Rus

Svikter tunge rusmisbrukere

Helsetjenestene til tunge rusmisbrukere holder ikke mål, ifølge fersk rapport. Sosial- og  helsedirektoratet vil nå bruke minst 100 millioner kroner på flere avrusningstilbud og  bedre ettervern. Hverken kvaliteten eller  omfanget på helsetjenestene overfor tunge  rusmisbrukere holder mål.   Dette ifølge en fersk rapport utarbeidet av Sintef  Unimed, Staten Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og flere store institusjoner innen rusfeltet.

Rapporten peker på en rekke alvorlige  mangler:


De kommunale tjenestene og fastlegeordningen fungerer ikke godt nok.
Sosialtjenesten og helsetjenesten samarbeider ofte ikke godt nok.
Tilbudet til rusmisbrukere med tunge psykiske lidelser er mangelfullt.
Kapasiteten for avrusning er trolig for lav.
Lange ventelister til legemiddelassistert rehabilitering og behov for videreutvikling av disse.
Tilgang på psykiske helsetjenester i fengsler er for dårlig.


Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar