Rus

Overdosesituasjonen i Oslo

Overdosesituasjonen i Oslo

Byrådet har sendt fram en gjennomgang til bystyret om overdosesituasjonen i Oslo.

Omfanget av narkotikautløste dødsfall er på retur og siden toppåret 1998 er antallet redusert med ca. 60 % frem til 2013 (SIRUS rapport 2/2015) for Oslo. Oslo kommune utarbeidet en rapport i april 1998 «Hvordan kan man møte overdoseproblematikken på kort og lang sikt i Oslo kommune? Rapporten dannet grunnlag for innarbeiding av en rekke tiltak. Opioidbruk (og spesielt heroin) utgjør fortsatt nærmere 90 % av overdosetilfellene og menn er overrepresentert på statistikken. Overdosetilfeller er fortsatt et urbant problem hvor bare 24 kommuner hadde mer enn tre slike dødsfall i perioden 2009 – 2013. Det er tre jevnstore grupper blant avdøde med en narkotikautløst dødsårsak;

- Personer med lav sosioøkonomisk status

- Uføre

- Personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

Studier viser videre at den største andelen dødsfall skjer hjemme og de fleste hadde vært i kontakt med flere hjelpetiltak i perioden før dødsfallet. Av dødsfall som skjer i det åpne rom, er tilreisende fra andre kommuner mer representert. 70 % av dødsfallene skyldes ulykkesoverdoser. Selv om utviklingstrekkene er positive, er det vanskelig å fastslå noen entydige årsakssammenhenger. Det at færre rusavhengige inntar heroin, i tillegg til målrettet og integrert satsning mot overdoser i hjelpeapparatet har en stor innvirkning på dødsfallsstatistikken.

Treffer saken i forhold til den virkelighet fagfolk, brukere og pårørende kjenner seg igjen i, og ikke minst treffer den når det gjelder retningen framover?

Kommentarer   

-5 #1 Tore G Bareksten 05-02-2016 08:26
Noe som ikke presiseres er at det er flere overdoser av metadon enn av heroin. Dette er noe som har skjedd etter at politikerne tvang LAR til å godta sidemisbruk. I dag bruker over 50% av de som får metadon av det offentlige andre stoffer i tillegg. Det er denne kombinasjonen som står bak mange av overdosene.
+3 #2 Aage Solberg 05-02-2016 12:33
Tallene som legges fram er relative. I alle år, så kommer det farm at over 250 dør av overdose. Tallene for de andre, som også dør av overdose, kommer ikke fram, da dødsårsaken blir betegnet som hjertestopp og en naturlig død. Uansett, så skal tallene alltid manipuleres, slik at det ser bedre ut enn det er. Et overdosedødsfal l er et for mye. Byrådet i Oslo gir massevis av penger i stønad til folk som skal kjøpe El-sykler, men gir F i de store problemene.
+1 #3 stein-roald rognmo 08-02-2016 13:44
Kirkens bymisjon tilbyr bolig med oppfølging til rusavhengige. Dette er en modell for støtte og hjelp som helt klart fungerer forebyggende på dødsfall knyttet til rusmiddelbruk. Det er ledige boliger i BYBO så her er det bare for bydelene å søke om man ønsker varig bolig for denne gruppen!!!

Legg til kommentar