Rus

Å mate den sultne hund med hundens hale

Millionkutt til Rusmiddeletaten er ikke å "å styrke oppsøkende arbeid blant de yngste og tyngste", skriver de ansatte i Rusmiddeletatens Oppsøkende tjeneste.


Å mate den sultne hund med hundens hale

Torsdag  2. april fikk arbeidsplassen vår  mediebesøk. Journalisten kom med ei gladmelding fra direktør Fauske i Rusmiddeletaten. Hun hadde fortalt NRK om en kommende opptrapping av kommunens oppsøkende sosiale arbeid på gatene i Oslo sentrum.

Fordi direktøren dagen før hadde bestemt seg for å inndra 9,4 stillinger i Seksjon oppsøkende, ble vi forundra. Hvordan kunne hun framstille dette som ei utviding av oppsøkende arbeid?

Til NRK sa hun at ”mange ansatte er positive til forslaget”. På etatens hjemmeside sier hun at: ”Rusmiddeletaten vil styrke oppsøkende arbeid blant de yngste og tyngste”.

Villedende informasjon

Fordi vi ikke rekker å snakke med alle som har fått denne villedende informasjonen, vil vi her si litt om bakgrunnen:

Bystyret vedtok 12. november et pålegg til byrådet om ”snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste”.  Samtidig vedtok bystyret, som et trygghetsskapende tiltak på nedre Grünerløkka, at kommunen ”øker sin tilstedeværelse i det aktuelle området gjennom uteseksjonen og annen oppsøkende virksomhet.”

En måned seinere vedtok flertallet (H/FrP, V og KrF) kraftige kutt i 2009-budsjettet. Byråd Listhaug sier at Rusmiddeletatens kutt er på 8,1 mill.

Forebyggende innsats

Det ene bystyrevedtaket slår det andre i hjel. Direktør Fauske ble pålagt å øke både den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder og kommunens tilstedeværelse på nedre Grünerløkka gjennom Uteseksjonen og annen oppsøkende virksomhet. Samtidig skal hun redusere årlige utgifter med 8,1 mill.
 Direktøren bestemte seg for å ta nesten hele kuttet i Seksjon oppsøkende. Alternativet ville vært å legge ned en institusjon.

Seksjon oppsøkende har to avdelinger: Uteseksjonen og Oppsøkende tjeneste. De har  ulike oppgaver. Opprettinga av Uteseksjonen var i sin tid sosialt og sosialpolitisk nybrottsarbeid. Uteseksjonen har siden starten drevet forebyggende arbeid blant ungdom og har tjent som forbilde for oppretting av liknende virksomhet i andre kommuner.

Uklok sosialpolitikk

Mange av dagens voksne kan takke Uteseksjonens gatepatruljer for at de ikke havna  i tunge rusmiljøer. Det er uklok sosialpolitikk å redusere slik virksomhet.

Oppsøkende tjeneste, som har eksistert i 26 år, er noe helt anna. Vi yter akutthjelp til alle slags rusmisbrukere over 18 år.Vi møter ofte personer med nedsatt almentilstand, underernæring og alvorlig sykdom.  Derfor trengs både sosialarbeidere og sykepleiere.  

I 1982 overtok Oppsøkende noe av politiets arbeid med personer som var berusa på offentlig sted. Også det var et sosialt framskritt. Oppsøkendes arbeidsoppgaver grenser fortsatt inn til politiet og ambulansetjenesten.

Samordning

Oppsøkende er  delt i to grupper: Gatelangs-gruppa har fotpatruljer i Sentrum på dag og kveld, hver dag hele året. Omtrent 15 patruljer i uka ved full drift. Akuttgruppa bruker bil og har hele Oslo som arbeidsfelt. Vi oppsøker den som trenger det, om hun eller han er hjemme, på et hybelhus, på en institusjon eller utendørs hvor som helst. Kontoret vårt tar i mot oppdrag og samordner gruppenes arbeid. Informasjon utveksles på rapporter to ganger i døgnet. Mange personer lever i perioder slik at god hjelp fra Oppsøkende er avhengig av slik utveksling og samordning.

Rusmiddeletatens direktør inviterte ansatte og tillitsvalgte til samarbeid for å kunne gjennomføre bystyreflertallets kutt med minst mulig skade for tjenesteytinga til brukerne. Et partssammensatt utvalg ble ledet av direktørens stedfortreder.

Utvalget foreslo fjerning av 9,4 stillinger, fordelt på Uteseksjonen og Oppsøkende.

Større skade

Direktøren avviste dette og laget sitt eget forslag.  Hun fjerner også 9,4 stillinger. I tillegg vil hun dele Oppsøkende  i to. Gatelangs-gruppa skal innlemmes i Uteseksjonen og flyttes til nye lokaler. Akuttgruppa blir igjen i nåværende lokaler og skal få sin skjebne avgjort i løpet av 16 måneder.

Direktørens alternativ gjør større skade på tjenestetilbudet enn forslaget fra det partssammensatte utvalget. Deling av Oppsøkende  vil ødelegge fagmiljøet og helheten i arbeidet. Oppsøkende vil bli nødt til å avvise flere oppdrag, fordi samordninga mellom de to gruppene er borte.

Faglig uklokt

Det er upraktisk og faglig uklokt å innlemme hjelpetiltak for langtkomne, voksne rusmisbrukere i Uteseksjonen som driver forebygging blant ungdom. Det blir direkte uredelig når direktøren sier at kutt og oppdeling er å ”styrke oppsøkende arbeid blant de yngste og de tyngste”. En fersk undersøkelse av rusbruk blant 15-16 år gamle skoleelever viser mindre bruk av illegale rusmidler og mer problemskapende alholbruk enn fire år tidligere. Slike endringer krever også tilpassing av kommunens tjenester.

Hvis bystyrets vedtak om å ”øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder” skal være troverdig, må bystyret bevilge det som trengs for å unngå kutt ved Uteseksjonen. Dessuten må direktørens partering av Oppsøkende tjeneste stanses.
 
Stine Amdal , Anita Arnesen, Stein Asthøy, Karin Brekke, John Ivar Bye, Hanne Ekkeren, Kjetil Emilsen, Gro Bente Fallsen,  Erling Folkvord,  Christin Halvorsen, Arve Hoff- Jensen, Birte Huth, Kjersti Jørstad, Åse Linstad, Jorunn Meaas, Kari Myhrenget Dagrunn Norbakken, Robert Røen , Vigdis Rasten, Alex Stewart, Lise Katrin Tafjord, Jan Tallaksen, Bjørnar Traverso, Bjørn Aasheim.
(ansatte ved Oppsøkende tjeneste, opprettet i 1982, nå planlagt avviklet stykkevis og delt i løpet av 16 måneder.)

Aften 23. april 2009

Legg til kommentar