Rus

Kutt i hjelpetiltak for rusavhengige: "Å opprettholde" betyr kutt

I nytale-ordbrukens verden er det slik at når byrådet sier at akutt-tilbudet for rusavhengige blir opprettholdt mener de egentlig at plasser skal nedlegges. Det er realitetsinnholdet i det svar byrådet har sendt fram til bystyret på spørsmål fra meg.

Byrådet mener at "et har over lang tid vært ledige akuttplasser for rusmiddelmisbrukere i Velferdsetaten" slik at det er behov for færre akuttplasser og samtidig sier byrådet at "det har det siste året vært et betydelig antall ledige plasser også i andre deler av Velferdsetatens institusjonsapparat."

Om jeg hadde vært byråd for rusfeltet ville jeg vært alvorlig bekymret dersom hjelpeapparatet ikke lenger etterspør bo- og omsorgstilbudet, i en situasjon hvor blant annet enkelte byområder i sentrum preges av hjelpetrengende rusavhengige. Jeg er enig i at "bydelene gjør en meget god jobb når det gjelder å bosette rusmisbrukere som kan bo i ordinære boliger med ulik grad av oppfølging, og også bygger opp samlokaliserte boliger for denne gruppen." Men jeg ser at her tøyes strikken for langt, og hvor man i samlokaliserte løsninger plasserer rusavhengige som har et vesentlig høyere bistandsbehov enn det som stilles opp ned.

Behovet for lavterskel-akuttilbud er slett ikke blitt mindre. Men budsjett-kutt både i bydelene og Velferdsetaten genererer krav til aktivitetsreduksjon. Bystyreflertallet har tildelt Velferdsetaten et budsjett somn forutsetter at det i 2015 skal være 60 færre institusjonsplasser. Det er de mest hjelpetrengende som skal betale regninga.