Rus

Kutt i rusplasser: Bydeler fortvilet over resultatet

Budsjettkutt og nedleggelse av bo- og omsorgsplasser i Velferdsetaten får alvorlige følger for bydelene. Etter bare måneders drift av et alternativt botilbud på Arveset gård skriver bydelsdirektøren i bydel Alna:

"Utfordringene på Arveset gård er at vi har fått en annen og tyngre brukergruppe enn hva som var intensjonen. Vi har endt opp med brukere som har en krevende atferd overfor både andre beboere og de ansatte, og som naturlig hører hjemme i helt andre typer tilbud enn det som var intensjonen med Arveset gård. Beboerne hører enten hjemme i den type institusjon som Velferdsetaten skal drive også etter en reform der bydelene i økende grad får ansvar for rusmisbrukere som trenger en bolig med tilhørende booppfølging, eller i konsepter der de i stor grad får styre seg selv med en minimums bemanning fra bydelens side. Slike konsepter er for lengst etablert i mange andre kommuner og bydeler. Det er foreløpig usikkert om det lar seg gjøre å skaffe disse brukerne et tilbud hos Velferdsetaten. Tilsvarende er det også usikkerhet i forhold til den andre alternative løsningen."

"I denne prosessen er det et sentralt anliggende for administrasjonen at bydelen ikke kan påta seg oppgaver som skal ivaretas av Velferdsetaten og som bydelen ikke får økonomiske rammer for å ivareta.» Bydelene og Velferdsetaten sloss om hvem skal ha ansvaret når byråden ikke vil betale regninga. Taperne er de rusavhengige.

Les mer nedenfor, under "les mer." Og les byrådens notat til bystyret i går: Masser av ledige plasser i rusomsorgen. Naturlig nok, som en konsekvens av et strengt innskrivningsregime for å få plass til Ila-beboerne.

 

I et notat til bystyret, på spørsmål fra meg, siterte byrådet Velferdsetaten på dette:

«Generelt sett mener Velferdsetatens ledelse at alle beboere på Ila ville profittere på å bo i mindre institusjoner eller i bolig med tett oppfølging. Hovedutfordringen for å få til mindre enheter er problemene med å fremskaffe egnede lokaler. Når det gjelder beboere som kan bo i bolig med tett oppfølging, er Velferdsetaten kjent med at flere bydeler arbeider med å bygge opp egnede løsninger lokalt, og vi tror at dette vil bidra til at flere vil få et godt tilbud i sin bydel.”

Men Velferdsetaten og bydelene undervurderer hva slags bistandsbehov disse beboerne har. Bydelene i Groruddalen opprettet et slikt tilbud på Arveset i bydel Alna.

Bydelsdirektøren i bydel Alna skriver i sitt budsjettforslag for 2015 at man fikk sterkt hjelpetrengende som hadde et helt annet krav til bemanning og faglig oppfølging av det man hadde forutsatt:

«Område konseptvalgutredning (KVU) for Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner slo fast at bydelene har behov for samlokaliserte og tilrettelagte boliger med oppfølging til personer med sammensatte behov knyttet til rus og psykiske problemer, som tidvis har bodd i Velferdsetatens lavterskeltilbud, og som ikke trenger bolig med så mye hjelp og støtte som gis i boligene som disponeres av Velferdsetaten. Siden tilbudet startet sommeren 2014, har det vært utfordringer med hensyn til driften av tilbudet og hvilken målgruppe som kan fungere i konseptet. Dette må avklares nærmere. Bydelsdirektøren foreslår at det ikke opprettes tilsvarende nye boligløsninger før Arveset gård er evaluert.»

På spørsmål fra SV utdypet bydelsdirektøren dette slik:

«Utfordringene på Arveset gård er at vi har fått en annen og tyngre brukergruppe enn hva som var intensjonen. Vi har endt opp med brukere som har en krevende atferd overfor både andre beboere og de ansatte, og som naturlig hører hjemme helt andre typer tilbud enn det som var intensjonen med Arveset gård. Beboerne hører enten hjemme i den type institusjon som Velferdsetaten skal drive også etter en reform der bydelene i økende grad får ansvar for rusmisbrukere som trenger en bolig med tilhørende booppfølging, eller i konsepter der de i stor grad får styre seg selv med en minimums bemanning fra bydelens side. Slike konsepter er for lengst etablert i mange andre kommuner og bydeler. Det er foreløpig usikkert om det lar seg gjøre å skaffe disse brukerne et tilbud hos Velferdsetaten. Tilsvarende er det også usikkerhet i forhold til den andre alternative løsningen.

Hvis bydelen skal drive Arveset gård videre med om lag den brukergruppen som er der nå og om lag slik Velferdsetaten driver liknende tilbud, må man inn med en helt annen kompetanse og mye mer bemanning pr plass enn hva som lå til grunn ved etableringen av tilbudet. Å gå inn slik vil ventelig medføre høyere kostnad pr plass enn i lignende tilbud hos Velferdsetaten som kan drive slike tilbud med flere plasser pr sted og dermed mindre kostnad pr plass enn hva som synes mulig ved Arveset gård.

Bydelen er inne i en avklaringsprosess i forhold til problemstillingene nevnt ovenfor. Prosessen omfatter også dialog med de andre bydelene som har beboere på Arveset gård. I denne prosessen er det et sentralt anliggende for administrasjonen at bydelen ikke kan påta seg oppgaver som skal ivaretas av Velferdsetaten og som bydelen ikke får økonomiske rammer for å ivareta.»