Rus

Velferdsetaten med institusjonsplan for rusomsorgen i et 5-års-perspektiv

Velferdsetaten med institusjonsplan for rusomsorgen i et 5-års-perspektiv

Velferdsetatens rusomsorgs-institusjonsplan. Treffer den i forhold til de utfordringer vi står overfor?

Bystyret i Oslo har bedt om at byrådet legger fram sak for bystyret om behovene for bo-og omsorgsplasser, herunder korttidsplasser innen rusomsorgen, i en 5 års periode, etter modell fra skole, bolig og sykehjemsbehovsplanen. Nå foreligger Velferdsetatens innspill til "Institusjonsplan for rusomsorgen i et 5 års perspektiv."

Velferdsetaten ønsker at rusomsorgen i Oslo i 2020 skal kjennetegnes av at:

- brukere som kan bo i egen bolig har tilbud om egnet bolig i samsvar med deres behov

- personer med samtidige ruslidelser, psykisk helseproblemer og atferdsutfordringer har kvalitativt gode tilbud i Velferdsetatens institusjoner og spesialisthelsetjenesten

- det er tilstrekkelig tilbud om akutt-og korttidsplasser for brukere som venter på permanente tilbud og som avlastning for bydelene i perioder

- Velferdsetaten kjennetegnes av å ha spisskompetanse og god faglig metodikk for å ta hånd om brukere med sammensatte behov

- bydelene anerkjenner Velferdsetaten som en positiv medspiller i rusomsorgen

- institusjonene i Velferdsetaten har en bygningsmasse som gir rom for fleksibilitet og god klientbehandling.

Velferdsetaten ønsker at det i planperioden legges følgende hovedstrategier til grunn for å oppnå disse målsetningene:

- Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få oppfølging i egen bolig

- Oslo kommune vil arbeide for en gradvis utskiftning av uhensiktsmessig bygningsmasse innenfor Velferdsetatens rusinstitusjoner.

- Oslo kommune skal utvikle et institusjonsapparat som bidrar til styrket helhet og sammenheng i kommunes rusomsorg. Antallet plasser innenfor institusjon skal reduseres og rettes inn mot brukere som ikke kan bo i selvstendig bolig.

Hva tenker fagmiljøene om dette dokumentet? Treffer den i forhold til de utfordringer vi står overfor?

Kommentarer   

+1 #1 Jan-Erik Tørres 24-05-2015 08:31
Ut fra ordlyden som brukes for å beskrive enkelte av de tiltakene som foreslås, blir jeg skeptisk til hva som er det egentlige innholdet. F eks når det sies at "Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få oppfølging i egen bolig"...vil dette innebære at det reduksjonenen i antall døgnbehandlings plasser skal fortsette ? Det høres sånn ut når det fortsettes med denne at " Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få oppfølging i egen bolig" . Å få oppfølging i egen bolig er jo flott så lenge det ikke går på bekostning av antall døgnplasser på de forskjellige institusjonene og tiden man kan bo der !
+1 #2 Per Bronson 24-05-2015 08:33
NEI. Røre og svingdør politikk. Alt blir som før, ingen fremdrift og problemene har vokst oss over hodet når ingen tar tak. Vi må sette grenser og få et komplett innhold i behandlingen. Det er første bud og trekkplaster for umotiverte rusmisbrukere!
+2 #3 Unni Signy Løkken 24-05-2015 20:55
Dette er lureri, unnskyldning for å selge unna kommunal boligmasse. Og de som ikke har hjem skal da bo rådyrt i privateide omsorgsboliger eid av private og institusjoner som er spesialiserte på behandling bygges ned, og vil folk rehabiliteres når de lever for kr 5600 pm når resten må brukes på å bo!
I en slik situasjon tar selv jeg et skudd og en joint for å flykte unna det faktum at NPM og bestillermodell en er en bløff!
Dette dokumentet er ikke verd papiret det er skrevet på! Dette er selection Agency hvor det mellom linjene står: Vekk med taperne, isoler dem hjemme og gi et minimum av kosmetisk omsorg og la dem råtne i sin egen elendighet for det er en demokratisk rett til å gå til grunne i foretakssamfunnet!
Hvor er den gammeldagse solidariteten?
#4 Anne Harila 25-05-2015 12:05
Det blir i hvertfall billigere at de får egen bolig, i stedet for de sterkt overdrevne døgnprisene som hospitsene tilbyr rusmsbrukerne.
+1 #5 Øyvin Aamodt 26-05-2015 08:34
Hva betyr oppfølging i egen bolig? Ofte er det en omskriving for å spare penger. God oppfølging i egen bolig er ikke billig, men det kan være nyttig for mange. Ofte brukes det som en faglig forklaring på hvorfor institusjonspla sser skal skjæres vekk.

You have no rights to post comments