Rus

Akuttovernatting: Byrådet vil sikre at folk ikke blir avvist

Akuttovernatting: Byrådet vil sikre at folk ikke blir avvist

På henvendelse fra meg har byrådet sendt fram til bystyret en gjennomgang av situasjonen.

Byrådet skriver blant annet: "Når det gjelder den første gruppa, «Bostedsløse med Oslo-tilhørighet som har behov for akuttovernatting (en seng for natta og enkelt sanitærtilbud) på helt kort og noe lenger tid. Som ofte snakker vi her særlig om personer med rusproblemer og psykiske lidelser», så har de rettigheter etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Det vil i hovedsak være kommunale tiltak under Velferdsetaten og ideelle aktører som tilbyr akuttovernatting til denne gruppa. Hvis pågangen blir større enn antall disponible rom, vil beredskapsplasser bli tatt i bruk, sånn at ingen blir avvist. I tillegg betaler NAV sosial for plasser i private døgnovernattingssteder for denne gruppen. Oslo kommune har kvalitetsavtale / rammeavtale med fire ideelt drevne døgnovernattingssteder.

Jeg merker meg at det er kommet oppslag i media om at folk er blitt avvist, og vil gjennomgå praksis for å forsikre meg om at mottaksordningene fungerer godt for folk som oppsøker disse tilbudene." Jeg tror dette særlig er en utfordring vedrørende tilreisende EU-borgere.

Les byrådens svar. Dem som har informasjon eller personlige erfaringer som skulle tyde på at det her fortsatt er problemer oppfordres til å ta kontakt med meg.