Rus

Rusfeltet sentralt for kommunevalget

Rusfeltet sentralt for kommunevalget"Også denne sommeren har rusavhengige i Oslos gater fått mye oppmerksomhet. Byens åpne rusmiljø oppleves ikke godt, verken for de som deltar i miljøet eller for andre som bruker byen. Situasjonen gir konkrete utfordringer til politikere og velgere før kommunevalget.

Vi trenger å gå inn i de vanskelige samtalene rundt det faktum at en del svært marginaliserte mennesker er avhengige av stoffer myndighetene har valgt å kriminalisere. Dette er mennesker som ikke bare lider under rusavhengigheten sin, men også under vår ruspolitikk. De føler seg mislykket og uønsket av resten av samfunnet. Politiets innsats på ”plata” oppleves lett som en bekreftelse på Rusfeltet sentralt for kommunevalgetdette, selv om det ikke er meningen fra politiets side. Dette gir ingen økt livskvalitet, det gjør ingen friskere, og det gjør ingen av dem i stand til å ta et større ansvar for eget liv eller fellesskapet rundt seg. Det skaper ikke klima for dialog og samarbeid. Hvordan kan vi gjøre dette bedre? Hvordan kan vi få til gode dialoger der også rusavhengige inkluderes? Skal vi løse problemet med det åpne rusmiljøet må vi ha dialog og samarbeid med dem det angår!".

Kirkens Bymisjons Kirsten Frigstad og Kari Gran med kloke utfordringer til politikerne.


Rusfeltet sentralt for kommunevalget

Av Kirsten Frigstad, virksomhetsleder ”24SJU”
Kari Gran, virksomhetsleder “Møtestedet” Kirkens Bymisjon

Også denne sommeren har rusavhengige i Oslos gater fått mye oppmerksomhet. Byens åpne rusmiljø oppleves ikke godt, verken for de som deltar i miljøet eller for andre som bruker byen. Situasjonen gir konkrete utfordringer til politikere og velgere før kommunevalget.

Nytt av året er at vi som jobber i feltet i større grad enn tidligere møtes og snakker sammen om hvordan vi best kan bidra for å bedre situasjonen. Politi, frivillige organisasjoner og kommune har delt erfaringer og ideer. Vi har i stor grad en felles forståelse av at dette er et felt der det ikke finnes enkle løsninger og der langsiktighet er avgjørende. Videre er vi enige om at behandling og hjelpetiltak må tilbys.

Tradisjonelt har vi som mål å tilby hjelp til avrusning og behandling med rusfrihet som mål, altså hjelp i spesialisthelsetjenesten og på statlig nivå. Køene inn i spesialisthelsetjenesten blir tema og vi roper i flokk på flere avrusnings- og behandlingsplasser. Dette kan godt være viktige rop. For noen rusavhenigige er dette nødvendige og nyttige behandlingsopphold som er avgjørende i arbeidet for et bedre liv.

Likevel er det Bymisjonens erfaring at mange rusavhengige slett ikke opplever dette tilbudet som relevant i sin livssituasjon. Grunnene til dette kan være mange. For noen er det vanskelig å tro at de skal mestre behandling som krever total rusfrihet. Skuffelsene har vært så mange og selvfølelsen svikter. Andre bærer med seg historier om omsorgspersoner og et behandlingsapparat som har sviktet i vesentlige øyeblikk. Når tilliten er borte er det vanskelig å kaste seg ut på dypt vann igjen. Det er dessuten en kjensgjerning at vi lykkes dårlig med behandling av mange av de psykiske lidelsene flere rusavhengige strever med.

For mange virker altså mestring av livet (og av egen psykisk helse) helt uten rusmidler umulig. I alle fall sånn livet er nå. For denne relativt store gruppa blir samfunnets forventing om rusfrihet og A4-liv i beste fall irrelevant, i verste fall et krav de aldri kan klare å oppfylle. For samfunnet kan den velmente ideen om at alle kan behandles til et nytt og lykkelig liv være tilslørende. Den kan gjøre at vi ikke forholder oss til det faktum at alle ikke vil bli rusfrie, at vi også i framtida vil ha et samfunn der noen lever liv vi ikke forstår eller ville hatt selv.

