Rus

Byrådet bygger ned den rusforebyggende innsatsen

Byrådet bygger ned den rusforebyggende innsatsenBystyret vedtok en tydelig beskjed til Byrådet om "snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".  Byråd Listhaug gir en dårlig forklaring på hvordan dette vedtaket følges opp, sier de ansatte i Uteseksjonen: "Hvordan vil dette være mulig med færre stillinger? Den eneste løsningen vi kan se, er at andre oppgaver nedprioriteres. Er tanken fra byråden at Uteseksjonen skal bruke mindre tid på oppfølgingsarbeid? Slik arbeidet vårt er i dag, møter vi ungdommen ute på gata. Ungdommen blir i mange tilfeller klienter ved Uteseksjonen. Dette innebærer at ungdommen blir fulgt opp av enkeltansatte for å for eksempel komme i kontakt med sosialkontor, foreldre, DPS, boligkontor, barnevernstjenesten, osv.

Hvis byråden mener at Uteseksjonen skal øke sin tilstedeværelse ute, vil man ha mindre tid til oppfølgingsarbeidet. Det vil si at man har mindre tid til å sette ungdommene i forbindelse med de ulike instansene som kan hjelpe dem. Det kan virke som at byråden ikke forstår kompleksiteten ved oppsøkende arbeid. Oppsøkende virksomhet initierer flere oppgaver når det er vellykket." Les hele notatet under.


Dette er de ansatte i Uteseksjonens kommentar til dette notat Byrådet har sendt fram til bystyrets helse- og sosialkomite:


Listhaug har gitt en etter vår mening utfyllende redegjørelse for tiltak som finnes i Oslo kommune i forhold til målgruppen. Dette innebærer blant annet SALTO-samarbeidet, tilskudd til beboergrupper, oppsøkende team og ungdomsteam i bydel Gamle Oslo. Dette er tiltak som vi absolutt støtter opp om!
Det som vi ønsker å kommentere i svaret byrådet har gitt bystyret er:

- Alle tiltakene som er nevnt, med unntak av 3 stillinger som utekontakt i bydel Grünerløkka, er tiltak som allerede eksisterer og har gjort det siden FØR bystyret gjorde sitt vedtak.

- Politiets mobile enhet som er plassert ved Jacobs kirke ved Akerselva, økt tilstedeværelse fra politiet og oppfølgingsteam som skal etableres ved alle politistasjonene, er noe vi absolutt støtter opp om. Dette er derimot ikke oppsøkende sosialfaglig arbeid.

- For å bo på Exit kreves det henvisning fra sosialtjenesten. Exit kan kartlegge og drive motivasjonsfremmende arbeid i forhold til de unge som bor der. De jobber ikke oppsøkende.

Dette er noen eksempler på at Listhaug etter vår mening ikke svarer på spørsmålet fra Lindsjørn.

Etter vår mening styrkes tilstedeværelsen av sosialfaglig kompetanse i bydel Grünerløkka ved at bydelen oppretter utekontakt. Deres målgruppe vil være ungdom opp til 18 år. Det vil  derfor si at tilbudet til de unge mellom 18 til 25 år, ikke styrkes. Videre vil det si at hvis Uteseksjonen skal kutte i antall stillinger, vil man ikke kunne si at tilstedeværelsen økes, men kanskje heller medføre en lavere tilstedeværelse.

Listhaug skriver at det er en forutsetning at en eventuell endring av Uteseksjonens oppsøkende arbeid ikke skal føre til mindre tilstedeværelse i utsatte områder. Hvordan vil dette være mulig med færre stillinger? Den eneste løsningen vi kan se, er at andre oppgaver nedprioriteres. Er tanken fra byråden at Uteseksjonen skal bruke mindre tid på oppfølgingsarbeid? Slik arbeidet vårt er i dag, møter vi ungdommen ute på gata. Ungdommen blir i mange tilfeller klienter ved Uteseksjonen. Dette innebærer at ungdommen blir fulgt opp av enkeltansatte for å for eksempel komme i kontakt med sosialkontor, foreldre, DPS, boligkontor, barnevernstjenesten, osv. Hvis byråden mener at Uteseksjonen skal øke sin tilstedeværelse ute, vil man ha mindre tid til oppfølgingsarbeidet. Det vil si at man har mindre tid til å sette ungdommene i forbindelse med de ulike instansene som kan hjelpe dem. Det kan virke som at byråden ikke forstår kompleksiteten ved oppsøkende arbeid. Oppsøkende virksomhet initierer flere oppgaver når det er vellykket.

