Rus

Velferdsetaten med institusjonsplan for rusomsorgen i et 5-års-perspektiv

Velferdsetaten med institusjonsplan for rusomsorgen i et 5-års-perspektiv

Velferdsetatens rusomsorgs-institusjonsplan. Treffer den i forhold til de utfordringer vi står overfor?

Bystyret i Oslo har bedt om at byrådet legger fram sak for bystyret om behovene for bo-og omsorgsplasser, herunder korttidsplasser innen rusomsorgen, i en 5 års periode, etter modell fra skole, bolig og sykehjemsbehovsplanen. Nå foreligger Velferdsetatens innspill til "Institusjonsplan for rusomsorgen i et 5 års perspektiv."

Velferdsetaten ønsker at rusomsorgen i Oslo i 2020 skal kjennetegnes av at:

- brukere som kan bo i egen bolig har tilbud om egnet bolig i samsvar med deres behov

- personer med samtidige ruslidelser, psykisk helseproblemer og atferdsutfordringer har kvalitativt gode tilbud i Velferdsetatens institusjoner og spesialisthelsetjenesten

- det er tilstrekkelig tilbud om akutt-og korttidsplasser for brukere som venter på permanente tilbud og som avlastning for bydelene i perioder

- Velferdsetaten kjennetegnes av å ha spisskompetanse og god faglig metodikk for å ta hånd om brukere med sammensatte behov

- bydelene anerkjenner Velferdsetaten som en positiv medspiller i rusomsorgen

- institusjonene i Velferdsetaten har en bygningsmasse som gir rom for fleksibilitet og god klientbehandling.

Velferdsetaten ønsker at det i planperioden legges følgende hovedstrategier til grunn for å oppnå disse målsetningene:

- Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få oppfølging i egen bolig

- Oslo kommune vil arbeide for en gradvis utskiftning av uhensiktsmessig bygningsmasse innenfor Velferdsetatens rusinstitusjoner.

- Oslo kommune skal utvikle et institusjonsapparat som bidrar til styrket helhet og sammenheng i kommunes rusomsorg. Antallet plasser innenfor institusjon skal reduseres og rettes inn mot brukere som ikke kan bo i selvstendig bolig.

Hva tenker fagmiljøene om dette dokumentet? Treffer den i forhold til de utfordringer vi står overfor?