Rus

Rusavhengige i Oslo sentrum: Klar beskjed fra Kirkens Bymisjon

Rusavhengige i Oslo sentrum: Klar beskjed fra Kirkens BymisjonKlar beskjed fra Kirkens Bymisjon foran møte mellom bystyrets gruppeledere onsdag:

- Politiets arbeid har medført en oppsplitting og forflytting av det åpne rusmiljøet i Oslo, men vi tror ikke det har ført til bedrede forhold for deltagerne i rusmiljøene. Mange rusavhengige forteller at hverdagen er blitt mer stressende og utfordrende.

- Vi har tro på et samlingssted med kontrollert toleranse for omsetning av brukerdoser. Dette må være et sted med tilstedeværelse av offentlige og ideelle hjelpetiltak. Tilstedeværelsen skal medføre at vi får kontakt med klienter for samtale, motivasjon og hjelp.

Har du sagt den mening til politikerne om det såkalte Sentrumsprosjektet?

Kontaktinformasjon til bystyrets gruppeleder her


Bymisjonens henvendelse til bystyrets gruppeledere:

Ad. Møte om "Sentrumsprosjektet" 18 januar i Oslo Bystyre.

Kirkens Bymisjon har støttet prosjektets overordnede målsetting om å finne alternativer til det åpne omsetnings- og brukermiljøet utenfor Oslo S og arbeide for bedrede forhold for de involverte.

Vi har gjennom prosjekter deltatt på jevnlige samarbeidsmøter med andre aktører i feltet. I tillegg deltok vi på en idédugnad i regi av Rusmiddeletaten 18. mai 2011, "Open Space". På denne dugnaden var det størst enighet om behovet for å opprette et overdoseteam og få gjennomført en brukerundersøkelse i løpet av 3. kvartal 2011.

Utgangspunktet vårt har vært å få til et samarbeid også med brukere av dette miljøet for å finne fram til tiltak som kunne forbedre situasjonen både for deltakerne i dette miljøet og for byens øvrige befolkning.

Vi har opplevd samarbeidet i sentrumsprosjektet som godt og nyttig når det gjelder våre jevnlige møter med politi og andre aktører (kommunale og ideelle) som arbeider operativt ute i sentrumsmiljøene.

Vi savner imidlertid å få delta i et reelt samarbeid omkring strategier og mer overordnet koordinering og planlegging. Eksempelvis opplevde vi det underlig at vi, til tross for jevnlige møter med RME, først i sluttfasen fikk kjennskap  til at man arbeidet med en handlingsplan for sentrumsarbeidet og planene for mottaksenteret i Storgata 36C. Vi mener det ville være natulig og formålstjenlig om også vi i ideell sektor fikk bidra med våre erfaringer og synspunkter inn i slike vurderinger og prosesser. Vi ønsker ikke å bare ha rollen som kritikere fra sidelinja, men å være en reell samarbeidspartner.

Det skulle videre være kjent at Kirkens Bymisjon har vært svært kritiske til at politiet har vært alene om å ha en "økt tilstedeværelse" ute i gatene, og til at dette ble satt i gang uten en grundigere samordning av andre tiltak (hvilket er en forutsetning for å lykkes, ifølge Waals undersøkelser av byer som har lykkes i tilsvarende arbeid).  Politiets arbeid har medført en oppsplitting og forflytting av det åpne rusmiljøet i Oslo, men vi tror ikke det har ført til bedrede forhold for deltagerne i rusmiljøene. Mange rusavhengige forteller at hverdagen er blitt mer stressende og utfordrende.

Kjøp og salg av rusmidler er en integrert del av rusmiljøet. Denne aktiviteten vil dette miljøet på et eller annet vis alltid søke løsninger på.  I teknologiens verden ser vi at mye ordnes via mobiltelefon. Men selgere og kjøpere kommer til å fortsette å komme og gå i dette markedet. Derfor vil miljøet med jevne mellomrom "poppe opp" i ulike sentrale deler av byen eller i bydelene –noe vi allerede har sett eksempler på. Dette er en realitet vi på en eller annen måte må forholde oss til. Vi har tro på et samlingssted med kontrollert toleranse for omsetning av brukerdoser. Dette må være et sted med tilstedeværelse av offentlige og ideelle hjelpetiltak. Tilstedeværelsen skal medføre at vi får kontakt med klienter for samtale, motivasjon og hjelp. Vi ønsker oss en diskusjon og nærmere utredning av mulighetene for en slik arena.

Kommunens handlingsplan for sentrumsarbeidet for 2012- 2015 inneholder viktige tiltak. Og den konstaterer at dette må være et langsiktig arbeid. Det mener vi de har rett i. Det vil ta tid å fremskaffe gode varige botilbud, et lavterskel Lartilbud som er omfattende nok, og et psykisk helsevern som også når denne klientgruppa i større grad. Ikke minst tar det tid å bygge tillit og motivasjon til endring for de det gjelder. Vi stiller oss undrende til at ikke erkjennelsen av dette tidsbehovet medfører en mer avventende holdning til å bruk av store politiressurser mot dette miljøet.

Følg Ivar Johansen på Twitter, LinkedIn eller Origo
Få tilsendt temavise nyhetsbrev

You have no rights to post comments