Rus

Bystyreflertallet om rus: Ikke behov for pålegg om opprettholde aktivitetsmål

I disse dager har politiet satt inn sine vanlige sommeraksjoner i Oslo sentrum, ikke bare mot langere men også mot sterkt utslåtte, hjelpetrengende rusavhengige. Rusavhengige jages rundt. Den som da motivert banker på kommunens dør og ber om hjelp, skal ikke da bli møtte med svaret: Dessverre: Behandlingstiden for en søknad om plass i en bo- og omsorgsinstitusjon er trolig 4 til 6 uker, og skal du ha bolig må du nok vente rundt et år. Det er jo nettopp sånne svar som er en viktig faktor til at så altfor få kommer seg ut av dette livet. En kommune som prioriterer det viktigste først har både ressurser og evne til å si: Vi omprioriterer fra andre saksfelt og sørger for at kommunen skal oppfylle de mål og løfter vi har gitt for byens mest utslåtte og hjelpetrengende: de rusavhengige.  SV og Arbeiderpartiet fremmer konkrete forslag om det, som ikke er mer ambisiøse enn at det materielle innhold er: De mål vi satte ved budsjettbehandlingen i  desember  skal nås, sa jeg bl.a. da bystyret i ettermiddag behandlet tertialrapporten pr. 30. april 2009.


Oslo bystyre 17. juni 2009
Ivar Johansen, SV

Sak Byrådets tertialrapport pr. 30.04.2009

Ordfører,

Teritalrapporten skal være en melding til bystyret om status pr. nå i forhold til bystyrets vedtatte budsjett og bystyrets vedtatte aktivitetsmål. Og byrådet gir prognose på hvorvidt målene på årsbasis kan nås. Tertialrapporten er bystyrets muligheter til å gi styringssignaler til byrådet om den informasjon byrådet gir i tertialrapporten.

Jeg skal særlig peke på et saksfelt der SV mener Byrådets ambisjoner er for svake.

Byrådets kritikk mot dimensjoneringen av den statlige rusomsorgen er riktig og særs berettiget. Særlig den situasjon at tiltakskjeden ikke blir sammenhengende, ved for eksempel at det oppstår venteliste mellom avrusning og behandling.

Men skal denne kritikken bli troverdig må Byrådet sørge for at Oslos egen rusomsorg er tilstrekkelig.

Og om du kommer inn på LAR-behandling eller blir utskrevet etter 1 års opphold på behandlingsinstitusjon, er det helt avgjørende at kommunen kan sikre at vedkommende ikke havner på hospits eller hybelhus, hvor dop dominerer.  Da er muligheten for å havne ut på kjøret igjen svært stor.

Byrådets tertialmelding forteller oss at måltall om behandlingstid for søknader om kommunal bolig ikke blir nådd.  Oslo har et mål om at minst 80 % skal få sin bolig senest 6 måneder etter at du har fått positivt vedtak for kommunal bolig.  Men selv ikke et slikt særs lite ambisiøst mål klarer ikke Byrådet å oppfylle. Dette er ikke godt nok.

I rusomsorg er det viktig å stille opp på det tidspunkt den rusavhengige er i en fase hvor han er motivert for å ta i imot hjelp. Et måltall om at ingen som leverer søknad om plass ved en av Rusmiddeletatens bo- og omsorgsinstitusjoner skal måtte vente mer enn en måned til tilbud om plass er gitt er i seg selv et mål som gambler med at vedkommende ikke i mellomtiden havner ut på kjøret .

Men selv ikke dette målet klarer Rusmiddeletaten å nå.  Årsprognosen er at ved årsskiftet vil 200 sterkt hjelpetrengende ha måttet vente mer enn en måned.

I disse dager har politiet satt inn sine vanlige sommeraksjoner i Oslo sentrum, ikke bare mot langere men også mot sterkt utslåtte, hjelpetrengende rusavhengige. Rusavhengige jages rundt. Den som da motivert banker på kommunens dør og ber om hjelp, skal ikke da bli møtte med svaret: Dessverre: Behandlingstiden for en søknad om plass i en bo- og omsorgsinstitusjon er trolig 4 til 6 uker, og skal du ha bolig må du nok vente rundt et år. Det er jo nettopp sånne svar som er en viktig faktor til at så altfor få kommer seg ut av dette livet.

En kommune som prioriterer det viktigste først har både ressurser og evne til å si: Vi omprioriterer fra andre saksfelt og sørger for at kommunen skal oppfylle de mål og løfter vi har gitt for byens mest utslåtte og hjelpetrengende: de rusavhengige.  SV og Arbeiderpartiet fremmer konkrete forslag om det, som ikke er mer ambisiøse enn at det materielle innhold er: De mål vi satte ved budsjettbehandlingen i  desember  skal nås.

...................................

Og som etterkommentar:

Bystyrets borgerlige flertall stemte ned forslaget om at aktivitetsmålene for rusomsorgen skal opprettholdes.