Rus

Bedre tilbud til Oslos rusavhengige

Bedre tilbud til Oslos rusavhengige

I Osls SVs programkomite for valgperioden 2015 - 2019 har jeg fremmet dette innspill til hva SV bør prioritere når det gjelder tilbud i forhold til ruavhengige:

"Sosial utjevning og fattigdomsbekjempelse er god rusforebygging. Det bør være en større satsing på forebyggende arbeid. Det kan dreie seg om styrket barnevern, utekontakter, oppsøkende team, helsesøstre og miljøarbeid i skolene, ruskontrakter, cannabisavvenningskurs og natteravner.

SV vil ha en helhetlig tilnærming til ruspolitikken og prioritere tidlig intervenering. Rusavhengighet skal ses i et familieperspektiv. Rusavhengige må raskt få tilbud om behandling når de er motiverte for det. SV vil ha flere institusjonsplasser, behandlingstilbud og avrusningsplasser. Det skal stilles høye krav til kvalitet og kompetanse, og sikres et godt tilsyn.

En person som er ferdig med behandling trenger tett oppfølging for å lykkes med et rusfritt liv, inkludert botrening, bolig, utdanning og sosialt nettverk. Rehabiliteringsdelen av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR) må bli bedre. Deltakerne i LAR må få bolig og bedre sosialfaglig oppfølging. Det skal være gode og trygge lavterskeltiltak i offentlig regi og i samarbeid med ulike organisasjoner, slik som overnattingssteder.

Ettervern i dag er det aller svakeste ledd i Oslos omsorg for rusavhengige. Bolig med tett faglig oppfølging er kjernen til å lykkes, sammen med et lett tilgjengelig støtteapparat å oppsøke når vanskelighetene melder seg. Det må finnes differensierte boformer, inkludert bokollektiver. Forutsetningen for en god bosituasjon må være at boligløsningen er så langvarig som nødvendig, men at oppfølgingen som gis varierer med beboernes skiftende behov over tid.

Oslo SV ønsker å utvide åpningstidene ved sprøyterommet ytterligere og utvide kapasiteten. Det må foretas en oppmykning i forhold til lovens begrensninger på hvilke rusmidler og hvordan kan benyttes i sprøyterommet.

Oslo SV ønsker å avvikle all straff og bøter for bruk av narkotika da straff for rusavhengighet ikke virker, og må erstattes av hjelp og behandling for å gjenreise deres verdighet og redde flere liv.

Rusavhengige trenger først og fremst sosialfaglig og praktisk bistand, ikke politirazziaer. Jaging av rusavhengige i Oslo sentrum må stanses.

- SV vil sikre at pasienter i legemiddelassistert behandling mottar fullgodt bo- og rehabiliteringsopplegg,og ikke bare medisin.

- SV vil jobbe for at bosted med oppfølging skal defineres som en del av behandlingsopplegget, og at folk må få botilbud i varige boliger.

- SV vil jobbe for at Oslo kommune oppretter, i egen regi  eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et sentrumsnært velferds- og væresenter for rusavhengige.

Hva tenker du om dette? Vil svært gjerne ha innspill.


