Rus

Bystyret: Ja til sprøyterom, ja til sterilt brukerutstyr

Bystyret: Ja til sprøyterom, ja til sterilt brukerutstyrMot stemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti vedtok bystyret i siste møte at "Oslo kommune opprettholder tilbudet om sprøyterom."

På bakgrunn av mange innspill jeg har fått fremmet SV, med støtte fra Arbeiderpartiet, blant annet disse to forslagene: "Det gjennomføres et begrenset forsøk ved feltpleiestasjonene og/eller akuttovernattingsinstitusjonene om utdeling av sterilt brukerutstyr (tilsvarende det som deles ut ved besøk på sprøyterommet)."

"Byrådet bes ta initiativ overfor staten, med tanke på å kunne gi andre brukergrupper enn heroinavhengige muligheter for å kunne bruke sprøyterommet."

Forslaget om sterilt brukerutstyr ble vedtatt av bystyreflertallet (SV, Ap, Venstre og Rødt), mens partiet Rødt bidro til at det ikke ble flertall for å gi andre grupper enn heroinavhengige tilgang til sprøyterommet. Særlig det siste synes jeg er leit.  - Det er kun heroinister som får bruke sprøyterommet, og de som bruker amfetamin avvises. Det er vi ikke fornøyd med. Selv om heroin er mer dødelig, er amfetamin vel så helseskadelig, og vi skulle ønske vi hadde et tilbud til dem også, sier Kine Haugen. daglig leder av Sprøyterommet.

Hva mener andre om dette? Les hele bystyrebehandling fra side 12 her.

Kommentarer   

0 #31 Arild Knutsen 27-12-2009 11:53
Rita uttaler seg med andre ord om prioriteringer på et område der hun ikke har noen som helst oversikt. Trist.

Det er usedvanlig stygt å fremstille oss som noen som ikke vet at det nytter, som noen som har gitt opp. Dette illustrerer ytterligere hvor liten peiling Rita Nilsen har angående det hun uttaler seg om. Hennes uttalelse er fordomsfull.

Vi har heller ingen knep for å komme i media, men får uttelling av å legge oss på et helt annet nivå enn dette.

Jeg har lest det før, hvordan Rita Nilsen søker å fremstille oss som noen som ønsker å opprettholde misbruket. Hun står selvsagt fritt til å mene hva hun vil, men dette er forutinntatt nedlatende og svært uheldig.

Vi kunne blitt gitt en sjanse ved at hun satte seg inn i det hun uttaler seg om først. Men den gang ei.

Her er et nytt medieoppslag om tilstanden i Oslo, i en svenskspråklig finsk avis. Oppslaget har blitt til uten knep fra vår side. Det er både en artikkel og en lysbildefremvis ning med lydopptak her.

Märkt av heroin:
kurl.no/MXej

Lysbildefremvisning med lydopptak:
Oslo knarket:
kurl.no/u9Sr
0 #32 Ivar J 27-12-2009 12:10
Rusomsorgen trenger mangfold, og det er som kjempeflott at vi har både Arild og Rita tilstede som aktive deltakere. De gjør en kjempejobb, på hver sine arenaer. Og vi trenger dem!

Rita har rett i at vi til enhver tid bør se på om vi får brukt ressursene mest mulig effektivt, og samordning/saml okalisering er da en slik mulighet. I siste bystyremøte fikk vi derfor følgende forslag opp til avstemning: "Bystyret ber byrådet legge til rette for samlokalisering og samdrift av relevante tiltak for
rusmisbrukere, så som sprøyterom, smittevern og feltpleie." Dessverre fikk forslaget kun støtte fra Ap og SV.

Rita spør også: "Hvem tok seg bryet med a protestere mot at flere arsverk ved uteseksjonen legges ned - de eneste som har oversikt over hvor mange barn og unge som til en hver tid oppholder seg pa Plata og som dem prover a hjelpe bort derfra?" Jeg var der, og jeg var da svært tydelig både her på nettet og i media. Og ikke minst gjennom forslag i bystyret, men bystyreflertall et ville det dessverre annerledes.

Rita spør også: "Hvor var media nar fritidsklubber ble lagt ned?". Jeg synes media der var tydelig tilstede, og heldigvis gjorde lokal mobilisering at de fleste kutt i ungdomsaktivite ter for 2010 ble stoppet. Men det underlige er jo at dette er en årlig kamp, og hvor det hele tida kommer forslag til kutt. Hvordan kan det ha seg at den reelle forståelsen for verdien for forebyggende arbeid er så dårlig forankret?

Det er mange som "ønsker å bidra til at rusmisbrukere og straffedømte som vil leve et liv uten rus og kriminalitet skal få en "fair sjanse" til å klare det", som Retretten. Men hvert tilbud er unikt, med sine kvaliteter og som treffer forskjellige hjelpetrengende . Også på skadereduksjon er det slik. De treffer forskjellige målgrupper.

Men felles på såvel forebyggende, skadereduksjon, behandling og ettervern er at det i sum er utilstrekkelig. Og ingen er overflødig.
0 #33 Rita Nilsen 27-12-2009 15:57
Jeg vet at du bryr deg veldig mye om det som skjer i Oslo Ivar og jeg er veldig takknemlig for at du bidrar pa en slik mate at vi andre som har dagene vare fulle av andre gjoremal blir informert og kan mobilisere ressurser nar vi kan. Det var flere fra Retretten som demostrerte vedr. fritidsklubbnen e. Jeg skulle bare onske at media kunne vare tilstede oftere pa en slik mate at politikere ble tvunget til a gjore noe.

