Rus

Rus: Krav om bydelsgaranti gjør at rusavhengige ikke får ønsket hjelp

Rus: Krav om bydelsgaranti gjør at rusavhengige ikke får ønsket hjelp

Rusfeltet, i dette tilfelle Kirkens Bymisjons institusjon Holmen, har svært uheldige erfaringer med kravet om at de som legges inn skal innhente garanti for bydelsbetaling.

Henvisninger om korttids innleggelse kommer direkte fra klientene, fra behandlingsinstitusjoner i TSB og/eller fra avgiftningsenhetene på Aker sykehus. For å få innleggelse på Holmen forutsettes det at NAV Sosial gir garanti for bydelsbetaling på 280,- kroner per døgn, noe de erfarer gir en del uheldige konsekvenser for aktuelle søkere som ikke allerede er sosialklienter. Konsekvensene er:

- at alle aktuelle søkere som ønsker innleggelse må bli sosialklienter

- at aktuelle søkere faller fra i søkeprosessen fordi de ikke ønsker å bli sosialklienter

- at aktuelle søkere faller fra i søkeprosessen fordi de ikke klarer/orker å skaffe til veie all dokumentasjonen mange sosialkontor krever for å behandle søknaden (ofte mens de er innlagt avgiftning på Aker sykehus og derfor i en dårlig psykisk og fysisk helsemessig form)

- at noen sosialkontor avslår søknaden om bydelsgaranti fordi søkere enten har for god økonomi og/eller har egen bolig

Systemet med bydelsbetaling var nok fornuftig da sosialtjenesten hadde et lovpålagt ansvar for hjelpetilbudene til rusavhengige (etter Lov om sosiale tjenester). Men etter rusreformen og ny helse- og omsorgslov virker kravet om bydelsbetaling lite hensiktsmessig. I alle fall erfares det at det får uheldige konsekvenser for mange i Oslo. Folk som er økonomisk selvhjulpne (fordi familien hjelper dem, de er i arbeid og/eller har trygd eller arbeidsavklaringspenger), vil i mange tilfeller ikke få bydelsgaranti. Erfaringen er at en del aktuelle søkere faller fra i søknadsprosessen fordi de enten ikke ønsker å bli sosialklienter og/eller fordi de opplever det er for krevende og omfattende å skulle skaffe til veie all dokumentasjonen sosialtjenesten krever før de evt. vil vurdere om de skal gi vedkommende en bydelsgaranti. Det virker også paradoksalt at Oslo kommune krever at folk må bli klienter i sosialtjenesten for å få en innleggelse ved en rusinstitusjon. Paradoksalt at f.eks. Holmen både skal være et hjelpetilbud til folk som står i fare for å miste jobben samtidig som det kreves at de må bli sosialklienter for å kunne motta hjelp for sine rusproblemer.

Konsekvensen er at mange som sårt kunne trengt et korttidsopphold ikke får det fordi de administrative prosedyrer gjør at folk gir opp underveis, eller blir avvist. Jeg tar spørsmålet opp med Byrådet, som skal besvares overfor bystyret.

Hva er andres erfaringer?

 

 

 

Dette er spørsmålene Byrådet skal besvare overfor bystyret:

 

Negativ konsekvens av kravet om bydelsgaranti for døgninnleggelse ved Velferdsetatens rustiltak

I 2006 ble det innført endret driftskonsept, innsøking via bydel samt bydelsbetaling for Kirkens Bymisjons rusinstitusjon Holmenveien 7. Dengang framførte Bymisjonen en sterk bekymring for konsekvensene dette ville føre for potensielle brukere.

Blant annet ved brev av 14. mars 2006 til byrådsavdelingen og byrådens svarbrev av 31. mars 2006, hvor byråden skriver: "Jeg har merket meg dine synspunkter og vil følge opp saken dersom bydelsbetalingen ved Holmenveien 7 skulle vise seg å være et problem."

Nå melder Kirkens Bymisjon om problemer, og som tiltar.

Bymisjonen erfarer at for klienter som er henvist til rusbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra fastlege er det en stor andel som ikke har kontakt med Nav Sosial fra tidligere. For klienter som ikke har kontakt med NAV Sosial fra før, erfarer det at det kan være en lang og tung prosess å få garanti fra Nav Sosial om bydelsbetaling – om de da får det i det hele tatt. Til tross for at Holmen vurderes som et hjelpetiltak og ikke som økonomisk bistand, krever de fleste sosialkontor like omfattende dokumentasjon når det gjelder garanti om bydelsbetaling for et kortidsopphold ved Holmen som ved søknader om økonomisk søknad. Og det er ikke alltid folks hjelpebehov i forhold til deres rusproblemer som er utslagsgivende for om de får bydelsgaranti eller ei, men deres økonomiske situasjon eller deres bosituasjon. Bymisjonen ser derfor at de ”mister” mange aktuelle søkere (som det er ønskelig at de skal prioritere på bakgrunn av konkurransegrunnlaget i forrige anbudsrunde) fordi de ikke er sosialklienter.

Spm 1

Er det riktig at det her ikke er folks hjelpebehov i forhold til deres rusproblemer som er utslagsgivende for om får rusbehandling, men deres økonomiske situasjon eller deres bosituasjon?

Spm 2

Byråden skrev i 2006 at man "vil følge opp saken dersom bydelsbetalingen ved Holmenveien 7 skulle vise seg å være et problem."

Foranlediger den aktuelle situasjonen initiativer fra Byrådet?