Rus

Oslo: Rusmisbrukere står i hjelpekø

Oslo: Rusmisbrukere står i venteliste-køMange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning slik man praktiserer det i Stockholm i Sverige, skriver partiet i en pressemelding. Det er et utmerket forslag.

Venstre er en del av det parlamentariske grunnlag for Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo, og Venstre har derfor - i motsetning til nasjonalt nivå - her mulighet til å sette makt bak krav når det gjelder garantier til rusmisbrukere. Også i Oslo er det naturligvis viktig at motiverte misbrukere får plass snarest mulig. Ved vedtak av budsjett for 2009 ble det derfor vedtatt et mål om at ingen skal vente mer enn 30 dager fra søknaden er mottatt i Rusmiddeletaten til tilbud om plass er gitt.

Byrådets tertialrapport pr. 30.4.2009 forteller at pr. 30. april var det 68 personer som ventet på plass mer enn 30 dager, og etatens prognoser ut over året er at dette vil forverre seg ytterligere. Mot slutten av året regner byrådet/etaten med at 200 har ventet på plass mer enn 30 dager.

Dette er ikke godt nok, og jeg vil ta politiske initiativ for å bedre situasjonen.

Kommentarer   

0 #1 ML 02-06-2009 09:25
Dersom vi skal klare å gi en slik garanti som Venstre vil, og som du er enig i, må det settes inn store tiltak i slutten av behandlingskjed en. Det må skaffes mere boliger med skikkelig oppfølging, tilsyn og hjelp. Det er alt for mange eksempler på at behandlede, og ikke behandlede, rusmisbrukere overlates til seg selv i en leilighet. Med dårlig boevne, liten oppfølging, dårlig økonomi og helse og lite aktiviseringsti lbud, blir mange av disse veldig raskt et nummer inn i ventekøen til neste behandlingsrund e. I Blå Kors har vi mye erfaring med at de som får et tilpasset tilbud sammen med boligen ofte klarer seg bra. Men de fleste kommuner tror at jobben er ferdig når misbrukeren har fått en egen leilighet. Vi som møter misbrukerne i hverdagen vet at dette ikke er tilfelle.

Men stå på videre. Med litt flere politikere med ditt engasjement hadde også dette området sett langt bedre ut
0 #2 LK 02-06-2009 22:42
Kjempebra at du tar initiativ for å bedre denne håpløse situasjonen.
Det kjennes meningsløst å jobbe med misbrukere som er motiverte, men som må vente 3 mnd + på avrusninsplass. Mye skjer i en misbrukers liv på 3 mnd - hvis de i det hele tatt overlever denne ventetiden!!
Men de fleste avrusninginstit usjonene er under spesialisthelse tjenesten og dermed ikke under kommunal makt. Det er viktig at man tar fatt i helseforetakene (minister/depar tement) når det gjelder dette!
0 #3 TP 02-06-2009 22:57
Det er jo flott at partiet Venstre vil ha behandlingsgara nti innen 24 timer etter avrusning/avgif tning. Men hvem skal ta i mot disse etter 24 timer? I dag er det for liten behandlingskapa sitet. Den må jo bedres først. I tillegg må vi få slutt på at pasienter avvises fra rusinstitusjone r fordi de har en psykisk lidelse. I dag skjer dette altfor ofte, selv om den psykiske lidelsen er stabilisert og under kontroll, og ev. under oppfølging fra DPS. Diagnosene som vi ofte setter på pasientene etter en utredning hos oss, blir brukt mot pasientene for å hindre dem fra videre behandling i rusinstitusjone r.

Skal folk som arresteres sende rett i avgiftning og så direkte til behandling, slik enkelt tidligere har tatt til orde for, må kapasiteten økes svært svært mye. For ellers ville jo disse måtte komme til å gå foran i køen i forhold til de som allerede venter. Da kan vi komme opp i en situasjon der det vil lønne seg å begå kriminalitet, for da kommer man automatisk under behandling.

Legg til kommentar