Rus

Byrådet taper vekterforslaget?

Byrådet taper vekterforslaget?Bystyrets finanskomite utsatte i dagens møte å sluttbehandle saken om forsøksordning med engasjering av vektere ved nedre Grünerløkka. Det ser ut til at byrådet ikke har flertall for sitt forslag, og Venstre ba om utsettelse. Komiteen tar sikte på å sluttbehandle saken i møte 15. oktober. Jeg hadde i møtet til hensikt å fremme alternative forslag. Forslagene ligger her.


Byrådsak 157/58 Forsøksordning med engasjering av vektere ved nedre Grünerløkka

Komiteens medlem fra SV  viser til byrådets Trygg by-melding og bystyrets behandling av denne.  Byrådets melding, og bystyret gjennom sin egen behandling 23. april i år, anviste gode og riktige perspektiver på hvordan Oslo kan bli en tryggere by.

Dette medlem viser til at byrådets forslag i denne sak er i motstrid til de virkemidler bystyreflertallet anviste.

En enstemmig Samferdsels- og miljøkomite (partiene H, F, V, A, SV og R) uttalte:
”Komiteen vil peke på at en utvikling i retning av at ulike private vekterfirmaer mer eller mindre overtar oppgaver som naturlig hører inn under politiets og den enkelte borgers ansvarsområde er uheldig. Komiteen vil be byrådet samarbeide tett med politiet og med statlige myndigheter for å motvirke en slik uheldig utvikling. Ansvaret for å beskytte byens innbyggere mot vold og overgrep må også i fremtiden ligge hos politiet.
Komiteen ønsker en gjennomgang av kommunale virksomheters bruk av private ordenstjenester.”

Finanskomiteens flertall (A, SV og V) uttalte ved behandling av samme sak:
”Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og V ønsker ikke å etablere noen former for bybetjenter eller gateverter som har vekterlignende oppgaver, fordi dette vil medføre uklar oppgavefordeling og påfølgende avgrensningsproblemer i forhold til politiets oppgaver.”

Et annet flertall uttalte:
”Komiteens flertall, medlemmene fra A, H, SV og V vil påpeke at "trygghet" er et svært relativt begrep. Faktisk og opplevet utrygghet kan være to helt forskjellige ting, noe som ofte fremkommer i statistikk ved at for eksempel eldre og kvinner ofte opplever den største utryggheten, mens det er yngre menn som oftest blir utsatt for vold og kriminelle handlinger. I internasjonal storbysammenheng er Oslo en trygg by. Disse medlemmer vil også peke på et viktig skille som går mellom utrygghet og ubehag. Undersøkelser viser at ansamlinger av for eksempel rus- eller prostitusjonsmiljøer i Oslo sentrum kan føre til stort ubehag for nærmiljøet og blant forbipasserende, mens den reelle utryggheten først og fremst finnes internt i de aktuelle miljøene.

Disse medlemmer understreker viktigheten av å se større samfunnsstrukturer i sammenheng, og at det forebyggende kriminalitetsarbeidet og rehabilitering henger sammen med f. eks. aktiviseringsmeldingen, ruspolitikken, boligmeldingen, frivillighetsmeldingen, barnevernspolitikken og ikke minst med politisk arbeid for gode oppvekstarenaer og psykisk helse. Disse medlemmer vil særlig peke på fattigdom og dårlig psykisk helse som faktorer som går i sosial arv, og kan være svært utslagsgivende for det å velge - eller havne på - en kriminell løpebane, eller bli rusmisbruker.”

Komiteens medlem fra SV understreker viktigheten av at kommunen og bystyret tar innbyggernes så vel faktiske som opplevde utrygghet på alvor.
Finanskomiteens flertall (A, SV, V) har ved behandlingen av Trygg by-meldingen understreket at en ikke ønsker å etablere vekter eller vekterlignende ordninger til ordensoppgaver i kommunen ”fordi dette vil medføre uklar oppgavefordeling og påfølgende avgrensningsproblemer i forhold til politiets oppgaver.”

Disse motforestillinger står fortsatt ved lag, og underbygges ytterligere av Oslo-politiets uttalelse av 26. september til denne sak.
Dette medlem støtter imidlertid at det etableres en forsøksordning med trygghetstiltak i det aktuelle området langs Akerselva ved nedre Grünerløkka, innenfor rammen av de tiltak bystyrets flertall anviste ved behandlingen av Trygg-by-meldingen.

I første rekke antar dette medlem en bør vektlegge fysisk tilstedeværelse av politi, omsorgsarbeidere, dagravner m.v.
Dette medlem fremmer følgende alternative forslag til vedtak:

1.
Byrådet går umiddelbart i dialog med Politiet, Rusmiddeletaten og bydel Grünerløkka om en forsøksordning med trygghetstiltak i området langs Akerselva ved nedre Grünerløkka
Forsøksordningen skal ta hensyn til de faglige og juridiske innvendinger disse tre virksomheter har framført overfor finanskomiteen ved behandling av denne saken.

2.
Byrådet omdisponerer inntil 5 millioner kroner til forsøksprosjektet.