Rus

Oslobudsjettet og rusomsorgen: Vi finner ikke satsingen

Oslobudsjettet raderer viktige lavterskeltilbud for rusavhengige. Enda en gang opplever mennesker i ekstremt vanskelige livssituasjoner alvorlige svik fra ansvarlige politikere, skriver Kirsten Frigstad og Tone Bringsli Sødahl fra Natthjemmet og Kari Gran fra Møtestedet, - viktige hjelpetiltak i regi av Kirkens Bymisjon.


Lukker øynene

Konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr, hevder i en kronikk i Aften 6. oktober at byrådet i sitt budsjett satser på primærtjenester til blant annet rusomsorg. Vi har  problemer med å finne denne satsingen til rusavhengige både i budsjettet og kronikken.
Tvert i mot, bevilgningen til Natthjemmet, et akutt/krisetilbud for kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo, mister nærmere 20 prosent av sin bevilgning. Dette betyr i  realiteten nedleggelse, og sprøyterommet strykes fra budsjettet.

Vi ønsker her å gå nærmere inn på begrunnelsene for disse kuttene. De forteller mye om hvordan våre ansvarlige politikere forstår situasjonen for mennesker med et alvorlig rusavhengighetsproblem.

Mindre til Natthjemmet

Begrunnelsen for å kutte store deler av bevilgningen til Natthjemmet er endringer i adgang til å kjøpe seksuelle tjenester.  Loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester skal tre i kraft 01.01.09. Skal vi da forstå det slik at politikere på Rådhuset har noen titalls boliger klar til en stor gruppe kvinner 01.01.09? Skal vi forstå det slik at politikerne på Rådhuset mener at en stor gruppe kvinner vil slutte å ruse seg 01.01.09? Og skal vi forstå det slik at byrådet 01.01.09 står klare med ulike former for lønnet arbeid til et stor gruppe kvinner?  Vi vet at svaret er nei.

Forverret situasjon

Mange av oss som er i tett kontakt med prostitusjonsmiljøene, har hele tiden hevdet at situasjonen for kvinnene på mange måter vil forverres etter innføringen av den såkalte sexkjøpsloven. Det at Natthjemmet mister bevilgninger er det foreløpige første resultatet av dette. Det henger heller ikke sammen med at Oslo Kommune i sin handlingsplan mot prostitusjon, som skal gjelde for årene 2008 til 2010, sier følgende: ”Større deler av markedet vil komme til å foregå i det skjulte. Både politiet og hjelpetiltakene bør av den grunn øke innsatsen og aktiviteten for å følge med på utviklingen (vår uthevelse)”. En handlingsplan som altså ikke er verd papiret det er skrevet på. Enda en gang opplever mennesker i ekstremt vanskelige livssituasjoner alvorlige svik fra ansvarlige politikere!

Sprøyterommet strykes

Sprøyterommet strykes helt fra de kommunale budsjettene. Argumentasjonen er blant annet at det er en svært liten del av brukergruppen som benytter seg av tilbudet og at det ikke forsvarer en kommunal bevilgning på 7 millioner. At utgiftene ikke står i forhold til ”produksjonen”, kan vi forstå. Men, og det er et stort men. Når et tilbud ikke oppfyller målsettingene og ikke når den brukergruppen det er ment for, da må både målsettingene og tilbudet evalueres for å tilpasse seg målgruppens behov.

Utestenger store grupper

Rammene i dag utestenger den store gruppen ikke-Oslo tilhørende,  åpningstidene er ikke er tilpasset brukergruppens behov og målgruppen får ikke bruke de rusmidlene de faktisk er avhengig av. Når det gjelder sistnevnte ramme, at brukerne ikke får injisere de rusmidlene de faktisk er avhengig av, utestenger dette anslagsvis 95 prosent av aktive rusmiddelavhengige i Oslo. Det er kun tillatt å innta heroin på sprøyterommet, og den relativt lave bruken gjenspeiler at det er en liten del av de rusavhengige som injiserer kun heroin.

Kommunen lukker øynene

Det er på tide at Oslo Kommune, og spesielt byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester, tar inn over seg at en storby som Oslo, i likhet med alle andre storbyer, tiltrekker seg mennesker fra hele landet – og verden for den saks skyld. Hvor lenge skal Oslo Kommune lukke øynene for dette faktum? Og, for ikke å snakke om den plikten Oslo har til å ivareta menneskerettighetene til mennesker som oppholder seg i storbyen?
Vi som er tett på mennesker som har et rusavhengighetsproblem, må forholde oss til at folk injiserer og inntar rusmidler. Vi vet at dette skjer på våre lavterskeltilbud og ulike hybelhus hvor rusavhengige bor og oppholder seg. Vi kan ikke på disse tiltakene ta ansvar for hva de bruker av illegale rusmidler, men vi kan bidra til at deres liv og helse i denne situasjonen ivaretas på best mulig måte.

Handlingsplan må følges opp

Vi trenger at Oslo kommunes handlingsplan mot prostitusjon følger opp sine intensjoner! Vi må ha en forhøyet satsning og intensivere arbeidet for å ivareta kvinnene i rus- og gateprostitusjonsmiljøet når loven inntrer 01.01.09. Vi trenger minst perioden fram til utgangen av 2010 for å si noe om hvilke virkninger denne loven får for dette miljøet og enkeltindividene som denne loven vil ramme.  Vi vil også understreke at vi vil være de første som tar initiativet til å legge ned et lavterskeltilbud som Natthjemmet dersom det (mot formodning) skulle vise seg at tilbudet ikke dekker et viktig behov! Sprøyterom og mulighet for å injisere de rusmidlene man er avhengig av i trygge omgivelser bør gjøres langt mer tilgjengelig.

(Aften 14. oktober 2008)

Frode Woldsund, Regionleder for Frelsesarmeens Rusomsorg, region øst, forteller:

Vi er også bekymret for Oslobudsettet for 2009. Vårt tiltak Jobben står kun oppført i forslag til budsjett med kr. 4,5 mill, dette er en reduksjon på kr 5 mill i forhold til tilskudd i 2008.

Skulle dette bli vedtatt betyr det en rasering og mer en en halvering av tilbudet Jobben. 50 rusmiddelbrukere vil miste et fast holdepunkt i hverdagen. Videre er det foreslått en reduksjon på kr. 22 000,- på vårt dagsenter Fyrlyset i Urtegata, dette senteret har daglig besøk av mellom 150 og 250 brukere. Vi fikk også i 2008 en reduksjon på dette tiltaket av rusmiddeletaten som ikke ga oss kompensasjon for lønn og prisstigning. Vi reagerer på at det kuttes i tilbudene til den tyngste gruppen av våre brukere.

Jeg kan opplyse at Frelsesarmeen selv putter ca 5 mill av egne midler inn i dette tiltaket, grensen er nå nådd.

Det synes som om Byrådets politikk er flere vektere og mindre sysselsettning og værested. Jeg tipper at utgiftene til enda flere vektere vil øke skulle dette forslaget til budsjett bli bestemt.

You have no rights to post comments