Rus

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdom

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdomBystyreflertallet har påført Rusmiddeletaten et budsjettkutt på 8,1 millioner og etatslederen foreslår stillingskutt. Konsekvensene vil bl.a. kunne ramme noe av satsingen inn mot andre ungdomsmiljøer enn de en treffer i kjerneområdene rundt Akerselva og Oslo sentralbanestasjon. Dette kan for eksempel være snakk om satsinger mot utelivsarenaen eller andre subkulturelle miljøer, sier Fellesorganisasjonen i sin konsekvensanalyse.


Konsekvensanalyse for målgruppene til Uteseksjonen og Oppsøkende tjeneste av FO

Konsekvensanalyse av Direktørens forslag til organisatoriske endringer for Seksjon oppsøkende herunder Uteseksjonen og Oppsøkende tjeneste.FO vil se nærmere på konsekvensene for Uteseksjonen og Oppsøkende tjeneste i forhold til reduksjon i antall stillinger, og sammenslåing Uteseksjonen og Gatelangs.

Uteseksjonen:

Målgruppen opp til 25 år.

Uteseksjonen har i forslaget fått en reduksjon på 2 stillinger som miljøterapeuter. Videre vil en av de gjenværende miljøterapeutstillingene bli betalt av Kompetansesenteret. I forhold til dette har FO noen kommentarer:

• Et kutt på to stillinger som i dag jobber med Uteseksjonen sin målgruppe, vil etter vår mening medføre at det er mindre tid som vil bli benyttet opp mot de yngste. Vi har forstått at målgruppen til Gatelangs vil bli senket til 23 år, noe som kan avlaste deler av arbeidet ansatte på Uteseksjonen gjør i forhold til de mellom 23 og 25 år. Denne tiden vil da bli benyttet til å jobbe mer med de yngre. Dette vil allikevel ikke medføre en økning i jobbingen opp mot den yngste gruppen.

• Tilstedeværelsen ute skal økes betraktelig. Dette skal da gjøres med færre ansatte. Det er etter vår vurdering ikke mulig å øke tilstedeværelsen uten at dette vil gå utover andre oppgaver. Tilstedeværelse ute i våre områder, genererer klienter, som da igjen vil ha behov for oppfølging. Ved å bruke mer av tiden vår ute, vil andre oppgaver som oppfølgings- og videreformidlingsarbeid bli oppgaver vi har mindre tid til. Vi frykter at dette vil gå utover kvaliteten på arbeidet vi gjør pr dags dato. Det er viktig å presisere at økt tilstedeværelse ikke automatisk medfører at ungdommene får dekket sine behov for hjelp.

• Tilstedeværelsen ute økes ved turnusendring. Det vil si at hver ansatt får flere dager hvor de skal være ute på patrulje. Medlemmene er bekymret for denne økte belastningen og hvordan dette vil påvirke slitasjen på personalet. I tillegg er medlemmene bekymret for om de vil kunne følge opp sine klienter på en like god måte når tiden til oppfølgingsarbeid blir redusert.

• Kompetansesenteret har sagt seg villig til å finansiere en miljøterapeutstilling på Uteseksjonen. Vi er i utgangspunktet positive til dette, da det medfører at stillingen blir bevart. På den annen side er vi bekymret for tidsperspektivet i denne finansieringen. Spørsmål vi mener må besvares er:

o Hvor lenge er Kompetansesenteret villig til å finansiere stillingen?
o Er dette en midlertidig eller varig løsning?
o Hvilke målsetning har Kompetansesenteret med å finansiere en stilling på Uteseksjonen?
o Vil Kompetansesenteret ha krav til hva stillingen de finansierer skal inneholde av oppgaver?

Oppsummerende kan en si at konsekvensene for endringene på Uteseksjonen vil føre til at en får et kutt på to stillinger, og at dette trolig vil kunne gå ut over noe av satsingen inn mot andre ungdomsmiljøer enn de en treffer i kjerneområdene rundt Akerselva og Oslo sentralbanestasjon. Dette kan for eksempel være snakk om satsinger mot utelivsarenaen eller andre subkulturelle miljøer. Det at en er mye ute genererer arbeid, ved at vi kommer i kontakt med nye ungdommer. Som vi har sagt noe om, er vi bekymret for at vi ikke klarer å følge opp ungdommer og situasjoner godt nok.

Oppsøkende tjeneste.