Kommentarer   

+1 #11 Gunn Pound 20-07-2014 08:57
Dette er kjempebra og jeg støtter dette. Jeg har følgende innspill til forebyggende tiltak. Det ene er mental helsekontroll (screening) en gang i året av alle barn i barneskolen, ungdomskolen og videregående. Jeg husker da jeg gikk på folkeskolen i 60-årene ble vi innkalt til tannlegen en gang i året, og da fikk vi gratis tannbehandling. Den gang var det ingen som snakket om den mentale helsea. Et annet forebyggende tiltak er innføring av faget psykisk helse i skolen. Kunnskap, åpenhet og toleranse er nøkkelen til bedre psykisk helse. Innføring av faget vil forebygge rusproblemer, selvmord og mobbing. Jeg viser til egen facebookside psykisk helse i skolen.
+2 #12 jan erik tørres 20-07-2014 09:29
Mange gode intensjoner her, men mye kan med fordel sier i klarere ordelag. Det er flott at dere går for videre åpningstider på sprøyterommet og det burde sies klart at dere også ønsker åpning for røyking av heroin som en naturlig del av forlengelsen av switch prosjektet. At Øyvind Hansen i kommentaren sin over aldri har opplevd at man ender i fengsel pga bruk / bli tatt med mindre mengder er ikke det samme som at det ikke skjer. Man opparbeider seg etterhvert veldig mange bøter som man naturligvis ikke har anledning til å betale. Da ender man til slutt opp med å måtte sone disse bøtene med fradrag av 500 kroner dagen fra det totale bøtebeløpet. Dette problemet blir også bare større pga politiets bøtesatser i Oslo sentrum. Det er ikke uvanlig å få over 10 000 kroner i bot for noe man andre steder ville fått 2 000 kroner i bot for. Trenden med å korte ned behandlingstida må snus ! Nå kaller de det langstidsbehand ling når det varer ca 6 måneder. Det var kortiddsbehandl ing for noen få år tilbake. Det burde opprettes flere steder som Blindern Rehabiliterings senter. Det er et botilbud tilrettelagt spesielt for LAR brukere hvor man kan bli boende i flere år avhengig av hva man har behov for. Jeg inviterer deg til å komme på besøk, jeg bor der selv ;-) FLott med eget initiativ til et være sted for aktive brukere. Det finnes allerede flere rusfrie væresteder.
+1 #13 jan erik tørres 20-07-2014 11:15
Når det er snakk om at jagingen av rusavhengige må opphøre, er det på sin plass også å si noe om bøtenivået som er helt vannvittig og bare er med på å skape enda flere problemer, samt på hvilket grunnlag politiet bortviser. Her er det stort sett bare basert på "skjønn" noe som er umulig å ta til motmæle mot selvom gatejuristen jobber med dette juridisk og også politisk. Her blir faktisk mange tusen mennesker bortvist fra sentrum av byen på bakgrunn av "skjønn" og får bøter på nærmere 10 000 kroner dersom man er så uheldig å bli stoppet igjen før bortvisningsper ioden er over. Man kan bortvises for inntil 3 døgn....Mange som blir bortvist har behov for å oppsøke lavterskeltilbu d i de sonene man er bortvist fra. Selvom politiet hevder at man kan komme til slike tiltak i en bortvisningsper iode, tilsier praksis noe helt annet. Dette må få mye større fokus !!
-2 #14 Liv Langberg 20-07-2014 11:50
"Oslo SV ønsker å avvikle all straff og bøter for bruk av narkotika da straff for rusavhengighet ikke virker, og må erstattes av hjelp og behandling for å gjenreise deres verdighet og redde flere liv.

Rusavhengige trenger først og fremst sosialfaglig og praktisk bistand, ikke politirazziaer. Jaging av rusavhengige i Oslo sentrum må stanses."

Dette var da en grovt forenklende beskrivelse. Rusavhengige i Norge har lavest terskel i verden for å få behandling. I internasjonal sammenheng gis det svært få bøter eller andre straffereaksjon er for narkotikabruk i Norge, og disse reaksjonene gis ikke primært til rusavhengige, men er tenkt som en terskel mot nye brukere.

Det er denne kombinasjonen av myk håndheving og stor vekt på forebygging og behandling som har gjort at Norge har et svært lavt narkotikakonsum , både i fht andre land og i fht tidligere. I Oslo spesielt har man også redusert overdosedødelig heten dramatisk. Det betyr at man gjør mye riktig, og bør vare seg vel for å kaste babyen ut med badevannet. Det er kanskje på tide å slutte å sette juridiske tiltak som virker opp mot helsetiltak som virker?

Dersom Oslo SVs mål er å bidra til at færrest mulig blir rusavhengige, og at livskvaliteten og helsa til de rusavhengige i og utenfor rehabilitering er best mulig, er det noen tiltak som vil gi større uttelling enn andre.

1. Nok kvalifisert sosial- og helsefaglig personell i kommunale rustjenester vil forebygge behovet for rusbehandling i 2.linja, og forbedre resultatet av de behandlingsløpe ne som gjennomføres. Et vellykket resultat forutsetter et tett samarbeid mellom kommunale rustjenester og kommunepsykiatri.

2. Egen bolig (unna boliger for aktive rusbrukere) for personer i et ettervernsløp. Alle former for ”samboerskap” med nåværende eller tidligere rusbrukere reduserer muligheten for rusfrihet.

