Rus

Byrådet grep inn: Rustiltak fikk ikke ny leiekontrakt på Vinderen

Byrådet grep inn: Rustiltak fikk ikke ny leiekontrakt på VinderenByrådet påla det kommunale foretaket Omsorgsbygg om ikke å inngå en videre leieavtale med Kirkens Bymisjon om drift av en rusinstitusjon på Vinderen, lokaler de hadde holdt til i mange år og som var svært velegnet for formålet. I stedet står lokalene fortsatt tomme, på 3. året.

Det er en – i alle fall verbalt – uttalt enighet om at det er uheldig at det er høy konsentrasjon av rustiltak i noen få bydeler, og at det er ønskelig å få til større spredning. Hvorfor foranlediger Byrådet derfor at en rusinstitusjon blir tvunget til å flytte fra beste vestkant (Vinderen) til Sagene bydel – den bydel som fra før vel har flest rustiltak? Er det ressurssterke lobbyister som har fått viljen sin? Jeg ber Byrådet forklare seg overfor bystyret.


Byrådet
Her

Holmenveien 7

H7 er en rusinstitusjon som drives av Kirkens Bymisjon, på oppdrag fra Oslo kommune/Rusmiddeletaten. Den tilbyr et individuelt tilrettelagt rusfritt tilbud til personer med langvarig rusmiddelmisbruk som har behov for bistand slik at de kan mestre eller endre sin aktuelle livssituasjon. H7 skal gi et tilbud til mennesker i akutte kriser, men også være et tilbud som kan innebære relasjoner over tid.
H7 har 20 heldøgnsplasser med oppholdstid fra 2 til 60 døgn, med hovedvekt på opphold på ca. 20 døgn. I tillegg har institusjonen 9 dagplasser.

Gjennom mange år har institusjonen holdt til i godt egnede lokaler i Holmenveien 7 på Vinderen.

I 2006 ble det framforhandlet en 10 års leiekontrakt mellom Kirkens Bymisjon og Rusmiddeletaten/Kirkens Bymisjon da alle parter var interessert i at eiendommen skulle benyttes for rusomsorgen framover.Byrådet stoppet den framforhandlede leiekontrakt, og Kirkens Bymisjon måtte fraflytte lokalene i august 2006.

Spm 1

Forelå det eksterne skriftlige eller muntlige henvendelser fra næringsdrivende eller andre interessenter på Vinderen i forkant av denne inngripen fra Byrådets side?

Spm 2

Det er en – i alle fall verbalt – uttalt enighet om at det er uheldig at det er høy konsentrasjon av rustiltak i noen få bydeler, og at det er ønskelig å få til større spredning. Hvorfor foranlediger Byrådet derfor at en rusinstitusjon blir tvunget til å flytte fra beste vestkant (Vinderen) til Sagene bydel – den bydel som fra før vel har flest rustiltak?

Spm 3

Hvilke konkrete planer forelå for bygningen i 2006 som hadde høyere prioritet enn rusinstitusjon?

Spm 4

Hvorfor er ikke denne planen realisert?

Spm 5

Bygningen har nå stått tom i 3 år. Hvor store leiekostnader har kommunen tapt, og i hvilken grad har det at bygningen har stått tom ført til forfall og økt vedlikeholdsbehov?

Oslo, 21. des. 2009

Ivar Johansen