Rus

Forbundet mot rusgift utfordrer bystyrekandidater

Forbundet mot rusgift utfordrer bystyrekandidater

De utfordrer blant annet vedrørende sprøyterommet.

1. Vil du i ditt politiske arbeid gå inn for å styrke tilbudene til hjemløse og/eller slitne stoffbrukere, gjennom å styrke innsatsen i Feltpleien og i bo- og rehabiliteringsinstitusjonene?

Mitt og SVs hovedsvar er: Ja, SV vil styrke innsatsen gjennom å bygge ned store lavterskel institusjoner og opprette nye, mindre botilbud i bydelene med riktig bemanning og fagkompetanse. Vi vil i større grad tilpasse tilbudet til de ulike brukernes behov og satse på kvalitet fremfor kvantitet. Bydelene må ruste opp tilbudet mennesker med rusproblemer og gi gode tilbud lokalt. Velferdsetaten må i større grad tilby fleksibel, spesialisert innsats der folk bor framfor store boinstitusjoner i sentrum.

2. Vil du i budsjettarbeidet for 2016 gå inn for å nedlegge sprøyterommet i Oslo?

Mitt og SVs hovedsvar er: Nei, SV vil i budsjettarbeidet for 2016 ikke gå inn for å legge ned sprøyterommet. Det når mange ulike brukere som injiserer, de gir en arena for trygg injeksjon og en arena for godt skadereduserende arbeid gjennom råd, injeksjonsveiledning og tilgang til denne utsatte gruppen. Vi arbeider for å åpne røykerommet i tilknytning til sprøyterommet. Vi ønsker dessuten at Oslo kommune åpner en helsestasjon for rusmiddelavhengige med lege, tannlege og egne brukerrom.

Les de mer utdypende svarene under "les mer."

 

Henvendelsen fra Forbundet mor rusgift:

1. Vil du i ditt politiske arbeid gå inn for å styrke tilbudene til hjemløse og/eller slitne stoffbrukere, gjennom å styrke innsatsen i Feltpleien og i bo- og rehabiliteringsinstitusjonene?

SVs svar er:

Ja, SV vil styrke innsatsen gjennom å bygge ned store lavterskel institusjoner og opprette nye, mindre botilbud i bydelene med riktig bemanning og fagkompetanse. Vi vil i større grad tilpasse tilbudet til de ulike brukernes behov og satse på kvalitet fremfor kvantitet. Bydelene må ruste opp tilbudet mennesker med rusproblemer og gi gode tilbud lokalt. Velferdsetaten må i større grad tilby fleksibel, spesialisert innsats der folk bor framfor store boinstitusjoner i sentrum.

Lavterskelinstitusjonene har inntil videre ikke tilstrekkelig bemanning og trenger flere fagutdanna medarbeidere. Bo- og rehabiliteringsinstitusjoner som huser mennesker med alvorlige problem med rus og psykisk helse trenger kvalifisert helsepersonell som syke- og vernepleiere i fast turnus.

Den gamle vernehjemkulturen er sikkert billig, men den hører ikke til vår tidsalder. Ingen andre bruker- eller pasientgrupper bor på denne måten. Det vil koste mye å endre på dette, men det bør være oppgave nummer 1.

Likevel er det klart at ikke alle vil kunne dra umiddelbar nytte av et slikt styrka tilbud. Noen av disse trenger feltpleie i sentrum og sentrumsnære områder. Også når det gjelder slike tjenester er det rom for kompetanseheving og desentralisering ved at brukerne i større grad får helsetjenester gjennom ambulant hjemmesykepleie.

2. Vil du i budsjettarbeidet for 2016 gå inn for å nedlegge sprøyterommet i Oslo?

SVs svar er:

Nei, SV vil i budsjettarbeidet for 2016 ikke gå inn for å legge ned sprøyterommet. Vi arbeider for å åpne røykerommet i tilknytning til sprøyterommet. Vi ønsker dessuten at Oslo kommune åpner en helsestasjon for rusmiddelavhengige med lege, tannlege og egne brukerrom.

SVs holdning til sprøyterom og heroinassistert behandling er pragmatisk. Det viktigste er åpenbart bolig, forebygging, behandling, lavterskel tiltak, god og tett oppfølging over tid m.v. Vi må likevel kunne styrke både tiltak for tidlig intervensjon overfor utsatte unge, behandling og rehabilitering og skadereduksjon. Det er ikke enten eller.

Sprøyterommet er dyrt og når forholdsvis få. Men de når mange ulike brukere som injiserer, de gir en arena for trygg injeksjon og en arena for godt skadereduserende arbeid gjennom råd, injeksjonsveiledning og tilgang til denne utsatte gruppen. SV mener erfaringen viser at det ikke finnes én vei til rehabilitering som passer for alle.

 

Kommentarer   

#1 Per Bronson 22-06-2015 07:39
Jeg driver ikke politisk arbeid.Er enig når det gjelder gamle utbrente rusmisbrukere, men tilbud om aktive behandlings prosjekt som Landsbyprosjekt et Ranch 911 må stå åpne. Her tenker vi mer på bruk av fasiliteter når de er rusfrie.Vi har mer å si om dette komplekset offentlig sektor aldri har klart å rydde opp i.
#2 ordan de helst v 22-06-2015 08:57
Erfaringer med rehabilitering i Øksnes for mange år siden der de som var deltakere sjøl bestemte mange av tiltakene viste klart de store individuelle forskjellene i behov - og aller mest i hvor og hvordan de ville bo.
KLAR STØTTE TIL IVAR J
#3 Terje Jenssen / WayBack 22-06-2015 09:26
Jeg er enig i at det bør satses mer på små enheter med fag-utdannede medarbeidere,me n også med likemenn og erfaringkonsule nter.

Ellers skulle jeg ønske at politikerne vil satse mer på forebyggende arbeid. Bruke mer ressurser for å hindre at unge mennesker ender som rus avhengige.

Men klar støtte til Ivar J.
#4 Jon Olsen 22-06-2015 09:38
Dette er god argumentasjon. Dagens forskere på feltet trenger å ta høyde for flere nyanser for å styrke kunnskapen om rusmidlenes effekter på sosialproblemat ikk, og omvendt. FMR er nødt til øke sin interesse for å utforske slike sammenhenger. Denne formen for forskning har ikke kommet langt, den har knapt begynt.
#5 Sandra Heidene 22-06-2015 14:30
Jeg støtter definitivt sv sine holdninger og vil samtidig påpeke at det er viktig å samarbeide med folk som har utradisjonelle holdninger slik at emnet rus blir mer helhetlig og kan utfordre de som tviholder på "det trygge" og få større takhøyde for individualitet og nytenkning
#6 Kristian Soltvedt 22-06-2015 18:03
Flott at SV er positive til skadebegrensend e tiltak som brukerrom og medisinsk heroin. Veldig enig i at man må satse på flere områder i ruspolitikken samtidig. Man får ikke de som er mest på kjøret til å slutte ved hjelp av vakre ord. Realiteten er slik at det mest skadebegrensend e er å gi tilgang til rene narkotikum, helsehjelp, døgnåpne brukerrom sentralt etc. Skriver selv blogg som eks-junkie, den finner du her:
www.kristiansoltvedt.com/.../

You have no rights to post comments