Dette feltet er sa stort at jeg klarer ikke a vare 100% oppdatert om hva som skjer, men det er flott at noen klarer det. Jeg tror ikke at jeg har fremstilt meg som allviter pa dette feltet, jeg gjor bare sa godt jeg kan for dem som kommer til oss. Vi har hatt besok fra mennesker i alderen 4 uker til 89 ar og dem forsoker vi a stotte.

Vi har holdt pa siden 2002 og gjennom disse arene har tilbudet vart utvidet seg i forhold til de behov vi ser vare brukere har. Tilsammen i ar har vi mottatt 7000 registrerte besok og samtaler. Vi har holdt 2 larings -og mestringskurs for kvinner, 2 for menn og 2 inn i Oslo fengsel. I tillegg til dette har vi hatt 2 relasjoneruker for kvinner i Nord Odal. Vi har 1 Supportgruppe for kvinner og 1 for menn og vi har samtaler med barna til deltagere i Supportgruppen etter behov, samt at vi er inne i Oslo fengsel 4 dager i uken. I tillegg til dette sa har vi mailkontakt med noen rundt om i landet, vi har mange telefoner og mail hver dag + at vi folger noen tett her pa FB som foler vi stotter dem. Ja sa jeg tror vart tilbud ogsa trengs i tillegg til alt annet+ noe som ikke finnes enna.

Vi har gudsjelov godt samarbeide med Frelsesarmeen, Marita, RIO, Det Nytter-nettveke t, Actis, Kriminalomsorge n, OUS, HF avd. Klinik rus og avhengighet, LAR OST, ProLar. MARBORG, LAR-nett, LMS. LINK, m.fl., samt internasjonale nettverk og organisasjoner vi stotter oss til nar vi trenger hjelp i vart arbeid.

Jeg vil ogsa sende en takk til Oslo Bystyret ogByrad, pluss andre bidragsytere som gjor det mulig for oss a gjore den joben vi gjor. Og igjen Ivar- jeg er veldig glad for at du hjelper meg til a fa oversikt over det som skjer i byen min.

Onsker dere et riktig godt nytt ar
0 #34 Knut Oderud 29-12-2009 07:13
Følger Oslo kommune Verdens Helseorganisasj ons oppfordring fra 1991?

Folkehelsa: Hepatitt B er en av verdens store pandemier med ca. 1 million dødsfall per år. Man regner med at ca. 40% av verdens befolkning har vært smittet med HBV. Hepatitt B er mest utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa og tropisk Afrika. Hepatocellulært karsinom er en av de ti vanligste kreftformene i verden, og man regner med at 80% av disse karsinomene skyldes HBV. Verdens helseorganisasj on har siden 1991 oppfordret alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksinasjon i sine nasjonale vaksinasjonspro grammer. Per slutten av 2006 har 164, deriblant USA, Canada, Kina, deler av India og Australia, innført slik vaksinasjon. Norge, de andre nordiske landene, Storbritannia og Nederland har pga. den vanligvis lave insidensen valgt ikke å innføre allmenn vaksinasjon, men baserer seg på selektiv vaksinasjon av utsatte grupper. Verdens helseorganisasj on antar at vaksinasjons-de kningen for tre doser hepatitt B-vaksine for verdens spedbarn er ca. 60%.

Hepatitt D-virus (HDV) er et inkomplett RNA-virus som først ble påvist i 1977. Det kan bare overføres sammen med HBV eller smitte personer som allerede er kroniske bærer av HBV.

Hepatitt B-smitte i Norge forekommer spesielt blant injiserende stoffmisbrukere og deres seksualkontakte r. Nosokomial overføring i Norge er svært sjeldent. Bærertilstand med HBV er hyppigst hos adoptivbarn og innvandrere fra mellom- og høyendemiske områder. Siden 1995 har det vært et landsomfattende utbrudd blant stoffmisbrukere.

Les mer:
kurl.no/ZuAD
0 #35 John Estdahl 31-12-2009 10:34
Akkurat dette, Frode - er det absolutt mest sentrale spørsmålet i denne problemstilling en: Ingen med bruk for flere daglige doser vil bo langt unna stedet med raskest mulig tiilgang på helt nødvendige friskmeldinger. Og hvordan gir vi dem en verdig bolig innafor det området? Sjøl tror jeg på SKBOs etableringer i Pilestredet og Schandorffsgate og likedanne prosjekter som er sentrumsnære - slik du sier: Ellers vil disse vennene våre ikke bruke boligene de blir tilbudt. Hvem av oss ville bodd langt unna kjøpestedet, hvis vi hadde et så stressa forhold til et livsnødvendig medikament flere ganger daglig? La oss finne permanente boligløsninger for disse folka, nært sentrum - vh john!
0 #36 tone 04-01-2010 11:05
jeg synes de som bruker amfitamin via sprøyte skal også ha like mye tilgang til sarilisert bruker utstyr.
bare tanken på at det skal være forskjell gjør meg kvalm. greit heroin er mer farlig enn anfitamin. men til syvene sist så bruker begge parter sprøyter. men en "dårlig" sprøyte er en "dårlig" sprøye og ferdig med det..

Legg til kommentar