Dette betyr ikke at ingenting kan gjøres! Men vi må slutte å gjøre ting som åpenbart ikke virker. Hjelp til denne gruppa må først og fremst gis på kommunalt nivå. Ofte med støtte fra relevant spesialisthelsetjeneste. Alle må ha tilbud om en varig tilrettelagt bolig med den nødvendige oppfølgingen. Et hjem. Ikke et midlertidig rom på hospits der mange opplever det urolig og utrygt. Mange trenger videre legemiddelassistert behandling der rammene er slik at de er mulige å mestre også for de pasientene som har dårlig psykisk helse og strever med å innordne seg for rigide systemer. Vi må tilby trygge rammer, støtte til mestring og større kontroll over egen livssituasjon. Hjelp og omsorg gjennom problemer og kriser. Dette er et langvarig og tidkrevende arbeid, som krever mye av den det gjelder, og som krever mye av de som skal bistå. Bydelene i Oslo har ansvaret, men har verken boliger eller andre nødvendige ressurser for å følge opp den enkelte.

Vi må også som samfunn akseptere at for en del mennesker er livet blitt så utfordrende at det ikke finnes enkle veier ut av problemene. Hvordan skal vi som samfunn møte denne realiteten?

Ofte blir tryggheten til byens øvrige borgere tema når rusavhengiges tilstedeværelse i bybildet settes på dagsorden. Rusavhengige er en myteomspunnet gruppe, og det fokuserers ofte på de delene av deres liv som gjør dem forskjellige fra andre mennesker. Dette skaper et bilde av dem som annerledes, og det som er annerledes kan vi ofte finne skremmende. Rapporten ”Trygghet for alle i Skippergata” (som bl.a. bygger på en trygghetsundersøkelse utført av Politiet i Oslo ) konkluderer imidlertid med at de åpne rusmiljøet i Oslo er utrygge for de som deltar der, ikke for byens øvrige borgere. Videre viser undersøkelsen at publikum oftest føler ubehag, ikke utrygghet, i møte med miljøet. Dette ubehaget er lett å forstå, de fleste av oss synes det er vondt å se at medmennesker har det vanskelig. Og det er kan føre til en type maktesløshet som gjør at vi tar avstand fra det vi ser og som vi også opplever som krenkende og uverdig. Vi får lyst til å fjerne det. Men løsningen kan ikke være å flytte nøden til et sted ingen ser den. Kanskje skal vi heller utfordres til å se mer enn rusavhengigheten, til å se hele mennesker. Og til å lære oss å se liv som leves annerledes.

Vi trenger å gå inn i de vanskelige samtalene rundt det faktum at en del svært marginaliserte mennesker er avhengige av stoffer myndighetene har valgt å kriminalisere. Dette er mennesker som ikke bare lider under rusavhengigheten sin, men også under vår ruspolitikk. De føler seg mislykket og uønsket av resten av samfunnet. Politiets innsats på ”plata” oppleves lett som en bekreftelse på dette, selv om det ikke er meningen fra politiets side. Dette gir ingen økt livskvalitet, det gjør ingen friskere, og det gjør ingen av dem i stand til å ta et større ansvar for eget liv eller fellesskapet rundt seg. Det skaper ikke klima for dialog og samarbeid. Hvordan kan vi gjøre dette bedre? Hvordan kan vi få til gode dialoger der også rusavhengige inkluderes?

Skal vi løse problemet med det åpne rusmiljøet må vi ha dialog og samarbeid med dem det angår!