Det er en god innsats som legges ned fra ulike etater og instanser i forhold til å forhindre salg av illegale rusmidler i områdene Akerselva og nedre Grünerløkka. Uteseksjonens erfaring gjennom 40 år, er at et miljø kan gjerne splittes og ”jages” fra et området. Dette betyr derimot ikke at problemet forsvinner. Hvis man ser tilbake i tid, så var det rusmiljø for eksempel både ved Eika langs Akerselva og Skippergata i sentrum. Disse miljøene iverksatte politiet en innsats for å få oppløst. Hvis man ser i sentrum i dag, er rusmiljøet samlet utenfor sentralbanestasjonen og ved Akerselva er det nå sentrert rundt Vaterlandsparken. Disse miljøene forsvinner ikke, men forflytter seg. Det vil da være nærliggende å tenke at selv om selgerne ved nedre Grünerløkka og Akerselva forsvinner derfra, vil de opprettholde salg av illegale rusmidler andre steder.

Oppsummert:

Vi mener at ved å kutte i antall stillinger i Uteseksjonen, vil dette gå kraftig utover vår målgruppe,- ungdom opptil 25 år. Det er ikke mulig å øke tilstedeværelsen fra Uteseksjonen uten at dette vil medføre at andre oppgaver som for eksempel oppfølgingsarbeid blir nedprioritert. Vår oppfordring til bystyret er å opprettholde Uteseksjonen slik den er i dag, evnt øke antall stillinger for at vi skal kunne løse de oppgaver og utfordringer vi ser i sentrum av Oslo pr i dag.

Med hilsen

Kathrine Paulsen

FO-tillitsvalgt, Uteseksjonen

Kommentarer   

0 #1 Kathrine Paulsen 25-03-2009 11:59
Det som kanskje ikke kommer godt nok frem i vårt svar, er at det er umulig å øke tilstedeværelse n ute med færre ansatte, uten at det går utover andre oppgaver. Det å drive oppsøkende sosialfaglig arbeid, genererer klienter. Ved å øke tilstedeværelse n ute, vil da medføre et økt antall klienter, som igjen genererer mer oppfølgingsarbe id. Dette skal da gjøres med færre ansatte. Det sier seg selv at dette med stor sannsynlighet vil medføre kvalitativt dårligere arbeid.
0 #2 Linda Therese Høgheim 25-03-2009 12:25
Jeg er svært bekymret over at rusmiddeletaten og byrådet i Oslo mener at det kan kuttes i forebyggende arbeid blant barn og unge i Oslo sentrum. Det er betenkelig at man nedprioriterer innsatsen rettet mot de yngste som bruker sentrum, og at Listhaug forklarer denne prioriteringen med nyopprettelse av tiltak rettet mot denne gruppen. Utover ny Utekontakt på Gr.løkka er ingen av tiltakene hun beskriver nyopprettede og de jobber heller ikke oppsøkende sosialt arbeid.
0 #3 Ingunn O. 25-03-2009 13:01
skrevet av ingunn otterbech, 24. mars 2009

Opplever at S.L. svarer utenfor spørsmålet med å henvise til allerede ekstisterende tilbud og tilbud som er spesialisert på bydel eller bare har tilgang for innsøkte "klienter".
Den reelle gatetilstedevær elsen er det kun Uteseksjonen som står for i sentrum i forhold til ungdom mellom 13 og 25 år. Det vi ser er at det i realiteten hadde vært behov for flere oppsøkere, ikke færre. Opptrappingspla ner er blitt til nedtrappingspla ner og lovlig fattede vedtak følges ikke opp fra overordnet kommunalt nivå. Spar penger idag og betal dobbelt i morgen ser ut til å være mottoet.

Legg til kommentar