Rus

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør videreføres

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør videreføresNorsk Sykepleierforbund var positiv til en prøveordning med sprøyterom som et ledd i å forebygge og redusere helseplager hos rusmisbrukere. Deres faglige vurdering var at rusmiddelmisbrukere bør ha mulighet til å bli fritatt for den nedverdigelsen og de komplikasjoner det medfører å injisere stoff på gater og fortau. De ønsker i sterkere grad at det fokuseres på de helsemessige gevinstene ved en evt. forlengelse og evaluering av prøvetiden.

Sykepleierforbundet understerker i en henvendelse til Oslopolitikerne at den midlertidige lovgivning bør videreføres for en toårs periode. Innenfor perioden bør det utprøves med utvidede åpningstider og vurderes om det skal være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin. Klokt sagt, sier nå jeg.

Sprøyterommet – videreføring av prøveordning?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at sprøyteromsordningen i Oslo ikke er tilstrekkelig utprøvd. ”Hva nå?”, SIRUS sin evalueringsrapport, har tatt utgangspunkt i tiltakets to første leveår i Tollbugt. 3. Dette var lokaler som viste seg å være lite hensiktsmessige. Antallet registrerte brukere er mer enn fordoblet siden tiltaket flyttet til nye lokaler i Storgata 36. Per dags dato er 832 registrert som brukere ved sprøyterommet i Oslo.

Bakgrunn

Oslo kommune har tillatelse til å drive forsøksordning med sprøyterom ut 2008. Tiltaket drives av Rusmiddeletaten etter midlertidig lovgivning som skal vurderes av regjeringen i forbindelse med en regjeringskonferanse i nær framtid. I denne sammenheng ønsker NSF, Oslo å presisere vårt syn, og orientere om fakta vi er usikre på er kjent for politikere i Oslo kommune. Vi ber om at innholdet i dette brevet blir gjort kjent i de respektive partigrupper i Oslo, og at det vurderes hvorvidt politikere på nasjonalt nivå skal involveres i saken.
 
Formålet

Målgruppa for sprøyteromsordningen er ”tungt belastede heroinmisbrukere som er fylt 18 år” hvor blant annet formålet er å:

• Bidra til økt verdighet for tungt belastede narkotikamisbrukere.
• Gi økt mulighet for kontakt og samtaler mellom rusmiddelmisbrukere og hjelpeapparat.
• Bidra til å forebygge infeksjoner og smitte.
• Redusere antall overdoser og overdosedødsfall.

SIRUS sin evaluering – Hva nå?

I evalueringen påpeker SIRUS at Oslo kommune/Rusmiddeltateten åpnet sprøyteromsordningen uten nødvendige forberedelser. Evalueringen peker på mangelfull opplæring av personalet, dårlig faglig forberedelse og etablering i lite hensiktsmessige lokaler. Mange ansatte sluttet eller ble sykmeldte som følge av dårlige fysiske og psykososiale arbeidsforhold.

Helse- og sosialdirektorat blir i evalueringen kritisert for at de godkjente lokaler som de burde ha sett ikke var tilfredsstillende. Videre ble Helse- og sosialdirektoratet kritisert som faginnstans fordi godkjenning om igangsettelse ble gitt uten at det forelå noen planer for opplæring og veiledning av de ansatte.

Det ble de to første driftsår registrert 383 brukere med et snitt på 24 injeksjoner per dag. Med bakgrunn i det begrensede antall brukere og antall injeksjoner er det ifølge evalueringen ikke grunnlag for å si at sprøyteromsordningen har bidratt til reduksjon av overdoser/-overdosedødsfall. I møte med statssekretær Kari Henriksen 25. februar i år ble dette vektlagt av flere aktører. Samtidig er en reduksjon av overdosedødsfall et av flere viktig formål. Brukerne rapporterer at sprøyterommet har medført økt oppmerksomhet rundt hygiene under injisering. Ifølge evalueringen har 81 % av brukerne mottatt veiledning en eller flere ganger.

Brukerne uttrykker stor tilfredshet med tilbudet som gis. Trygghet oppgis av brukerne som den viktigste grunnen til at de oppsøker sprøyteromsordningen.  Evalueringen konkluderer med at tilbudet bidrar til økt verdighet for den enkelte. Under lovforarbeidene ble dette vektlagt. Sitat: …”sprøyterom er ment å være et alternativ til å injisere på gater og i portrom......  Hensikten er å kunne bidra til å bedre rusmiddelmisbrukernes livssituasjon og opplevelse av verdighet” (Ot.prp.nr 56 2003-2004,pkt 7.1).