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

#1 Terje Hviid Nordhaug 04-09-2011 11:46
Den viktigste aktøren i rusarbeidet er og blir kommunen; det her det må tas et skippertak i forhold til et verdig botilbud som gjør det mulig å ta tilbake kontrollen over eget liv..likeledes må det satses på en meningsfull form for sysselsetting.. og mulighetene til aktiv fritid.
#2 Bente Solberg 04-09-2011 11:47
Virkelig på tide at ruspolitikken kommer på den politiske dagsplanen.Håpe r vi kan få en bredere debatt som også omhandler temaer som forebygging, bolig og andre ting som er essensielle for levestandarden. Selvfølgelig er medikamenter en viktig del, men noen ganger virker det som om det er det HELE ruspolitikken handler om dessverre... Og når skal dere ta med eksmisbrukere på råd? Uansett hvor mye fagfolk har lest og sett gjennom x år i 'felten', og selv om de helt sikkert har de beste hensikter- det er bare vi som har gått i disse skoa som vet hvor trykket er størst!
#3 Terje Hviid Nordhaug 04-09-2011 11:48
Opplevelsen i dag er at kommunen stadig skjærer ned på mulighetene til et slikt arbeid, sosialtjenesten er overarbeidet og nødvendig oppfølging gis stadig mindre rom i sosialtjenesten ..
#4 Evy Ellingvåg 04-09-2011 11:59
Ruspolitikken (eller mangel på sådan) må opp og fram. Fokuset på allverdens medikamentell assistanse må nedtones, og behovet for bolig, behandling, arbeid og skole må opp og fram i debattene igjen. Det hjeper ingen av brukerne hverken å avkriminalisere rus eller å innføre heroin som (nok) et legemiddel, uten at investeringene er gjort i bånn for denne gruppa mennesker. Hjelp til bolig, hjelp til å bo, hjelp til å få sortert i alle de vonde brikkene, hjelp til å finne fram et selvbilde som er til å leve med - alle disse tingene må være garanterte og på plass, før eventuell medikamentell assistering har ønsket og optimal funksjon.
#5 Pål Berger 04-09-2011 12:00
Ja er så enig - vidunderpillen mot rus kommer nok å vente på seg. Quick fix løsninger er skjelden de beste - vi trenger også en opptrapping i opplæring av rus blandt de som skal arbeide med rusmissbrukere. Mange av disse har 2 - 4 timer om rus på høyskolenivå - og er ikke kompetent i det hele til å jobbe innen feltet
#6 Pål Berger 04-09-2011 12:06
Hjelper lite å ansette mange "kirurger" på et sykehus dersom de ikke har fått opplæring i kirurgi på en måte...
#7 Jan Aarskog 04-09-2011 12:26
stusser litt på kommisjonens konklusjon. Heroin er et relativt ufarlig stoff reint fysiologisk det gir ingen endringer i kroppen slik som alkohol - skrumplever etc. problemet med å bruke det som medisin er halveringstiden - det må gies av helsepersonell tre ganger om dagen - er saken at det ansees for dyrt?
#8 Pål Berger 04-09-2011 12:29
Få er klar over at i heroin assistert "rehabelitering " kommer en dose metadom I TILLEGG til heroinen. Det er ikke lett å møte til faste tider 3 ganger om dagen heller
#9 Rose Gube 04-09-2011 12:48
er helt enig med de fire første her! Å innføre et system med heroin på restept UTEN at alt annet omkring mennesket er på plass først, det er å toe sine hender og late som om samfunnet har gjort noe bra for en gruppe rusmisbrukere. Argumentet om at livet blir greiere og det er lettere å motivere til videre behandling (blablabla - argumentene) hvis man slipper den kriminelle jakten på stoffet, det holder jo ikke - hvis vi skal sammenligne Norge med de landene i Europa som vi ellers liker å sammenligne oss med når det gjelder narkotikapoliti kk. Det er en altfor dårlig måloppnåelse i målgruppa, rett og slett.
#10 Pål Berger 04-09-2011 12:53
Slik LAR utdelingen fungere feks, ca 100 skal inn å hente metadon/sub i løpet av 3 - 4 timer! Her kommer det noen som virkelig sliter med å bli rusfri, sammen med de som ikke har det som mål. De med stort sidemissbruk og speeden på innerlomma. Det er rett å slett umulig å klare å holde seg nykter i et slikt miljø, Jeg har iallefall ikke hatt en sjangse!
#11 Rose Gube 04-09-2011 12:57
skjønner deg godt Pål Berger. LAR er jo kroneksempelet på at det IKKE funker med legemiddelassis tanse UTEN et skikkelig, individuelt rehabiliterings program rundt hvert menneske!
#12 Terje Hviid Nordhaug 04-09-2011 13:37
LAR betyr jo legemiddelassis tert rehabilitering. .og her er det igjen kommunen som har det vesentlige ansvaret i oppfølgingen... ikke spesialisthelse tjenesten..og igjen er det på dette feltet det svikter..kommun ens satsning på dette er i de fleste tilfeller minimal...har fulgt en pasient siden 2001..det er bare fastlegen som er med sammen med meg..og jeg er IKKE fra LAR. Sosialtjenesten har alltid glimret med sitt fravær..også i de årene jeg bare hadde uformell kontakt me pasienten og hans mor..
