien hus: etableres 4 akuttplasser

- Markus Thranes hus: etableres 4 akuttplasser

"Akuttilbudet blir opprettholdt" ved at kun 11 av Ila hybelhus sine nåværende 20 akuttplasser blir opprettholdt. Altså en netto reduksjon på 9 plasser.

Dessuten er jo ikke dette en utvidelse av plasser. Dette er en omgjøring av eksisterende plasser i foreslåtte institusjoner,  som i realiteten representerer en fortrengning av institusjonenes opprinnelige plasser.

Intet galt i å nedlegge Ila hybelhus, forutsatt at det bygges opp gode - og tilnærmet samme antall - alternative plasser. Men det faktiske resultatet er her at bystyreflertallet og byrådet igjen bygger ned hjelpetilbudet til de rusavhengige med netto 76 plasser. Men i valgkampen vi nå står foran vil vi sikkert høre mye om en vilje til å styrke hjelpetilbudet overfor de rusavhengige.

Jeg har sendt fram følgende spørsmål byrådet skal besvare overfor bystyret:

Spm. 1 Anser byrådet det som at "akutttilbudet blir opprettholdt" når man reduserer med 9 plasser?

Spm. 2 Anser byrådet det tilfredsstillende at de 11 akuttplassene fortrenger andre sårt trengte plasser i omsorgen til rusavhengige?

Rusavhengiges tannhelsetilbud opprettholdes

http://www.ivarjohansen.no/temaer/rus/5073-tannhelse19122014.html

Rusavhengige som i desember ringte lavterskel-tannhelsetilbudet for rusavhengige ble møtt med følgende telefonsvarer: "Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret."

Ruavhengige som kontaktet meg var bekymret for en mulig nedleggelse. Jeg tok forholdet opp med byrådet: Er det nødvendig å spre uro hos brukergruppene før en vet om, eller hva, en eventuell endring innebærer? Hva skjer og når?

Ved notat til bystyret svarer byråden: "Denne telefonbeskjeden ble lagt inn ved en feiltakelse. Samme dag spørsmålet fra Ivar Johansen (SV) gjorde meg oppmerksom på telefonbeskjeden, ble denne endret. Jeg er takknemlig for at representanten Ivar Johansen med sitt spørsmål bidro til å minimalisere den eventuelle uroen som oppsto som følge av denne misforståelsen."  Og han understreker: "Tjenesten skal fortsette som før."

Men som brev fra Velferdsetatens ledelse i sakens anledning viser er det nok ingen røyk uten ild, for som de skriver: "Beskjeden på telefonsvareren har sannsynligvis sitt utspring i et krevende budsjett for 2015."

Da er denne saken løst, men med uendelighet av historie på dette spør jeg meg jo: Hvorfor skal byens mest sårbare og hjelpetrengende stadig måtte leve i utrygghet om morgendagen? Hvorfor skal de som sannelig har mer enn nok å streve med i hverdagen få tilleggsbelastningen ved hver budsjettbehandling: Ryker hjelpetilbudet mitt neste år?

Per Fugelli: Mishandling av pasienter

Per Fugelli: Mishandling av pasienter

Per Fugelli med en tydelig appell til politimesteren og fylkeslegen.

"Nå har jeg spionert på politiet i Oslo i en måned. Derfor må jeg sende en bekymringsmelding til menneskene i denne byen, til politimesteren og til fylkeslegen i Oslo.

Åstedet er Guneriushjørnet, der hvor Brugata munner ut i Storgata, midt i Oslo sentrum. Her har narkofolket, jaget fra Plata og Trafikanten, funnet et flyktig “hjem.” Her møtes flokken av langtkomne  stoffmisbrukere. Hjemsøkte sjeler. Forvridde kropper. De er syke folk. De står og svaier og sjangler og faller som en installasjon som signaliserer velferdsstatens fallitt. Disse, de sykeste blant oss, klarer vi ikke å hjelpe.

Men kan vi ikke la være å skade dem? Med forakt, med jaging og trakassering? I en måned har jeg sett hvordan politiet driver det jeg vil kalle psykoterror mot denne flokken av sårbare, redde og syke folk. Stille og umerkelig kommer en politibil snikende opp Brugata. Plutselig setter den sirenen på, ruser motoren og raser fram mot narkofolket. Som skremte dyr flykter de unna. Andre ganger marsjerer politimenn inn i flokken, står der som harde overmennesker og gir de elendige ordre om å forsvinne – fra hva? Guneriushjørnet? Jordens overflate? Det må være i strid med norsk lov og folkeskikk å herje med syke folk på denne måten," skriver Per Fugelli blant annet.

Les mer nedenfor.

