Rus

Overdosesituasjonen i Oslo

Overdosesituasjonen i Oslo

Byrådet har sendt fram en gjennomgang til bystyret om overdosesituasjonen i Oslo.

Omfanget av narkotikautløste dødsfall er på retur og siden toppåret 1998 er antallet redusert med ca. 60 % frem til 2013 (SIRUS rapport 2/2015) for Oslo. Oslo kommune utarbeidet en rapport i april 1998 «Hvordan kan man møte overdoseproblematikken på kort og lang sikt i Oslo kommune? Rapporten dannet grunnlag for innarbeiding av en rekke tiltak. Opioidbruk (og spesielt heroin) utgjør fortsatt nærmere 90 % av overdosetilfellene og menn er overrepresentert på statistikken. Overdosetilfeller er fortsatt et urbant problem hvor bare 24 kommuner hadde mer enn tre slike dødsfall i perioden 2009 – 2013. Det er tre jevnstore grupper blant avdøde med en narkotikautløst dødsårsak;

- Personer med lav sosioøkonomisk status

- Uføre

- Personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

Studier viser videre at den største andelen dødsfall skjer hjemme og de fleste hadde vært i kontakt med flere hjelpetiltak i perioden før dødsfallet. Av dødsfall som skjer i det åpne rom, er tilreisende fra andre kommuner mer representert. 70 % av dødsfallene skyldes ulykkesoverdoser. Selv om utviklingstrekkene er positive, er det vanskelig å fastslå noen entydige årsakssammenhenger. Det at færre rusavhengige inntar heroin, i tillegg til målrettet og integrert satsning mot overdoser i hjelpeapparatet har en stor innvirkning på dødsfallsstatistikken.

Treffer saken i forhold til den virkelighet fagfolk, brukere og pårørende kjenner seg igjen i, og ikke minst treffer den når det gjelder retningen framover?