#13 Jan Aarskog 04-09-2011 13:42
Pål Berger er ikkje derfor løsningen at LAR først og fremst må være lagt til fastlegene, spredd utover , det er veldig mye forskning som underbygger ditt poeng.
#14 Pål Berger 04-09-2011 13:55
Ja, og både når det gjelder LAR og medikamentfri behandling mener jeg der er viktig å se på HVOR i prosessen den enkelte er. Rett å slett slutte å se på "rusmissbrukere " som en gruppe. Det er en ikke liten forskjell på amfetamin og heroin, men mange trur at narkotika er narkotika på en måte. Det er selvfølgelig også forskjell på en som har vært rusfri i en mnd og en som har vært det i mange år - men likheten er at det ofte er et skudd, en stripe (eller for noen ett glass øl) som skiller de rusfri fra de som er på kjøret. Å være nykter er å være sårbar. Den sikreste måten å sprekke på er å ha daglig kontakt med de som bruker, å ikke få bygd opp ett nettverk av "ikke brukere". Dersom man gjør det man alltid har gjort vil man forbli det man alltid har vært.
#15 Rose Gube 04-09-2011 14:18
Vi/dere peker på de samme tingene nå som før, enda vet ikke myndighetene og helsevesenet hva de skal gjøre bedre ...???????
#16 Terje Hviid Nordhaug 04-09-2011 14:19
Det er derfor det er viktig...nå i disse kommunevalgtide r å konfrontere våre politikere med at mye mer tyngde på rusarbeidet må legges på kommunalt nivå. Jeg jobber i spesialisthelse tjenesten..fryk telig mye tid går til enten å få kommunen til å gjøre sitt lovpålagte arbeid..eller.. som det ofte skjer..at vi gjør det for dem av hensyn til pasientens behov..
#17 Rose Gube 04-09-2011 14:22
var på et åpent møte med politikerne i min kommune på torsdag hvor tema var noe ganske annet, men benytta anledningen etter møtet til å spørre en fra kommunestyret om rusomsorgen i vår kommune. Han kunne like gjerne sagt det rett ut: "Har vi en poltikk for det"? Som pårørende i denne kommunen er det hvertfall det inntrykket jeg sitter igjen med: Manglende ansvarstagen og ingen helhetlig plan. Som ansatt i fylkeskommunen (tidligere) opplevde jeg det veldig varierende fra kommune til kommune hvordan de tok i mot/tok tilbake rusmisbrukere etter endt behandling. Det er ille at det er en så lite overordna plan for noe som rammer alle landets kommuner! Og de overordna LOVPÅLAGTE oppgavene utføres desverre nokså tilfeldig og lemfeldig.
#18 Pål Berger 04-09-2011 14:40
Individuell Plan er fine greie, men den klarte stavanger komune å stoppei en periode fordi den ikke passet med datasystemet!!! Noen ganger gjør systemet enkle ting så vanskelig at det begynner å bli direkte dumt. Det vi snakker om ER ikke så sinnsykt komplisert. Men når fagfolk/forsker e/NAV og andre setter seg ned og utreder alt hver for seg blir det ei suppe som er ganske så uspiselig! Det finnes en mengde folk som reiser til Dannmark (og andre steder) for å studere mere eller mindre skeive hus - er reisebyrå som har spesialisert seg på dette - men det er da for svarte /&%( ikke så komplisert å bygge, vi har da gjort det i ti tusener av år!
#19 Rose Gube 04-09-2011 14:47
Alle planer som IVERKSETTES og følges er fine planer! Når så vi sist en godt gjennomført plan i rusomsorgen? En ting er at det forskes og undersøkes EN gang, men det forskes jo HELE TIDA uten at det blir gjort noe som monner og nytter! "Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre og da gjør vi likegodt INGENTING". Enda det for "#¤%& ikke er SÅ vanskelig å bygge en bedre rusomsorg enn vi har i dag! Det skal ikke så mye til, for å si det sånn...
#20 Terje Hviid Nordhaug 04-09-2011 14:53
Bare en kommer seg ut av kontorene og dit brukeren er, så er mye gjort..når NAV bare sitter på sine kontorer og når spesialisthelse tjenesten sitter på sine kontorer funker det sjelden. Tør du derimot møte brukeren der han/hun er..og i tillegg leter etter denne hvis du ike finer ham/henne er man godt i gang. Samtidig å være tilgjengelig; utsyres med mobil og ville/tørre bevege seg ut i verden. Det sies at ambulant behandling er ressurskrevende ..tull...ingen har så mye produksjon (pasientarbeid kalles faktisk det) som vi. Ikke møtt er et sjeldent ord..vi møter dem der de er..og planlegger..utr olig effektivt..utro lig morsomt...og utrolig mningsfyllt:-)
#21 Rose Gube 04-09-2011 14:53
