Rus

Rus: Når politikere gir øyeblikksomsorg, og ikke ser hele bildet, trøbler det seg til

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen med skarp reaksjon overfor Rødt:

Blå Kors rehabiliteringssenter Østråt, er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Blåkors. Institusjonen står i fare for å bli nedlagt, etter at Blå Kors tapte anbudet om videre drift. Men nå vil et bystyreflertall, en allianse mellom de borgerlige partier og Rødt, redde den.

Når politikere redder ideelle rusinstitusjoner som har tapt anbud, som tilfelle er med Østråt, har det betydning for de kommunale institusjonene. Hvorfor? Jo fordi – private, og i dette tilfelle ideelle, skal være et supplement til gode offentlige tjenester. Her inngås kontrakt av lengre varighet, som med de andre tilbyderne som vant fram i anskaffelsen. Da er sitasjonen snudd på hodet. I rusomsorgen må kommunen tilpasse seg de private i stedet.  Det kommunale tilbudet blir et supplement til det private.

Hva blir konsekvensen av et eventuelt overskudd av rehabiliteringsplasser for rusavhengige for kommunens institusjoner? Vi tror dette vil bety at man kommer i en bakvendt situasjon, der kommunen blir nødt til å legge ned egne tiltak. Kommunen tilpasser seg private tiltak, heller enn motsatt. Hva skjedde med lovnaden om rekommunalisering og tjenester i offentlig regi, som Rødt løftet fram i valgkampen? Om ikke flertallet snur, vil fortsatt privatisering av rusfeltet være resultatet, skriver Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i Velferdsetaten blant annet.

Les mer under "les mer." Står Fagforbundet og Fellesorganisasjons synspunkter seg, eller er det grunn til å se annerledes på det?

 

NÅR POLITIKERE GIR ØYEBLIKKSOMSORG, OG IKKE SER HELE BILDET, TRØBLER DET SEG TIL

Blå Kors rehabiliteringssenter Østråt, er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Blåkors. Institusjonen står i fare for å bli nedlagt, etter at Blå Kors tapte anbudet om videre drift. Men nå vil et bystyreflertall redde den.

Når politikere redder ideelle rusinstitusjoner som har tapt anbud, som tilfelle er med Østråt, har det betydning for de kommunale institusjonene. Hvorfor?

Jo fordi – private, og i dette tilfelle ideelle, skal være et supplement til gode offentlige tjenester. Her inngås kontrakt av lengre varighet, som med de andre tilbyderne som vant fram i anskaffelsen. Da er sitasjonen snudd på hodet. I rusomsorgen må kommunen tilpasse seg de private i stedet.  Det kommunale tilbudet blir et supplement til det private.

Hva blir konsekvensen av et eventuelt overskudd av rehabiliteringsplasser for rusavhengige for kommunens institusjoner? Vi tror dette vil bety at man kommer i en bakvendt situasjon, der kommunen blir nødt til å legge ned egne tiltak. Kommunen tilpasser seg private tiltak, heller enn motsatt.

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i Velferdsetaten mener at utgangspunktet må jo være at det offentlige har godt utbygd tjenestetilbud til rusmisbrukere, og at private, og da for vår del, ikke-kommersielle aktører, supplerer det offentlige. Nå blir situasjonen snudd opp ned, der private aktører har lange kontrakter, og kommunen må tilpasse tilbudet.

Er det en ting som er sikkert, er det at belegg styrer diskusjonen om hva som er nødvendig å drifte. Har institusjonen lavt belegg, er den ikke nødvendig, og kan legges ned. Kommer vi en situasjon med lavt belegg, vil kontrakter allerede inngått med private, føre til at det de kommunale institusjonene som må legges ned. Slik blir de borgerlige, og med Rødt på laget, en garantist for privatisering.

Finansieringen av Østråt er fortsatt ikke avklart etter en eventuell prolongering ut 2016. Skal kostnaden for videre drift finnes innenfor Velferdsetatens egne budsjetter, er dette trippelt katastrofalt. Da må kuttet hentes innenfor det kommunale apparatet. Trolig må kommunale institusjoner legges ned for å sikre videre drift av en utenbys institusjon i regi Blå Kors. Østråt vant ikke fram i anbudskonkurransen, behovet som ligger til grunn for konkurransen blir i denne situasjonen overstyrt av politisk ledelse. Fagetatens vurderinger settes til side, og kommunen må tilpasse seg det private tilbudet.

Det er innført anskaffelser som system i den private delen av rusomsorgen, noe vi forsåvidt har løftet fram som problematisk. Vi mener det bedre kan løses ved å inngå langtidsavtaler med leverandører. Men vi er kjent med at saken er utredet. Vi anerkjenner med andre ord behovet både ansatte og brukere har for forutsigbarhet og kontinuitet.

Hva skjedde med lovnaden om rekommunalisering og tjenester i offentlig regi, som Rødt løftet fram i valgkampen? Om ikke flertallet snur, vil fortsatt privatisering av rusfeltet være resultatet.

Om ikke kommunen selv etablerer institusjon utenbys, nær kollektivforbindelser, med mulighet for lengre botid, der barn og pårørende kan komme på besøk?

