Rus

Byrådet må redegjøre for 19-årige Fredriks dødsfall

Med bakgrunn i bystyrets overordnede tilsynsansvar er det behov for å få en nærmere avklaring av hva som er skjedd ved et konkret dødsfall ved Ila Hybelhus , for derigjennom å avklare hvorvidt det foreligger mangler eller systemsvikt som krever tiltak fra bystyrets side. Saken gjelder 19 år gamle Fredrik Nicolaisens død på Ila Hybelhus 10. februar 2008, som er omtalt gjennom flere artikler i Dagsavisen de siste dager. Det er nødvendig å få en avklaring på hva som har skjedd og hvordan det kan forhindres at slikt skjer igjen. Noe kan tyde på at denne saken dokumenterer en svakhet i det kommunale tiltaksapparatet for akutte overnattinger og akutt hjelp for rusmisbrukere i Oslo, skriver Marianne Borgen og Ivar Johansen i en henvendelse til byrådet. Byrådet må besvare 8 konkrete spørsmål om saken.


Byråd Sylvi Listhaug
Her

8. april 2008

Vedr dødsfall på Ila Hybelhus
 

Med bakgrunn i bystyrets overordnede tilsynsansvar ser jeg behov for å få en nærmere avklaring av hva som er skjedd ved et konkret dødsfall ved , for derigjennom å avklare hvorvidt det foreligger mangler eller systemsvikt som krever tiltak fra bystyrets side. Saken gjelder 19 år gamle Fredrik Nicolaisens død på Ila Hybelhus 10. februar 2008, som er omtalt gjennom flere artikler i Dagsavisen de siste dager. Det er nødvendig å få en avklaring på hva som har skjedd og hvordan det kan forhindres at slikt skjer igjen. Noe kan tyde på at denne saken dokumenterer en svakhet i det kommunale tiltaksapparatet for akutte overnattinger og akutt hjelp for rusmisbrukere i Oslo.  

På denne bakgrunn bes det om byrådens tilbakemelding på følgende spørsmål: 

1)

Ungdomstiltaket Exit har normer som tillater å være påvirket i institusjonen, men at bruk av rusmidler på huset er forbudt. Den 19 år gamle gutten ble av denne grunn kastet  ut fra Exit. Byrådet bes avklare  hvorvidt andre tilbud ansett som mer relevante/aktuelle, eller om det ble vurdert at slike tilbud ikke fantes?  Dersom det fantes andre tilbud, hvorfor sikret ikke Exit at 19-åringen ble bragt dit, framfor å bli henvist til gata? 

2)

Byråd Sylvi Listhaug uttalte til Dagsavisen 29. mars at ingen kan forvente at kommunen skal løse problemene uten at rusavhengige unge er motivert. Byråden bes utdype dette, betyr det for eksempel at det settes krav til den hjelpetrengende at den skal vært symptomfri (i dette tilfellet rusfri) fra sykdommen før nødvendig hjelpetiltak igangsettes? 

3)

Noen opplever at Ungbo-leilighetene er plassert i svært belastede områder, og at boligene huser belastede miljøer. Hva er byrådens kommentar til dette? 

4)

Sosial Vakttjeneste henviste 19-åringen til Ila Hybelhus. Han skal ha vært i en overstadig beruset tilstand Byrådet bes klargjøre hvorfor en en 19-åring i en slik tilstand blir sendt til Ila Hybelhus,  spesielt med henblikk på at det på Rusmiddeletatens nettsider opplyses at : ”Av miljømessige hensyn anser vi at institusjonen er lite/dårlig egnet for klienter under 23 år”. 

5)

Hva sier interne prosedyrer på Ila Hybelhus om håndteringen av en situasjon som denne, hvor en sterkt beruset ung gutt ankommer, særlig hva gjelder tilsyn og oppfølging? Byråden bes kommentere om Ila Hybelhus har tilstrekkelig bemanning til å håndtere  en situasjon som dette?     

6)

Byrådet bes om å overlevere til undertegnede en utskrift av alle relevante notater om vedrørende 19-åringens henvendelser til Sosial Vakttjeneste og Ila Hybelhus den 9. og 10. Februar, og oppfølging av hans sak. Det bes også om innsyn i eventuelle dokumenter til/i eller dokumenter utarbeidet i Rusmiddeletaten og dets virksomheter om saken. Dette ønskes for å  belyse kommunens håndtering av saken sett i relasjon til bystyrets tilsynsansvar. 

7)

I Pasientrettighetsloven § 2-1, Kommunehelsetjenestelovens § 2-1 og Sosialtjenestelovens § 4-3. jfr. 4-2 er den enkeltes rett til hjelp nedfelt. Mener byråden at kommunens tjenesteapparat i denne saken, har oppfylt de aktuelle lovers forutsetning om å yte tilstrekkelig hjelp?  

8)

Vil byråden på bakgrunn av denne saken ta initiativer for å sikre at hjelpetiltak og helsetjenester er tilgjengelige for de som lider av rusavhengighet?   

Med hilsen   

Marianne Borgen, SV /s/  Medlem helse- og sosialkomiteen 

Ivar Johansen, SV /s/Medlem helse- og sosialkomiteen         

Legg til kommentar