Rus

Ila hybelhus: Selges og de rusavhengige mister 58 plasser

Ila hybelhus: Selges og de rusavhengige mister 58 akuttplasser

Byrådet fikk det travelt etter at jeg på søndag omtalte stengningen av Kafe Trappa, og i går slapp de katta ut av sekken: Byrådet stenger ikke bare dette væretilbudet, de vil selge hele gården og nedlegge Ila Hybelhus. – Vi vil ikke legge ned før vi er sikker på at beboerne her har et annet tilbud, sier byråden, og det er naturligvis ikke vanskelig å oppfylle: ved å etablere inntaksstopp ved de andre aktuttiltakene og la Ila-beboerne få fortrinnsrett. Men resultatet er allikevel: hjelpetilbudet til rusavhengige i Oslo reduseres med hele 58 plasser, og det i en situasjon hvor Dalsbergstien, Marcus Thranes og Fredensborg stort sett hele tida er fullt belagt.

Ila hybelhus har noen av byens mest krevende og hjelpetrengende beboere, og de færreste av disse rusavhengige har tilstrekkelig boevne til å bo i ubemannede, egne, boliger. De trenger tett bistand. Flere av dem har tidligere - uten hell - bodd ved andre akutt-tiltak. Ila hybelhus er for stort, og driftes i svært nedslitte lokaler. Det vil være klokt å etablere et alternativ, f.eks. 2 mindre hybelhus med 25-30 senger i hver. Men byrådens tanker om netto reduksjon av antall akuttplasser tviler jeg på kan være klok.

Og så er det grunn til å minne om at sentrumsjagingen har forsterket utfordringene rundt Alexander Kiellandsplass. For problemet med jagestrategien er jo at de rusavhengige trekker ut i boområdene.


Kommentarer   

+1 #11 Bård Sjøberg 28-08-2013 08:29
Det er helt latterlig. En ting er å stenge Ila, det i seg selv er ikke det største problemet. Hadde man, som det sies i bloggen, etablert to eller tre nye lavterskeltilbu d med 25-30 plasser hadde problemet vært mindre. Det som provoserer meg er at byråden påstår det vil etableres 15 nye "tilrettelagte boliger" og at det vil hjelpe på plassene som forsvinner. Mange av, eller kanskje de fleste, som bor på steder som Ila eller Dalsbergstien vil aldri få tilbud om disse "tilrettelagte boligene" fordi deres boevne vil vurderes til å være for dårlig. Dermed gjør man ingenting annet enn å lage flere bostedsløse og lage mer grums i en allerede gjørmedruknet rusomsorg. Byrådet i Oslo er både feige og blinde for realitetene. Men det er vel knapt noe nytt.
0 #12 Håvard Spjøtvold 29-08-2013 11:09
Blir det noen gang diskutert om bydelene kan få ressurser til å opprette tilfredsstillen de og permanente botilbud for denne brukergruppen. Dette er jo personer som ikke makter å ivareta egen bolig med tanke på økonomi og bomiljø uten tett oppfølging. Skulle gjerne sett at kommunen kunne opprette botilbud i bydelene der den enkelte bruker har tilknytning i form av kontakt med NAV, boligkontor og helsetjenester, dvs nærhet til hjelpeapparat som kan bistå den enkelte bruker med økonomi, bolig og helse. Dette er ressurskrevende og i mange tilfeller vil det være nødvendig med boligtyper som har døgnbemanning (omsorgsboliger ?). Jeg anbefaler å ta en titt på hva bydel Stovner gjør for de brukerne som sliter med rus og psykiatri. Her gjøres det et forsøk på få dette til uten døgnbemanning i en kommunal boligblokk. Hadde det vært døgnbemannet og med ekstra sikkerhetstilta k ville antageligvis de tyngste brukerne kunnet nyttiggjøre seg botilbudet. Målet bør være å finne permanente botilbud for denne gruppen slik at de ikke blir kasteballer i systemet. Trygge rammer og tett oppfølging over tid er det som må til for at brukerne skal oppnå stabilitet med tanke på bolig, økonomi og helse.

Mvh

Håvard Spjøtvold, tillitsvalgt i Samfunnsviterne
0 #13 Petter Nilsen 01-09-2013 15:29
Endelig vil barn kunne leke ut i området uten å risikere nålestikk. Endelig kan man eie en sykkel uten at den blir stjålet. Endelig kan man slippe avføring i hagene. Endelig kan man slippe alle innbruddene i kjellere og leiligheter.
Dette ensidige fokuset du har her overser totalt alle problemene hybelhustet har medført. Helsemessig har det vært totalt uakseptabelt for nærmiljøet at man kan risikere når som helst å tråkke på en nål.
Definitivt ikke barnevennlig.
0 #14 Ann-Karin Sand, sosionom 04-09-2013 10:31
Dersom Ila legges ned MÅ man tilby ett nytt heldøgnsboligti lbud, nær sentrum.Å etablere ett nytt tilbud betyr å oppgradere nåværende standardardiser te lavterskeltilbu d:Opprettholde varm mat/cafe under samme tak,tilby fellesvaskeri, dusj, og PC tilgang
I tillegg oppgradere tilbudet med;
-boveiledertjeneste, og rådgivningstjen este på dagtid. Tilbudet må etableres som ett nytt permanent bo- og omsorgs tilbud, med døgnbemanning.

Legg til kommentar