Rus

Fortsatt krig eller tid for nyanser og pragmatisme i rusfeltet?

Fortsatt krig eller tid for nyanser og pragmatisme i rusfeltet?

"Å hevde det ikke foregår en krig mot narkotika i Norge – og i vesten for øvrig – er å dra det for kort. Vi har sagt tiden er moden for en offentlig beklagelse til narkotikabrukerne og deres pårørende for lidelsene de er påført, og videre at vi bør vurdere statlig utdeling av heroin. Dette er ikke det samme som å si at vi ønsker en lettvint “heroin-over-disk”- praksis eller at vi mener dette alene er løsningen på kompliserte utfordringer. Vi ønsker bedre liv til dem som har det verst.

Vi setter pris på debatt, men mener det er noe krigersk over et debattklima som sier: “Et ja til heroinutdeling er lik et nei til øvrige behandlingstilbud”. Det er en dikotomisering vi ønsker å ta avstand fra.

Vi står i skadereduksjonstradisjonen og mener vi vil være tjent med en mer pragmatisk tilnærming til rusmiddelproblemer, noe vi mener jussen står i veien for. Dette ble senest tydeliggjort tidlige i år da helseminister Jonas Gahr Støre tok til orde for å tillate inhalering av heroin på sprøyterommet i Oslo. Som kjent møtte dette en stor – for oss ubegripelig – motstand.

Innen skadereduksjon anbefaler man først avhold fra bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler – uansett om det dreier seg om alkohol eller illegale rusmidler, innebærer risiko og uheldige konsekvenser, både for den enkelte, deres pårørende og samfunnet. Likevel velger de fleste av oss å ruse oss, og en del av oss vil utvikle rusproblemer. For disse kan samfunnet tilby hjelp til å bli rusfri eller til å få kontroll over forbruket. Mange vil likevel ikke klare å stoppe eller begrense rusingen. Også denne gruppen bør få hjelp, hvor vi mener hovedfokuset bør være på helse, ikke på juss og strafferett.

Vi mener heroinavhengige i sistnevnte gruppe bør vurderes for å få heroin på resept. Vi tror det kunne gitt mange økt deltagelse i samfunnet, bedre helse og økonomi, en mer stabil boligsituasjon og sist, men ikke minst, en bedre relasjonen til familie og venner. Vi tror ikke, som Knut Reinås og Øyvind Hansen, at liv i stadig fornedrelse, fengsling og bøtelegging virker forebyggende eller skaper motivasjon til å ville leve rusfrie liv.

Forsker og psykiater David Nutt (tidligere rådgiver i rusmiddelspørsmål til den britiske regjeringen) har påpekt at 90% av rusmiddelrelaterte dødsfall i Storbritannia er dødsfall som følge av bruk av alkohol og tobakk. (The Lancet:2007, Vol. 369). De farligste rusmidlene er de som de fleste av oss bruker. Å lukke øynene for de samfunnsøkonomiske kostnadene kriminalisering av narkotika medfører, mener vi i beste fall er naivt, i verste fall skaper det store menneskelige tap.

Kan hende vi er for legalisering – vi mener i alle fall det er nødvendig med en debatt hvorvidt kriminalisering er det vi som samfunn er mest tjent med," skriver Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg, virksomhetsledere i Kirkens Bymisjon.


Kommentarer   

0 #1 Per Bronson 15-07-2013 16:31
NEI og atter NEI når vi har bedre alternativer. Nei til straff på betingelser. NEI til alkoholisme/nar komani som sykdom når du anses friskmeldt etter avrusing. JA til 100 % sykepenger på betingelser,alt under referanse til siden Landsbyprosjekt et og gruppen Rusomsorg på Facebook!
0 #2 Pål Lykkja 29-07-2013 10:38
Jeg mener man må tenke pragmatisk selv om man ikke må glemme verdier og idealer helt. Hvis man sammenligner med utbredelse av Aids så vet man at det hjelper bittelitt med holdningskampan jer for avholdenhet og ansvarlighet, men det eneste som virkelig monner er kondomer. Det betyr ikke at man skal glemme å forske på medisin mot Aids, det betyr heller ikke at man skal glemme å bygge holdninger i skolen. Men å kun konsentrere seg om holdningsskapen de arbeid slik katolske land har gjort fører til veldig mange dødsfall. Et annet eksempel: bilbelter. Før var det ikke vanlig å bruke bilbelte, og man kunne håpe på at de mange dødsfallene ville medføre at folk skjerpa seg. Likevel så har man trolig spart mange liv på å innføre påbud om bilbeltebruk. Man må ha to tanker i hodet når det gjelder legalisering også, det betyr streng kontroll, holdningsskapen de arbeid, fri kontroll av rusmidlenes renhet, økt innsats i barnevern og psykiatri, samt insentivskapend e virkemidler for dem som vil bli rusfrie. Med den framveksten vi ser blant mexicanske narkotikakartel ler blant annet i Vest-Afrika så mener jeg at man trygt kan si at krigen mot narkotika har fungert som det motsatt, dvs. oppmuntret og gitt enorme insentiver til kriminelle.

Legg til kommentar