Rapport fra sprøyterommet april 2008

I en nylig utarbeidet oppsummering fra sprøyterommet konkluderes det med at de fysiske forutsetningene etter flyttingen av sprøyterommet er bedret for både brukere og ansatte. En langt bedre kapasitet gjør at flere brukere kan benytte seg av sprøyteromsordningen. Belastningen på de ansatte er betraktelig redusert og man opplever en positiv arbeidssituasjon. Det konkluderes med at formålet med sprøyterommet langt på vei dekkes av dagens tilbud. Det stilles et spørsmål ved om fremtiden til sprøyterommet skal avgjøres på bakgrunn av rapporten fra de to første driftsårene.

For tidlig med en endelig oppsummering!

Der er flere forhold som indikerer at det er for tidlig å gjøre den endelige oppsummeringen av hva vi har lært av ordningen med sprøyterommet i Oslo.

- Brukerne selv er svært fornøyd.
- SIRUS oppsummerer med at ordningen har nådd aktuelle målgruppe.
- Evaluering som SIRUS gjennomførte baserte seg i stor grad på erfaringer i fra sprøyterommet i Tolbugata 3.
- Personalgruppen beskriver et godt arbeidsmiljø og en god rekruttering.
- Det er per 27.03. i år 832 registrerte brukere, dvs over en fordobling siste år.
- Ut i fra internasjonal erfaring er det grunn til å anta at flere vil bruke ordningen hvis åpningstiden tilpasses brukernes behov.
- Økonomiperspektivet må ses i et nasjonalt samfunnsøkonomisk perspektiv og ikke løftes frem som en prioriteringsdebatt i Oslo kommune.
- Brukerne rapporterer om økt fokus på hygiene.

Lavterskeltiltak har et helsefremmende perspektiv som bør ses på som et supplement til andre hjelpe- og behandlingstiltak. Det er ikke grunnlag nasjonalt eller internasjonalt for å hevde at flere begynner med heroin eller at et pågående misbruk opprettholdes, på grunn av lavterskelhelsetiltak i form av sprøyterom.

Hva nå?

SIRUS påpeker i sin evaluering noen konkrete dilemmaer. Skal det bare være lov å injisere heroin, eller bør det også være lov å røyke heroin? Skal det tillates å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin? Er sprøyteromsordningen en form for legalisering? Er sprøyterom riktig bruk av samfunnets ressurser?

SIRUS oppsummerer med å si at en eventuell permanent sprøyteromsordning må ha hensiktsmessige lokaler. Selve injeksjonsrommet må være stort nok til at de ansatte kan ha en viss fysisk avstand og lokalet må ha to utganger på grunn av personalets sikkerhet. Injeksjonsrommet må ha god ventilasjon og åpningstiden bør i større grad være tilpasset brukernes behov. Sett bort i fra åpningstiden, som fremdeles er ”kontortid”, er disse forholdene ivaretatt i de nye lokalene.

Til tross for en vanskelig og krevende start har Oslo kommune/Rusmiddeletaten, i samarbeid med de ansatte, siste halvannet året oppnådd mange av de krav som bør stilles til en permanent sprøyteromsordning.

NSF mener

I sin høringsuttalelse 07.01.04 stilte NSF seg positiv til en prøveordning som et ledd i å forebygge og redusere helseplager hos rusmisbrukere. Vår faglige vurdering er at rusmiddelmisbrukere bør ha mulighet til å bli fritatt for den nedverdigelsen og de komplikasjoner det medfører å injisere stoff på gater og fortau. Vi ønsker i sterkere grad at det fokuseres på de helsemessige gevinstene ved en evt. forlengelse og evaluering av prøvetiden. NSF mener at midlertidig lovgivning videreføres for en toårs periode. Innenfor perioden bør det utprøves med utvidede åpningstider og vurderes om det skal være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin. Vi forutsetter at SIRUS følger prosjektet videre og gjør en endelig evaluering.NSF mener at sprøyterommet i Oslo videreføres innenfor tidsrammen av opptrappingsplan for rusfeltet.

30. april 2008

Med vennlig hilsen
                                 
Eli Gunhild By, fylkesleder

Hans Arne Pettersen, rådgiver