Rus

Oslo kommune: Hjelpetilbud til rusavhengige planlegges nedlagt, igjen

Oslo kommune: Hjelpetilbud til rusavhengige planlegges nedlagt, igjen

Hvert år hjelper Ambulant Team i Velferdsetaten over 3.500 rusavhengige. Nå er det i ferd med å bli nedlagt.

Det jeg synes er et hovedproblem med planen om å nedlegge Ambulant Team – eller Oppsøkende tjeneste, som jo var et bedre navn - er tendensen til å putte alle tjenester inn i en strømlinjeformet A4-tenkning. Og hvor det veldig blir snakk om ditt og mitt. Og typisk nok nå også: man slår hverandre i hodet med statistikk.

Få felt er så sammensatt som rusfeltet. Få brukergrupper er så lite A4. Få felt er det så viktig at hjelpetrengende ikke blir kasteballer mellom hjelpetiltak, og at man har lavterskel hjelpetilbud som kan hjelpe med de dagligdagse – ofte akutte – hjelpebehov rusavhengige har. Ambulant team er nettopp det. De stiller opp på den hjelpetrengendes premisser der avstanden til spesialistene er stor. Det gamle LEON-prinsippet.

De samarbeidspartnerne man nå mener kan overta oppgavene, (AMK, Sosialt Ambulant Vakttjeneste, Politiet og Legevakta) er jo selv avhengig av Ambulant Team. Det underbygges jo av at de ba om bistand fra Ambulant Team i over 700 saker i fjor.

Hvorfor må vi igjen og igjen oppleve at bystyreflertallet slår handa av, og kutter, i hjelpetilbudet til byens mest hjelpetrengende? Flere av oss tok saken i bystyrets spørretime i dag. Byråden toer sine hender og "har tillit til" hvordan Velferdsetaten takler budsjettkuttene.