Rus

Bystyreforslag: Velferdssenter for rusavhengige

"Oslo kommune oppretter, i egen regi eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et velferdssenter for rusavhengige."

Sammen med Gulay Kutal og Kaveh Ataei har jeg sendt fram dette forslaget til behandling i Oslo bystyre.

Rusavhengige trenger et sted å bli tatt alvorlig som mennesker som også har ressurser og kan bidra selv om de ruser seg. Et slikt senter vil kunnne skape et langt bedre liv for den det gjelder. Det vi gjør nå er slitsomt og uhensiktsmessig for alle parter, enten det er hjelpeapparatet, politiet eller de rusavhengige.

Arkitektene Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard har i oppgaven "Å leve med narkotika" tegnet ut hvordan et slikt sted kan se ut. Som de skriver: "Et værested bør kunne fungere slik at narkomane kan komme og være en del av noe. Føle at de også kan være en del av samfunnet. Kjøpe en kaffe eller gjøre en jobb. Samtidig må det gjøre hverdagen enklere for rusmisbrukeren. Det er fint å kunne vaske tøy eller få seg litt mat, og det er bra at situasjonen rundt den faktiske bruken er trygg og ren," skriver de blant annet.

Les vårt forslag til bystyret nedenfor.

 

Oslo bystyre v/ ordføreren                                                                                                                             Oslo, 20.februar 2013  

Privat forslag fra Gülay Kutal, Kaveh Ataei og Ivar Johansen, på vegne av SV:

Velferdssenter for rusavhengige

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter: ”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Myndighetene har siden slutten av 60-tallet forsøkt å spre rusmiljøet i Oslo med politikontroll og bøtelegging, en aktivitet som for de rusavhengige framstår som at de blir jaget fra sted til sted. Forholdene på Jernbanetorget og nedre del av Karl Johansgate har lenge vært ugreie. De kan være skremmende for forbipasserende, og er triste og nedverdigende for rusavhengige som har vanket der. Politiaksjonene de siste årene var ment å skulle fjerne åpne russcener. Men, de åpne russcenene finnes fremdeles, de har bare flyttet seg noen titalls meter. I sidegatene til Karl Johan strever rusavhengige seg fremdeles gjennom hverdagen. Brukerne fortsetter å kjøpe, selgerne fortsetter å selge.

En av konsekvensene har vært økt belastning for boområder i de sentrumsnære bydeler, Grünerløkka og Gamle Oslo. Rusavhengige trenger først og fremst sosialfaglig og praktisk bistand, ikke politirazziaer. Oslo SV ønsker å la rusmiljøet få et egnet innendørs velferdssenter i Oslo, der bruk av narkotika tolereres, slik som i sprøyterommet.

De rusavhengige som ikke er i en behandlingsmotivert fase, og derfor bruker narkotiske stoffer, har også behov for ivaretakelse av alminnelig omsorgs og velferd, og skal derfor ikke utelukkes fra et slikt tiltak. De trenger helsehjelp, råd, veiledning og forebygging, gitt av kyndige fagfolk.

Et innendørs velferdssenter kan representere et reelt alternativ til den åpne russcenen i Oslo sentrum, utover de fra før bestående tiltak. I tillegg til brukerrommet, kan lokalene ffbruken.Disse ressursene kan med hell anerkjennes og kanaliseres til lovlydig entreprenørskapssatsing. Og andre relevante kurs. Arbeidstiltakene, kan være kantinedrift for senteret og tjenester som kan rettes mot lokalmiljøet. Kanskje kan det være en kaffebar for lokalmiljøet, kanskje kan det være å tilby snømåking. Tiltakene kan delvis være selvfinansierende. Det bør legges tungt vekt på brukermedvirkning. Noe av driften som et slikt sted vil kreve, kan innebære arbeidsoppgaver til brukerne. Her er også rom for lavterskeltiltak og brukerstyrt aktivitet.

Et innendørs velferdssenter i Oslo vil bidra til økt opplevelse av verdighet for en svært marginalisert gruppe, samtidig som gruppen ikke er til hinder eller sjenanse forromme hjelpe- og rekreasjonstiltak, kantinedrift og arbeids- og entreprenørskapstiltak. Det siste kan f.eks. være kurs i å starte egne bedrifter og egen næringsvirksomhet. Noen har brukt av sine ressurser på salg og annet for å finansiere sto andre. Et velferdssenter for rusmiljøet signaliserer at Oslo er for alle.

Forslag til vedtak: Oslo kommune oppretter, i egen regi eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et velferdssenter for rusavhengige.  

Med vennlig hilsen Gülay Kutal /s/                                                Ivar Johansen /s/                                                          

Sosialistisk Venstreparti                                              Sosialistisk Venstreparti Kaveh Ataei /s/                                                                                                                             Sosialistisk Venstreparti

Følg Ivar Johansen på Twitter

Følg Ivar Johansen på Facebook

tilsendt temavise nyheter  

Kommentarer   

#1 johnny 26-02-2013 13:03
bra at noe sånt kommer på plass for oss som har problemer med rus ,- et hvor vi kan møtes på våre premisser og en mulighet og sjans til bedre livskvalitet og nye kontakter

You have no rights to post comments