er så enig med deg Terje. Min påstand er at det er mye som ikke blir gjort i Norge fordi folk ikke jobber når de er på jobb. Å sitte på kontoret er sjeldent godt utført arbeid!
#22 Jan Aarskog 04-09-2011 15:05
Jeg er kanskje for pragmatisk, men det finnes mange jobber på sykehus, eldresenter, sykehjem, legesentre + store arbeidsplasser med egen helsetjeneste - der folk på heroin assistert behandling kunne jobbe. Det skulle da være praktisk mulig å få to doser der morgen og ettermiddag. Da gjenstår dosen om kvelden. Hvor mange sykepleiere må til for en slik hjemmhjelptjest e. Behandling koster, men dette vil være rimeligere og bedre enn det vi gjør i dag!! En annen ting er jo at dette ikke trenger å være en livslang greie, etterhvert som det sosiale begynner å fungere med de nykterne avtar behovet for medisin også! Og de som tror at tidligere rusmisbrukere ikke kan jobbe skulle bare vist hvor mange det er som ikke tør si noe om sin fortid på de mange mange arbeidsplasser både offentlig og privat. Synd egentlig at det er så skambelagt, for hva kan vel være mer motiverende enn å observere at det fint går an å leve et godt rusfritt liv. (tilogmed utenfor indremisjonen, bar for å ta livet av den myten også)
#23 Morten de Lange 04-09-2011 15:33
Mye klokt er sagt - og det i altfor mange år. På gata blant brukerne, er det kun 2 ord som gjelder fra politikernes side; vilje og handling. Det prates, det møtes, det debatteres i årevis... Jeg synes Oslo Kommune bør vise vilje og handling ved å opprette et sted (hus) som bør inneholde en liten NAV-avdeling, helsetilbud, sprøyterom, LAR-konsulent og kanskje en ruskonsulent som kan brukere ut i behandling/avru sing. På denne måten vil kommunen oppnå flere "fordeler"; kontroll på hvem som er der, ekstra obs på nykommere/unge, ikke minst at brukerne får den hjelpen de har krav på. Her trengs selvsagt kompetent personell på alle nivåer. Den største utfordringen er at dette krever samarbeide på tvers av etater/instanse r. Og det er her politikernes vilje kommer inn...hvis de vil da...
#24 Rose Gube 04-09-2011 15:59
Det skulle ikke bli noe problem for folk innafor LAR heller, å få bolig og jobb og blablabla. Med tanke på hvordan dette prosjektet har stranda, så er det lite hensiktsmessig å iverksette medisinering med heroin FØR alt det grunnleggende er på plass. Egentlig skjønner jeg ikke at noen tror at det er rette enden å starte i...om man skal bruke rehabilitering som et argument. Heroin som medisin som førstehjelp og livredning? Javel...men mennesker må jo også ha et liv og en tilværelse å reddes TIL. Og da mener jeg ikke tilbake til hospits, tilfeldige overnattinger hos familie og venner eller i værste fall tilbake til pappesken sin på gata. Argumentene om heroin som medisin faller på stengrunn, akkurat som argumentene i debatten om legalisering og sprøyterom. Hvorfor skal alt gjøres sånn halvveis bra i rusomsorgen?
#25 Terje Hviid Nordhaug 04-09-2011 16:00
Altfor ofte handler det faktisk om habilitering..d et mest grunnleggende har ALDRI vært på plass i mange av disse personenes liv..de har faktisk aldri hatt en sjanse..i de verste sakene handler det om 3. og 4. generasjon misbrukere..en del har faktisk startet oppveksten sammen med en eller begge foreldre på institusjon..de retter gjerne barnevern til de er 18...og så rett ut på gata...Helsemin ister Garbrielsen sa i sitt siste intervju før han gikk av: "de satt ikke nederst ved bordet, de fikk aldri plass ved bordet"..og det stemmer faktisk for en del..da er det ikke rehabilitering men grunnleggende habilitering...
#26 Rose Gube 04-09-2011 16:48
Absolutt Terje. Rusomsorg er jo ikke bare EN ting :-) Uansett er mitt ankepunkt i alle anledninger, at noen får det til å høres ut som om vi (i Norge) "har prøvd alt og alt er feilslått og den eneste løsningen vi har igjen er legalisering og heroin som medisin". Det er jo ikke riktig. Vi har ikke prøvd alt - ikke mye en gang. Dvs: Noen kommuner satser mer enn andre og det finnes noen gode prosjekter (nå skulle jeg vært god på det med linker) og vi burde se mer på hva som faktisk gjøres bra og riktig, i stedet for å bare se på alt som ikke fungerer
#27 Joe Siri Ekgren, allmennlege 05-09-2011 11:32
1) Det viktigste tiltaket for å få ned den skyhøye dødeligheten ved opioidbruk er å gi erstatningsmedi sin innen 6 timer etter kontakt med helsevesenet. Da kan en ledsager være til hjelp, se bergeliv.no/2008/12/17/alle-heroinavhengige-kan-fa-behandling-i-dag/ Leger har skrevet om akuttbehandling:
avhengighetsmedisin.no/.../46