Usikkerhet om tannhelsetilbudet til byens rusavhengige

Usikkerhet om tannhelsetilbudet til byens rusavhengige

Beboere ved bo- og helsetiltak for rusmisbrukere får mulighet til akutt tannbehandling på lavterskel tannhelsetilbud i Schweigaardsgate 6, 3 etg, i Galleri Oslo ved bussterminalen. Dette er et særs viktig tilbud som har eksistert i 9 år.

Nå skapes det usikkerhet og utrygghet blant byens rusavhengige.

Innringere har i en tid blitt møtt med en telefonsvarer hvor det blir gitt følgende beskjed:

"Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret." Og gjennom det antydes det at da er tilbudets videre eksistens avklart.

Det er uheldig at man skaper usikkerhet for en gruppe hjelpetrengende som fra før av sannelig har nok å stri med, og ikke bør bli presentert for en usikkerhet på hvorvidt de framover har et tannhelsetilbud.

Jeg har derfor bedt byrådet overfor bystyret besvare følgende spørsmål:

Er det nødvendig å spre uro hos brukergruppene før en vet om, eller hva, en eventuell endring innebærer?

Hva skjer og når?

Velferdsetaten: Bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner.

Velferdsetaten stadfester: Bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner.

Velferdsetaten konstaterer på sin nettsider at "bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner." "Bystyret" betyr i denne sammenheng det borgerlige bystyreflertallet, som altså med åpne øyne nedlegger Ila hybelhus uten reelle alternativer. Som Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo presiserer: "I realiteten betyr dette en nedleggelse av akuttplassene, med unntak av de plassene som er tiltenkt akutt på Fredensborg bosenter. Marcus Thranes og Dalsbergstien får ingen nye plasser, så i realiteten er dette en reduksjon av plasser."

Etaten sier at "det har hele veien vært klart at brukerne av Ila hybelhus skal få et tilbud, men plassene på Ila skal ikke erstattes av en tilsvarende stor institusjon." Selvsagt ikke. Ingen har ønsket et slik stor rustiltak, men derimot har det vært faglig anbefalt en 2-3 mindre tiltak. Og det har vært planlagt for at Ila skulle erstattes av et sentrumsnært akutt-tilbud i Oslo sentrum. Bystyreflertallets budsjettkutt gjør at disse plassene er droppet.

Man nå pakkes nedbygging inn i utsagn om at "til enhver tid har Velferdsetaten fra 40 til 60 plasser som er ubenyttet ulike steder i institusjonsapparatet." Da presiserer Fagforbundet: "Når det gjelder ledige plasser i institusjonsapparatet, er dette etter vårt syn, litt lek med tall. Man må jo samtidig se på hvem som til enhver tid står i kø for institusjonsplass. Og med ulikt behov hos brukerne, er det jo ikke likegyldig hvor man får plass, men at man får plass i tråd med sine behov. Det hjelper lite en rusavhengig at det er ledig plass i skadereduksjonstiltaka, dersom det er rehabilitering som er behovet." Hjelpetiltakene til de rusavhengige kuttes igjen, i strid med alle de vakre løftene fra byrådet.

Kutt i rusplasser: Bydeler fortvilet over resultatet

Kutt i rusplasser: Bydelene fortvilet

Budsjettkutt og nedleggelse av bo- og omsorgsplasser i Velferdsetaten får alvorlige følger for bydelene. Etter bare måneders drift av et alternativt botilbud på Arveset gård skriver bydelsdirektøren i bydel Alna:

"Utfordringene på Arveset gård er at vi har fått en annen og tyngre brukergruppe enn hva som var intensjonen. Vi har endt opp med brukere som har en krevende atferd overfor både andre beboere og de ansatte, og som naturlig hører hjemme i helt andre typer tilbud enn det som var intensjonen med Arveset gård. Beboerne hører enten hjemme i den type institusjon som Velferdsetaten skal drive også etter en reform der bydelene i økende grad får ansvar for rusmisbrukere som trenger en bolig med tilhørende booppfølging, eller i konsepter der de i stor grad får styre seg selv med en minimums bemanning fra bydelens side. Slike konsepter er for lengst etablert i mange andre kommuner og bydeler. Det er foreløpig usikkert om det lar seg gjøre å skaffe disse brukerne et tilbud hos Velferdsetaten. Tilsvarende er det også usikkerhet i forhold til den andre alternative løsningen."

"I denne prosessen er det et sentralt anliggende for administrasjonen at bydelen ikke kan påta seg oppgaver som skal ivaretas av Velferdsetaten og som bydelen ikke får økonomiske rammer for å ivareta.» Bydelene og Velferdsetaten sloss om hvem skal ha ansvaret når byråden ikke vil betale regninga. Taperne er de rusavhengige.

Les mer nedenfor, under "les mer." Og les byrådens notat til bystyret i går: Masser av ledige plasser i rusomsorgen. Naturlig nok, som en konsekvens av et strengt innskrivningsregime for å få plass til Ila-beboerne.