Rus

Alkohol og vold: Klarer ikke byrådet å lese statistikk?

Alkoholg og vold: Klarer ikke byrådet å lese statistikk?Byrådet har sendt ut på høring et forslag til "Alkoholpolitisk handlingsplan". Og mer lettvint holdning til statistikk og fakta skal en lete lenge etter.  Ut fra de tall som er presentert på side 3 i planutkastet kan man slett ikke dra den konklusjonen som er gjort - nemlig å si at "ut fra disse tallene kan det derfor ikke fastslås noen direkte sammenheng mellom flere skjenkesteder og økt vold". Og det finnes det også betydelig forskning som dokumenterer at det nettopp er en slik sammenheng.


Dette sitatet fra side 3 i planutkastet er et typisk eksempel på handlingsplanutkastets holdning til fakta: man henter et tall her og et tall der, og ender opp med å sammenligne epler og pærer, og det er jo helt umulig når det ikke er en eneste referanse til hvor disse tallene er hentet fra. 

Ut fra SSBs statistikker over anmeldt vold er det INGEN tvil om at antall voldsanmeldelser har økt VOLDSOMT- særlig fra slutten av 1980 tallet (se forøvrig figur 1 over antall voldsdømte)  Hva betyr dette? Jo, når man på side 3 sier at "Andelen av vold som skjer i tilknytning til serveringssteder har vært stabil siden 1998"- så kan man jo ved første øyekast tro at dette betyr at det ikke har vært noen økning i antall voldstilfeller, noe jeg mistenker at forfatteren(e) av dette utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan tror. Tvert i mot betyr jo dette at omfanget av voldstilfeller har økt DRAMATISK på grunn av at det jo har vært en sterk økning i antall anmeldelser! Tabell 1 viser et eksempel på dette. Om man sier at andel vold som skjer i tiknytning skjenkested ligger stabilt på f.eks 20% så sier jo dette lite om omfanget, dvs antall voldstilfeller. Er antall voldsanmeldelser f.eks 2500 i 1998 og 5000 i 2003, og andelen vold som skjer i tiknytning skjenkested ligger "stabilt" på 20% begge år så har det jo skjedd en fordobling i antall voldstilfeller i tiknytning til skjenkesteder!!!!!!!  

Tabell 1. Vold i tilknytning til skjenkesteder

Når det gjelder dette med at  "i 1988 hadde 22% av legemsbeskadigelsene slik (utelivs) sammenheng, mens tallet for 2003 lå på 14%" så bør det dokumenteres hvor disse tallene er fra, og da selvfølgelig også dokumenteres med antall anmeldelser slik at dette kan sees i forhold til dette (jfr tabell1). Ut fra at andelen har gått ned kan man jo ikke slutte at antallet har gått ned! Det er jo grunn til å tro at en lignende "misforståelse" når det gjelder andelen og antall også er tilfelle her. 

Jon (1992) har i sin undersøkelse (en hovedoppgave se ref under) av anmeldt vold i Oslo 1988 funnet at 70% av alle voldshandlingene fant sted på offentlig tilgjengelig sted, 29% på privat sted (bolig, trappeoppgang, vaskekjeller, gårdsrom, hage, bil). Av de mer alvorlige voldshandlingene, legemsbeskadigelsene, skjedde 35% på privat sted, og 64% på offentlig tilgjengelig sted. Vold ute på gaten utgjorde 25% av legemsbeskadigelsene og 22% fant sted inne på eller i kø utenfor utested med offentlig skjenkebevilling. Her er altså tallet 22% for 1988. Hvor tallet for 2003 kommer fra vet ikke jeg - og spørsmålet er om dette i det hele tatt er sammenlignbare tall- dvs kommer de fra samme datagrunnlag på 2 forskjellige tidspunkter. Hva betyr egentlig "som har sammenheng med utelivet"?? Hva regnes her?? Så vidt meg bekjent så er det kun politiet som i sine statistikker har statistikk på HVOR den anmeldte volden finner sted i Oslo - så spørsmålet er om tallet 14% kommer derfra?  Uansett. Ut fra det som er sagt tidligere her så må dette presiseres nærmere. Man kan ikke bruke dette som et argument om at det IKKE er sammenheng mellom skjenkesteder og vold, jfr tabell 1. 

I tillegg til dette kan utviklingen skisseres som i Figur 1. Av denne grafen ser en f.eks at antall dømte for vold per 100 000 straffemyndige ble mer en doblet fra 1988 til 2001. Men det viktigste denne grafen viser ganske tydelig at det ser ut til å være en STERK samvariasjon mellom økningen i antall skjenkesteder og antall dømte for vold per 100 000. 

Se figur 1. Sammenheng mellom dømte for vold og antall skjenkesteder

Det er utallige studier som viser at det er en nøye sammenheng mellom alkoholkonsumet i en befolkning og voldsforekomsten i befolkningen. Når alkoholkonsumet stiger, går også voldsratene opp, og vice versa. Noen studier har også vist at endringer i alkoholkonsumet særlig har betydning for voldsforekomsten blant menn, og at en økning i skjenket alkoholmengde og i antall skjenkesteder har en klar betydning for økning i voldsforekomst.  Det som er viktig å understreke er at vi i Norge har et problematisk drikkemønster (drikker relativt sjelden, men når vi drikker, fører det ofte til beruselse) som gjør at vi får mer vold for hver liter vi drikker i Norge sammenliknet med mange andre land.   En annen viktig ting er jo at man antageligvis bør skille mellom serveringssteder med lav aldersgrense og høy aldersgrense når man skal sette i gang med ulike tiltak. Ut fra politiets tall ser det jo ut til at det er mest voldstilfeller i områdene med lav aldergrense. En økning i slike steder vil jo da kunne være problematisk. Byrådet/FrP burde kanskje snart fokusere på at det faktisk nå er uakseptabelt mye vold i sentrum og at noe må gjøres, uansett hva statistikk-triks måtte si. Man bør nok begynne å lytte til politiet, som faktisk "lever" i dette hver helg og bør vite hva de snakker om.  

Jon, N. (1992): Bak kriminalstatistikkens kolonner. Om registrert voldskriminalitet i Oslo. Hovedoppgave i kriminologi. Institutt for kriminologi,

Og planutkastet fra byrådet ligger her.