2) Et godt utgangspunkt for bedre behandling kunne være å bruke andre begreper enn det nedverdigende og moraliserende begrepet "rus".

"Skadelig bruk", "stoffbruk", "bruk av psykoaktive stoffer" er beskrivende begrep som kan erstatte "rus".

Min erfaring er at motivasjon for legal/illegal stoffbruk men veksler mellom

* rekreasjon (rus),
* selvmedisinerin g (pause fra problemer, ro, trygghet og
* vedlikehold (unngå abstinenser).


Jeg oppfatter at
1) "rus" er en undergruppe av stoffbruk, og at den er problematisk først når det oppstår skade - altså "skadelig bruk".

2) "Rus" favner ikke bruk som er selvmedisinerin g og vedlikehold, og "rus" er derfor upresis, generaliserende og normativ.

3) "Rus" innebærer en tap av kontroll - og "kontroll" er av vår tids høyeste dyder. "Rus" knyttes til skjørlevnet, synd og svak karakter.

"Skadelig bruk" spekulerer ikke i motivasjon, men ser på konsekvenser som man kan enes om er skadelig.

I internasjonal faglitteratur finner vi ikke "rus". Det er simpelthen for useriøst å bruke. Det er grunne til at "Senter for Rus og Avhengighetsfor skning" (SERAF) på engelsk kaller seg "Center for Addiction Research".

