Rus

Rusomsorg: Ingen nedleggelse av Ila før alternativer er på plass

Rusomsorg: Ingen nedleggelse av Ila før alternativer er på plass

Beboere og ansatte ved rustilttaket Ila hybelhus er informert om at hybelhuset skal nedlegges fra sommeren 2015. Tiltaket har i dag 38 korttidsplasser og 20 akuttplasser. Det er opplyst at kun 9 av plassene skal erstattes ved oppretting av nye akuttplasser i sentrum. Det innebærer at rusomsorgen får en netto reduksjon av akutt- og korttidsplasser på 49. Jeg har bedt Byrådet overfor bystyret gi den faglige begrunnelsen for at Byrådet nå vil nedlegge Ila, uten at tilsvarende antall plasser er etablert andre steder?

Jeg synes svaret fra byråden er relativt tynt. Faglig sett er det selvsagt riktig å nedlegge Ila hybelhus. Hybelhuset er alt for stort. Problemet er at hovedmålet her er å få nedlagt institusjonen av hensyn til naboer og sikkert også næringsinteresser, ikke først og fremst av hensyn til de rusavhengige. Her starter man i gal ende med nedleggelse og luftige ord om en mulig annerledes framtid dersom planer blir til virkelighet. Det ville selvsagt være utmerket om det kommer nye og bedre tilbud til brukergruppa i regi av bydelene, men disse må være på plass før man legger ned Ila. Det må opprettholdes både et akutt-tilbud og et korttidstilbud.

En klok politikk hadde vært å si: Ingen nedleggelsen av Ila før et godt alternativ er på plass. Det kan for eksempel være en ny todelt institusjon, med en akuttdel og en korttidsdel, geografisk adskilt, men administrativt sammenhengende. Les byrådens notat. Synes du dette er godt nok?