 

Stine Westrum, hovedtillitsvalgt Velferdsetaten, Fagforbundet Helse, sosialk og velferd, Oslo

Thomas Johnsen, hovedtillitsvalgt Velfedrsetaten, Fellesorganisasjonen                                                                                             

Kommentarer   

+2 #1 stein-roald rognmo 16-03-2016 09:39
det er da en kjensgjerning at5 blå kors er et merkenavn det står stor respekt av,
og er den organisasjonen som har drevet rusbehandlingen lenger enn alle andre. Det kan da ikke være noe problem at også evt kommunale tiltak kan tilpasse seg denne virkeligheten. Her må det vel være om å gjøre å gå etter best mulig resultater for brukerne, ikke hvem som skal drive???
0 #2 Stig Berntsen 17-03-2016 07:52
Jeg tror jeg er enig i denne kritkken av mitt eget parti ,fra min egen fagforening. Østrat er sikkert en utmerka institusjon, men hvorfor kan den ikke drives i kommunal regi? Jeg misliker begrepet ideelle brukt om private aktører. Hele anbudssystemet står i veien for gode kommunale tjenester.SV og Rødt burde gå sammen om å få det avvikla.
+1 #3 Ingrid 17-03-2016 10:08
Det er i anskaffelser slik at alle aktørene som konkurrerer må dokumentere resultater, og det er slik de som kan dokumentere best resultater og praksis som vinner. Hvorfor er det ingen som ser at Østråt dokumenterte dårligst kvalitet og resultat av alle som deltok. Med tanke på at det nevnes i kommentarfeltet at de har drevet rusomsorg lenger en alle andre syns jeg det er betenkelig at de ikke klare beskrive kvaliteten i tilbudet sitt og dokumentere gode resultater.
+2 #4 Ola Skjæret 31-03-2016 11:05
Som tillitsvalgt for de ansatte på Østråt, kjenner jeg et ønske om å komme med noen kommentarer.
Det nevnes her at om ikke flertallet snur i denne saken, så vil fortsatt privatisering av rusfeltet være resultatet. I det eksisterende anbudet som opphører 1.juli er det 4 ideelle aktører. Det er de tre som har fått forlenget kontrakt, og i tillegg Østråt. Det er vel ikke om Østråt får fortsette sin drift som er avgjørende for om en skal kunne si at det foreligger en privatisering av rusfeltet. De 12 plassene som byrådet fjerner fra rehabilitering , blir jo gitt til noen andre ideelle aktører (Fredheim og Frelsesarmen.

De tillitsvalgte i kommunen skriver at skal da løsningen være å etablereinstitu sjoner i kommunal regi utenbys. Som ligger nære kollektivforbin delser og med muligheter for barn og pårørende og komme på besøk?
Ja kanskje det er tingen. Hvis jeg forstår de tillitsvalgte rett, så er det vanskelig å fylle opp de institusjonene som er plassert i byen. Hva kan være årsaken til det? Østråt har stor pågang av personer som ønsker å bli rehabilitert ved å bo på Østråt. Nettopp fordi vi har nærhet til byen, men samtidig en passe geografisk avstand.
0 #5 Anne Karin Skjær 08-04-2016 19:07
Jeg har stor respekt for ideelle organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen. De har lang erfaring i arbeidet de gjør innenfor rusfeltet, og har kompetanse innenfor rehabilitering. Geografisk sett så kan det vel sees som positivt at Østråt ligger der det gjør, 45 minutter med buss og båt til Oslo. I en fase av rebiliteringen hvor det trengs tett oppfølging, så er Østråt et sted hvor du bor, får Legemiddelassis tert Rehabilitering (Lar), deltar i daglig arbeidsoppgaver , og andre miljørettede tiltak. Senere i rehabiliterings fasen vil det være behov for egen bolig. Så derfor vil det være behov for begge tilbudene, både institiusjoner og egne boliger.
Skal det være en kamp mellom kommunen og private organisasjoner om å få anbudet i havn, eller hvem som kan gi det best egnede rehabiliterings tilbudet? Jeg håper politikerne kan bestemme ut fra behovet for rehabilitering som viser gode resulterer, i stedet fot å gjøre det til en maktkamp.
(Ola Skjæret, er ikke Østråt drevet av Blå Kors i samarbeid med Oslo kommune? Korriger meg hvis jeg tar feil.)
Med respekt for alle som gjør en god jobb i rusmiddelomsorg en. Mvh Anne Karin Skjær.
0 #6 John Ivar Bye 12-01-2017 13:14
Ta språket frem, ikke tilbake. Gi språket et spark, ikke en kake.
Ta frem språket ditt. La det buldre og bråke litt. Bli en språkmaker. Bli en bråkbruker. Sett floskelfilter på. Ikke la NPM-misjonærene innta stillingen din. Hold fortet! Behold vettet! Det er jaggu ikke lett det.
Hent språket. Vekk med silkehanskene. Slå ned på tungetale. Ikke bit deg i leppa. Ikke bli deppa. Ikke bli blid. Ikke glem at vi er på overtid!

Legg til kommentar