Rus

Ila Hybelhus: Oslos rusomsorg reduseres med 58 plasser, uten erstatning

Ila Hybelhus: Oslos rusomsorg reduseres med 58 plasser, uten erstatning

Fra 1. januar er det inntaksstopp ved Ila hybelhus. Og det hadde vært bra om gode alternative tilbud var opprettet, og operative. Men de rusavhengige får intet alternativ. Igjen kuttes det i hjelpetilbudet til byens mest hjelpetrengende.

Tllitsvalgt for de ansatte, Terje Berget, skriver til meg:"Viser til ditt engasjement i saken der du er bekymret for opprettelse av alternative tilbud for Ilas brukere. Det er beklagelig at denne bekymringen viser seg å være begrunnet. Prosessen i nedleggelsen har nå kommet så langt at det er laget innstilling til sak i MBU som viser at antall plasser reduseres med 58. Ingen av Ilas 58 plasser vil bli opprettholdt. Det er viktig for oss å understreke at dette ikke bare gjelder 58 personer, men at dette betyr fjerning av ca. 600 behandlinger i året, hvorav i overkant av 60 % oppnår sine mål med oppholdet."

I fjor høst ble det - på mitt initiativ foretatt en gjennomgang av beboerne, og konkludert med at kun 6 av de totalt 58 beboerne kunne nyttiggjøre seg egen, selvstendig, bolig. Derfor ble det planlagt for et mindre akuttovernattingstilbud i Oslo sentrum. Nå er dette, pga planlagt budsjettkutt fra byrådet, skrinlagt.

De Ila-ansattes tillitsvalgte skriver: "Utviklingen (...) har etter våre erfaringer vist seg å gå i negativ retning. Vi opplever nå at alt fler av våre beboere har en dårligere fungeringsevne enn tidligere. Dette mener vi skyldes at de bydelene har valgt å gi et tilbud til de best fungerende brukerne. Noe som resulterer i at de som bor hos oss er de som trenger mest motivering og tiltak rundt seg for å klare å bo i en selvstendig bolig med oppfølging. Dette bekymrer fagpersonalet fordi vi ser at det ikke er opprettet tiltak for denne brukergruppen andre steder og at flere av bydelene uttaler at de mest krevende brukerne har de ikke ressurser til å gi et godt tilbud. Spesielt bekymringsfullt er dette siden Ila fra 1.12.2014 skal begynne å redusere plasser, og innføre inntaksstopp fra 1.1.2015."

Jeg har sendt fram spørsmål om saken som byrådet må besvare skriftlig overfor bystyret. Se de ansattes henvendelse nedenfor, under "les mer."

 

Dette er henvendelsen fra de ansattes tillitsvalgte:

Nedleggelse av Ila hybelhus.

Viser til ditt engasjement i saken der du er bekymret for opprettelse av alternative tilbud for Ilas brukere.

Det er beklagelig at denne bekymringen viser seg å være begrunnet.

Prosessen i nedleggelsen har nå kommet så langt at det er laget innstilling til sak i MBU som viser at antall plasser reduseres med 58, ingen av Ilas 58 plasser vil bli opprettholdt. Det er viktig for oss å understreke at dette ikke bare gjelder 58 personer, men at dette betyr fjerning av ca. 600 behandlinger i året, hvorav i overkant av 60 % oppnår sine mål med oppholdet. (årsrapport 2013)

Den partssammensatte arbeidsgruppa har vurdert flere alternative løsninger for å opprettholde et sentrumsnært akutt-tilbud til våre brukere hvor kapasiteten og det faglige miljøet blir opprettholdt. Arbeidsgruppa har kommet fram et faglig godt forslag som bygger på dagens behov, og som fagmiljøet har god kunnskap om.

Det som også bekymrer oss er at innstillingen til MBU nå bærer preg av økonomiske innsparinger, kontra en god faglig løsning noe som overrasker oss, siden det tidlig i prosessen ble uttalt at økonomi ikke var argument for å legge ned Ila hybelhus.

Flere i egen bolig i bydel har og er et av de målene som skal forsvare en reduksjon av plasser. Dette er vi enig i at er en god strategi, for å gi våre brukere som ønsker og klarer det et godt alternativ til institusjonsplass. Det som bekymrer oss er at situasjonen fortsatt er som byråden beskriver i sitt svar til deg i notat til bystyrets organer 1.10.2013, ”Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan man definerer selvstendig bolig. Etter en gjennomgang av inneliggende klienter per 9.september, mener vi at 6 av totalt 56 kan ha nytte av å bo i selvstendig bolig. Det er flere årsaker til at disse i dag bor på Ila hybelhus; venter på tildeling av kommunal bolig, avslag kommunal bolig pga boligmangel. manglende bistand fra bydel, beboer ønsker ikke selv å flytte i leilighet. Vi kan videre opplyse om at første halvår 2013 har 16 personer kommer til Ila på akuttplass fra egen bolig. Dette tyder på at det er behov for å ha akutte skjermingsplasser for brukere som bor i egen bolig, men som i perioder trenger mer bistand enn det man kan tilby ved booppfølging i bydelene. Generelt sett mener Velferdsetatens ledelse at alle beboere på Ila ville profittere på å bo i mindre institusjoner eller i bolig med tett oppfølging. Hovedutfordringen for å få til mindre enheter er problemene med å fremskaffe egnede lokaler. Når det gjelder beboere som kan bo i bolig med tettoppfølging, er Velferdsetaten kjent med at flere bydeler arbeider med å bygge opp egnede løsninger lokalt, og vi tror at dette vil bidra til at flere vil få et godt tilbud i sin bydel.”