Med vennlig hilsen
Joe Siri Ekgren
allmennlege
#28 Mark D. Chapman 05-09-2011 13:43
Og da gir vel ordet seg: Avhengighet?
Ellers mye bra i debatten her. Problemet med heroinstøttet behandling er både at heroin egner seg dårlig til slik behandling (halveringstide n bla.), at det er emningsløst å behandle en avhegnighet med stoffet en er avhengig av og at det argumentet som da djenstår: at de hardt belastede ikek ahr neo alternativ ikke holder for de hardt belastede er så belastet at de ikek har orden på livet sitt og derfor ikke kan møte til regelmessig behandling. Det hindrer effekt av magne typer behadnlign, også heroinstøttet.
Det som er tragisk er at det løftet som er lovt på dette feltet generelt, altså avhengihet, ikke er på langt nær et stort nok løft.
På dette feltet er alkohol det virkelig store problemet, med et sannsynlig overdosedødsfal l på minst det dobbelt av alle andre rusgifter og i tillegg et tall for aktutt døde (ulykker, selvmord osv) som er minst like stort, og dødsfall av følgesykdommer langt over det igjen.
Helsereformen er et stort problem for dete feltet, selv om det også inneholdt muligheter som ikke er utnyttet maksimalt. Hovedproblemet er at det blir alt for mye vekt på den medisinske tilnærmeingen: sykdom/tilstand (avhengighet), finen rett "medisin" - gi medisin og alt er bra.....
Samtidig ser alle hva som tregns: Økt kapasitet på avrusnign, ingen køer til behanding, behandling lokalt i et miljø den eneklte følres eg hjemmen i, lavterskeltilbu d, steder å være (med og uten faglig personale, som andre har beskrevet her),oppfølgin med bolig, jobb, aktivitet, aktivitet,
aktiviet...
Det siste er jo den endelige nøkkelen: å finen fram til og stimulere det i den enkelte som kan engasjere og erstatte avhengigheten, idrett, regligion, interesser, omsorg mm.
Alt dette koster, kanskje mange milliarder i året. Men det er en investering som skaper jobber og gir ingen inflasjonseffek t (annet enn kanskje bedre lønn til personalet!). Det er nok erfaringer fra enkelttiltak her til lands og i andre land som viser at dødsfallene vil gå ned, behandlignsvbeh ovet gradvis synke, nyrekrutering avta noe osv. og dermed synkende kostnader.
Til syvende og sist får en riktignok ikke behandlet seg bort fra avhengighetspro blematikken (dvs. redusert den til det minimale nivå en kan oppnå). Det må forebygges. Like mye må derfor satses på forebygging. En kostnad som også på relativt kort sikt vil bbetale seg ved reduserte behandlingskost nader.
#29 aspi 12-09-2011 17:30
tonge rusmisbrukere er en gruppe som trenger særbehandling, ikke den bahandlingen som du og jeg trenger. dem trenger "stimuli" (kjemisk stimuli) det holdert ikke med en "skitur i skog og mark" eller jobb og aktivisere. det hjelper for oss som er friske og sunne. metadon ble inført først når staten kjønte at det ikke hjalp og bare tilby avrusing og aktiviteter. det måtte metadon till for og lokke noen få i denne gruppen til mange års metadonbruk/lif slang metadonbruk! metadon er en form for heroin og er like skadelig og dødelig og avhengihetskape nde som heroin (veldig vanskelig og slutte med metadon og heroin) for dem som ikke ønsker og byne på metado behandling er heroin et godt alternativ det går an og trappe ned på det også når den det gjelder er klar for det! det ville gjitt de meneskene mulighet til og ta tak i sitt eget liv og få kontakt med sin familie igjen! da er det lettere og påvirke dem til en mer sunnere livstil og sunne gleder!!
og bli rusfri er ikke noe man kan stresse med (det tar noen år)
jeg unner ikke menesker og sitte med en papp kopp mellom bena og tigge og er til utstilling for alle som går forbi og later som dem ikke ser dem. jeg kjønner godt hvorfor så mange tar en overdose når dem får muligheten til det. det kunne staten forhindra. men det er ikke så mange som vet ossen man kan forhindre det! det at heroin okke er lov er et prinsipp forde vi altid har kalt det narkotika... narkotikka blei ikke utbrett før det ble ulovelig!!!!! bruker og rekruteringa synker der det er lov, vi leder på overdose dødsfall i europa og det dør flere av overdoser/selvm ord en i traffikken!!! jeg tror ikke alle overdosene er helt tilfeldigt når man ser på ossen dem må leve hvis dem vill bruke heroin, eller morfin som legene kaller det på finspråket.

You have no rights to post comments