Rus

Velferdsetaten har konkludert: Netto 76 færre rus-plasser med Ila-nedleggelsen

Velferdsetaten har konkludert: Netto 76 færre rus-plasser med Ila-nedleggelsen

Gradvis bygges hjelpetilbudet til Oslos rusavhengige ned.

I byrådets tildelingsbrev 2015 til Velferdsetaten (datert 15. jan. 2015) heter det: "Etaten skal foreta en styrt avvikling av Ila hybelhus på en slik måte at tilbudet til brukerne om et sentrumsnært akuttilbud blir opprettholdt, og slik at Oslo kommune fortsatt tilbyr et tilstrekkelig antall korttidsplasser til denne brukergruppen."

Velferdsetaten svarer på dette med følgende løsning:

- Fredensborgveien 7:  etableres 3 akuttplasser

- Dalsbergstien hus: etableres 4 akuttplasser

- Markus Thranes hus: etableres 4 akuttplasser

"Akuttilbudet blir opprettholdt" ved at kun 11 av Ila hybelhus sine nåværende 20 akuttplasser blir opprettholdt. Altså en netto reduksjon på 9 plasser.

Dessuten er jo ikke dette en utvidelse av plasser. Dette er en omgjøring av eksisterende plasser i foreslåtte institusjoner,  som i realiteten representerer en fortrengning av institusjonenes opprinnelige plasser.

Intet galt i å nedlegge Ila hybelhus, forutsatt at det bygges opp gode - og tilnærmet samme antall - alternative plasser. Men det faktiske resultatet er her at bystyreflertallet og byrådet igjen bygger ned hjelpetilbudet til de rusavhengige med netto 76 plasser. Men i valgkampen vi nå står foran vil vi sikkert høre mye om en vilje til å styrke hjelpetilbudet overfor de rusavhengige.

Jeg har sendt fram følgende spørsmål byrådet skal besvare overfor bystyret:

Spm. 1 Anser byrådet det som at "akutttilbudet blir opprettholdt" når man reduserer med 9 plasser?

Spm. 2 Anser byrådet det tilfredsstillende at de 11 akuttplassene fortrenger andre sårt trengte plasser i omsorgen til rusavhengige?