Målgruppe 18 år og oppover:

Målgruppen til OT er i dag mennesker fra 18 år og oppover, alderen på brukerne som de er mest i kontakt med er ca. 30 - 50 år. I dag er OT organisert i to grupper, der akuttgruppen jobber i hovedsak oppdragsbasert og gatelangsgruppen jobber mer tradisjonelt oppsøkende (som US). Gatelangsgruppen jobber både akutt og over lengre tid mot en eldre og mer ”utsatt” målgruppe enn US, og henviser derfor de yngste som trenger oppfølging (opp til 25 år) til US.

Direktøren foreslår at gatelangsgruppen legges under Uteseksjonen. Tanken bak er at de oppsøkende gatetjenestene skal samles i en enhet, og gjennom dette forventes en effektivisering. Gatelangs skal etter direktørens forslag fokusere mer av arbeidet sitt mot målgruppen 23-25 år, og vil dermed overlappe US sin målgruppe.

Å samle de oppsøkende enhetene kan være fornuftig, for eksempel gjennom å få felles rapporteringssystem for de som jobber mot samme målgruppe og i samme område. Vi ser likevel svakheter ved forslaget da Akuttgruppa til OT vil miste denne muligheten. US og OT har i dag ingen felles rapporteringsordning og benytter forskjellig dataverktøy.

Akuttgruppen i OT foreslås å fortsette som selvstendig enhet, mens ansvars- og arbeidsoppgaver gjennomgås med tanke på evt. ny organisasjonsform innen september 2010. Gatelangs og akuttgruppen har per i dag et tett samarbeid med felles klientbase og dataverktøy. En splitting av disse gruppene kan få negative konsekvenser for brukerne da det eksisterende fag miljøet splittes og koordineringsfunksjonen faller bort. Sett i et brukerperspektiv er vi usikre på om den eldre målgruppen vil bli godt nok ivaretatt.

FO har gjennom hele prosessen vært opptatt av å skjerme de unge, og det mener vi fortsatt er riktig. Likevel ser vi at bybildet ikke gjør behovene for OT mindre i tiden fremover. Det er svært mange voksne personer i rusmiljøene i dag, og mange får ikke den hjelp og oppfølging de har behov for. I tillegg til rusproblematikk har de fleste alvorlige psykiske og/eller somatiske lidelser. Ansvaret for denne klientgruppen ligger hos bydelene, men de er ofte vanskelige å nå, og noen av dem er også ukjente for bydelene. Denne gruppen som har alvorlige, sammensatte problemer har behov for hjelp fra mange instanser for å klare å benytte seg av de tilbudene som finnes.

I forslaget fra direktøren skal Gatelangs endre noe av sin jobbing, hvor mer oppfølging over tid er en av forventningene. Det betyr at færre brukere vil nås av dem, dersom de ikke blir tilført mer ressurser. Sentrum vil dermed få mindre tilstedeværelse av oppsøkere med fokus på de over 23/25 år enn det er pr. i dag.

En sannsynlig konsekvens er at dette fører til økt press på ambulansetjeneste og politi.

US og OT

Når vi ser US og OT under ett ser vi at en ny organisering vil få konsekvenser for brukergruppene. Det er viktig å si at FO mener at organisasjonene må endre seg i takt med målgruppene vi treffer. Vi ser likevel en del svakheter med den nye organiseringen av US og OT da vi er bekymret for at endringene ikke er optimale for brukerne. Vi er klar over at tjenesteapparatet i helsesektoren er i utvikling og at noen av disse tiltakene kan endre vår arbeidssituasjon. Vi mener allikevel at omfanget av personer med store rus- og / eller psykiske lidelser som ikke får den hjelpen de er i behov av er økende, og at de nye tiltakene ikke vil kunne favne alle disse. Det kan i denne sammenheng være viktig å si at noe av det vi ser i Oslo handler om storbyproblematikk, og vi erkjenner at rusmiddeletaten ikke har eneansvaret for disse utfordringene.
 
Vi mener at både US og OT må endres og tilpasses i takt med brukernes behov og utviklingen i tjenesteapparatet forøvrig, men er tvilende til om direktørens forslag tar høyde for de problemstillinger som vi har skissert ovenfor.

Det er OT og US sin oppgave å ta tak i de situasjoner vi ser / oppsøker på gata uansett alder, nasjonalitet eller problemstilling. Disse brukerne trenger gatenære tiltak som samarbeider og koordinerer jobbingen til det beste for den enkelte. Tillitspersoner og tilgjenglighet er vesentlig for å oppnå positiv utvikling.

Med vennlig hilsen

Øyvind Mettenes FO tillitsvalgt Seksjon oppsøkende

Kathrine Paulsen og Vibecke Skogen FO tillitsvalgte Uteseksjonen

Legg til kommentar