Rus

Ambulant rus-team reddet

Amulant rus-team reddet

Kamp nytter: Ambulant rus-team blir allikevel ikke nedlagt.

Internt i Velferdsetaten kom i går denne meldingen:

"Endring i plan for ny organisering

Av: John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør

Som dere kanskje er kjent med, har organiseringen av Prindsen fått oppmerksomhet både i opinion og blant politikere. I forrige uke var våre ambulante tjenester gjenstand for spørsmål under bystyrets spørretime. Likeledes ble dette tema under gårdagens møte i Helse- og sosialkomiteen.

Bystyrets flertall har valgt å ta Fagforbundets synspunkt til etterretning når det gjelder Velferdsetatens forslag om ikke å videreføre Prindsens ambulante tjenester.

I praksis betyr det at vi nå vil foreslå en organisering som inkluderer disse tjenestene.

Innen førstkommende fredag vil referat fra drøftingsmøte av 30. april bli lagt ut sammen med en revidert tidsplan."

Kanskje først og fremst viser dette at kombinasjonen av parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid, samt offentlighet, kan gi gode resultater. Fagfolkene har jobbet på sine arenaer, og vi andre har - tverrpolitisk - satt saken på dagsorden i bystyret.