Rus

Eldrebyråden: Ikke ødelegg teoriene mine med fakta

Eldrebyråden: Ikke ødelegg teoriene mine med fakta- flere syke, eldre, rusmisbrukere nektes sykehjemsplass fordi det er billigere på en omsorgsinstitusjon

- en av disse klager til Statens tilsynsmyndighet, Fylkesmannen, får medhold i klagen men på tross av det går det et år uten at han får plass (og han dør i mellomtiden).

Det er virkeligheten som Frelsesarmeens rusinstitusjon Heimen opplever.

Jeg ser for meg byråd Aud Kvalbein når hun formulerer svaret sitt til bystyrets helse- og sosialkomite: Hun holder for øyne og ører, rister på hodet og sier bestemt: "Jeg vil ikke vite." " Ikke ødelegg mine teorier med fakta."

Eller i hennes språkbruk: "Når det gjelder enkeltsaker, som det vises til i det mottatte brevet, kan jeg ikke gå inn i disse." Men det er enkeltsakene som er lakkmus-testen på om det er sammenheng mellom teori og fakta, om tjenestetilbudet er tilstrekkelig dimensjonert  og holder tilstrekkelig kvalitet.

I kommunelovens § 20 heter det: "Kommunerådet og fylkesrådet er den øverste ledelse for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av denne lov." Og: "Kommunerådet og fylkesrådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll."

Byråden er nå av meg gjort oppmerksom på at syke, eldre, rusmisbrukere ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Det påhviler derfor byråden et ennå større juridisk og moralsk ansvar når hun nekter å ta denne kunnskap innover seg, og det senere f.eks. oppstår alvorlige dødsfall eller ulykker.

Les byrådens notat til bystyret