Utviklingen siden gjennomgangen av hvor mange som kan ha nytte av å bo i selvstendig bolig (9.9.2013), som viser at 6 av 58 kan nyttiggjøre seg en selvstendig bolig, har etter våre erfaringer vist seg å gå i negativ retning. Vi opplever nå at alt fler av våre beboere har en dårligere fungeringsevne enn tidligere. Dette mener vi skyldes at de bydelene har valgt å gi et tilbud til de best fungerende brukerne. Noe som resulterer i at de som bor hos oss er de som trenger mest motivering og tiltak rundt seg for å klare å bo i en selvstendig bolig med oppfølging. Dette bekymrer fagpersonalet fordi vi ser at det ikke er opprettet tiltak for denne brukergruppen andre steder og at flere av bydelene uttaler at de mest krevende brukerne har de ikke ressurser til å gi et godt tilbud. Spesielt bekymringsfullt er dette siden Ila fra 1.12.2014 skal begynne å redusere plasser, og innføre inntaksstopp fra 1.1.2015.

Terje Berget

Plasstillitsvalgt Ila hybelhus

 

Ansattes forslag til løsning (MBU 5. nov. 2014):

Mandatet i Fredensborgveien 16, som er en del av Fredensborg bosenter, endres slik at huset ivaretar akuttfunsjonen som i dag er på Ila hybelhus. Med enkelte ombygginger ligger det her til rette for 14 - 16 akuttplasser. Videre foreslås det at det gjøres tilpasning i mandatene på enkelte av rehabiliterings- og omsorgsinstitusjonene for å ivareta personer som trenger korttidsplass rett fra egen leilighet, fengsel, behandling, avrusning e.l. Tanken er at disse plassene skal legge til rette for raskt og   ubyråkratisk inntak for brukere som trenger skjeming for en kortere perioden men som ikke "passer" i lavterskelhusene.

Ledelsens forslag til løsning (MBU 5. nov. 2014):

For å ivareta akuttfunksjonen sentralt i Oslo, fordeles 10 - 15 ordinære akuttplasser på flere av dagens institusjoner etter nærmere gjennomgang med de enkelte ledere og med ansatte lokalt. Ledelsen i IBA foreslår at plassene fordeles på følgende tiltak: Dalsbergstien hus, Marcus Thranes hus, Fredensborg bosenter/F7. Videre foreslås, som i forslag 1, at det gjøres tilpasning i mandatene på utvalgte   rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner slik at disse også kan tilby plasser for kortvarig   skjerming.  Ved en spredning av akuttplassene vil det være behov for å se nærmere på hvordan   akuttplassene på døgnavdelingen på Prindsen benyttes. Det må vurderes om Prindsen skal få   et ansvar for å samordne bruk av plasser og oppfølging av brukere, noe som delvis ligger i   mandatet til Prindsen mottakssenter i dag. Dette må eventuelt vurderes i samarbeid mellom   alle steder som får akuttplasser etter at en endelig beslutning er tatt.

Kommentarer   

#1 martin s nyseter 25-11-2014 08:03
Der er jo helt sykt at nokk en gang er det de svakeste i samfunnet det går ut over. Unnskyld språket men det er helt FUCKED!!noen må stå opp for de for de har ikke krefter til det selv.De har nok med å tenke på hvordan de skal klare å holde seg frisk igjennom dagen og hvor de skal ha tak over hodet til natta.
#2 Tonje E Andersen 25-11-2014 08:14
Kjekt tidspunkt å redusere botilbud for grupper som da må ut på gata.... Det er veldig leit at de som trenger mest hjelp og oppfølging, får minst. Hvis man raserer et kommunalt tllbud, hva skjer da? Forhåpentligvis tar det private affære, for tak over hodet må jo hybelhusets beboere ha. Men er det sånn det skal være? Er det dette kommunene egentlig vil? Blir det rimeligere, tryggere, mer stabilt..for brukerne, eller skal Helse Sør Øst svinge med pennen sånn ca annenhvert år som de gjør med en hel del andre institsjoner, som får kroken på døra fra den ene dagen til den andre.
Men jeg blir veldig i stuss, er det ingen av beslutningstake rne som skjenker beboerne er tanke? Hvis de ikke kan komme på noen gode ideer,, så kanskje de skulle f.eks ansette noen sosionomer???
+4 #3 John Eriksen 25-11-2014 08:15
Jeg skal ikke argumentere for at bo tilbud reduseres. Men å samle så mange tunge aktive brukere under et tak har Vært utrolig naivt fra dag en. Jeg har selv vært hospits bruker og Ila har alltid vært kjent som den værste plassen I hele landet. Man må spre hele målgruppen rundt om I de forskjellige bydelene og helst I små enheter. Kirkens bymisjon driver med aktiv booppfølging for dobbelt diagnose brukere, housing first. Jeg tror dette er veien og gå...
+2 #4 Tonje E Andersen 25-11-2014 08:18
Det høres veldig bra ut, Eriksen, men syns de tar det i litt feil rekkefølge. Andre tiltak må jo være på plass først.
+2 #5 signe wiik 25-11-2014 20:18
Enda et bevis på at Bent Høyes løfter om vekst
innen ROP var bare svada. Housing first er sikkert et bra opplegg, men de må ta med i betraktningen at det her er snakk om bare 6 av
de 56 som vil kunne dra nytte av det. Hvis jeg
forstår personalet riktig. Her trengs det akutt-plasser, og de burde være på plass før de
legger ned Ila.

You have no rights to post comments