3. Oppmerksomhet på barneverninstit usjonene. I dag blir ungdommer uten ruserfaring sendt til samme institusjon som ungdommer som plasseres grunnet rusproblematikk . Rusproblemer er ”smittsomt”, spesielt for ungdom med problemer, og institusjoner uten rusfokus gir ikke ungdommene med rusproblemer adekvat hjelp.

4. Tilgang til daglig lavdose metadon for heroinister som ennå ikke er i LAR. For "den harde kjerne" som er igjen er ikke buprenorfin et adekvat alternativ. At det er praktisk "vanskelig" er en dårlig grunn til ikke å gjennomføre det - Dette er et tiltak som vil gi positive virkninger både for de enkelte heroinistene og samfunnet ellers.
+1 #15 Hege Stubberud 20-07-2014 13:36
Veldig godt tiltak, men tenker som Gunn P. skrev over her. Man må starte i skolen med en personell som kan hjelpe og bistå barn og unge som sliter. Ikke kun en helsesøster som er tilgjengelig en gang i uken. Tidlig forebyggende arbeid har vist seg i mange tilfeller å fungere bra. Siden mange problemer allerede starter i småskolen.
0 #16 Per Bronson 20-07-2014 15:29
Jeg begrenser mitt svar/innspill knyttet til innledningen: Fattig eller rik, rusomsorgen har desperat behov for fornyelse. Det må foreligge en nasjonal plan og bredde, mangfold i rehab prosjekt hvor ettervern er inkludert//inte grert. Forebyggende, glem det, utover sterkere engasjement i grunnskole med oppfølgende i videregående. Det potensielle rusmisbrukere ikke får med seg der, får de sjelden eller aldri med seg. Det koster for mye. Bruk heller pengene på å plukke opp de som faller utenfor, umiddelbart når det registreres misbruk og de det gjelder ikke er i jobb, stabil skole eller studie situasjon.
-1 #17 Isak André Wøien 20-07-2014 15:56
Jeg har vært i kontakt med miljøet hele mitt liv. Jeg vurderer å stille på liste for å hjelpe de som er i skjebnefellessk ap med meg. Partiet som hadde vett til å be meg var Venstre. Jeg MÅ inn der ruspolitikken skapes, fordi jeg har en klar visjon om hva som gjør at nordmenn velger å ruse seg ihjel, og det legges på historisk undertrykkelse av arbeiderklassen ! Takk Gud for Nigeria, fordi nå får overklassen smake sin egen medisin. Få blir det nok klima for endringa snart!

Vi har bearbeidet store grupper til å bli praktiske kroppsarbeidere , og dette er resultatet vi har fått når mange føler seg tilsidesatt, maktesløse, utenfor og undertrykket! Jeg syns Norge skal holde kjeft oo andre lands undertrykkelse avfattige. Vi er verre, fordi vi har midler til å utrydde det, men velger å la være! Vi er nærmere 200000 mennesker som begynner å bli sinte! Jeg syns pengefolka kan putte penga sine i ræævva, så lenge de ikke engang ønsker å bry seg.

En siste ting; jeg aksepterer ikke samfunnets nåværende tilstand, og yter motstand der det er mulig. Jeg bruker ikke telenor, statoil, hafslund, eller rimi/rema, if, storebrand, osv. De er blitt for mektige.
0 #18 Birte Matea 22-07-2014 11:11
ETTERVERN!! Og lengre behandlingstid. Hvem blir frisk av seks måneder med behandling for et problem man har hatt i flere tiår? Behandlingstide n bør være på min. to år og ettervernet enda lengre. Uten ettervern er behandling mer eller mindre bortkastet.
0 #19 Signe Wiik 23-07-2014 03:03
Gransking av hva som fungerer og hva som må forandres i Lar. Flere alternative subst.medikamen ter som morfintabletter ( depot ) og åpning for heroinklinikker .At misbruk ikke kan bekjempes med bøter & fengsel burde nesten være unødvendig å si ,- men igjen kanskje noen enda ikke forstår det...
0 #20 Johan Alexander Barclay Nitter 23-07-2014 06:07
Veldig mye bra her, manglende ettervern/oppfø lgning og bo problemer er svarene jeg får fra de det gjelder... Kan ikke se at Cannabis er noe stort problem. det er jo de harde stoffene inkl alkohol og "legale" piller som setter folk ut av funksjon... :)

Legg til kommentar