Rus

Rus: Når politikere gir øyeblikksomsorg, og ikke ser hele bildet, trøbler det seg til

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen med skarp reaksjon overfor Rødt:

Blå Kors rehabiliteringssenter Østråt, er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Blåkors. Institusjonen står i fare for å bli nedlagt, etter at Blå Kors tapte anbudet om videre drift. Men nå vil et bystyreflertall, en allianse mellom de borgerlige partier og Rødt, redde den.

Når politikere redder ideelle rusinstitusjoner som har tapt anbud, som tilfelle er med Østråt, har det betydning for de kommunale institusjonene. Hvorfor? Jo fordi – private, og i dette tilfelle ideelle, skal være et supplement til gode offentlige tjenester. Her inngås kontrakt av lengre varighet, som med de andre tilbyderne som vant fram i anskaffelsen. Da er sitasjonen snudd på hodet. I rusomsorgen må kommunen tilpasse seg de private i stedet.  Det kommunale tilbudet blir et supplement til det private.

Hva blir konsekvensen av et eventuelt overskudd av rehabiliteringsplasser for rusavhengige for kommunens institusjoner? Vi tror dette vil bety at man kommer i en bakvendt situasjon, der kommunen blir nødt til å legge ned egne tiltak. Kommunen tilpasser seg private tiltak, heller enn motsatt. Hva skjedde med lovnaden om rekommunalisering og tjenester i offentlig regi, som Rødt løftet fram i valgkampen? Om ikke flertallet snur, vil fortsatt privatisering av rusfeltet være resultatet, skriver Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i Velferdsetaten blant annet.

Les mer under "les mer." Står Fagforbundet og Fellesorganisasjons synspunkter seg, eller er det grunn til å se annerledes på det?

 

NÅR POLITIKERE GIR ØYEBLIKKSOMSORG, OG IKKE SER HELE BILDET, TRØBLER DET SEG TIL

Blå Kors rehabiliteringssenter Østråt, er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Blåkors. Institusjonen står i fare for å bli nedlagt, etter at Blå Kors tapte anbudet om videre drift. Men nå vil et bystyreflertall redde den.

Når politikere redder ideelle rusinstitusjoner som har tapt anbud, som tilfelle er med Østråt, har det betydning for de kommunale institusjonene. Hvorfor?

Jo fordi – private, og i dette tilfelle ideelle, skal være et supplement til gode offentlige tjenester. Her inngås kontrakt av lengre varighet, som med de andre tilbyderne som vant fram i anskaffelsen. Da er sitasjonen snudd på hodet. I rusomsorgen må kommunen tilpasse seg de private i stedet.  Det kommunale tilbudet blir et supplement til det private.

Hva blir konsekvensen av et eventuelt overskudd av rehabiliteringsplasser for rusavhengige for kommunens institusjoner? Vi tror dette vil bety at man kommer i en bakvendt situasjon, der kommunen blir nødt til å legge ned egne tiltak. Kommunen tilpasser seg private tiltak, heller enn motsatt.

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i Velferdsetaten mener at utgangspunktet må jo være at det offentlige har godt utbygd tjenestetilbud til rusmisbrukere, og at private, og da for vår del, ikke-kommersielle aktører, supplerer det offentlige. Nå blir situasjonen snudd opp ned, der private aktører har lange kontrakter, og kommunen må tilpasse tilbudet.

Er det en ting som er sikkert, er det at belegg styrer diskusjonen om hva som er nødvendig å drifte. Har institusjonen lavt belegg, er den ikke nødvendig, og kan legges ned. Kommer vi en situasjon med lavt belegg, vil kontrakter allerede inngått med private, føre til at det de kommunale institusjonene som må legges ned. Slik blir de borgerlige, og med Rødt på laget, en garantist for privatisering.

Finansieringen av Østråt er fortsatt ikke avklart etter en eventuell prolongering ut 2016. Skal kostnaden for videre drift finnes innenfor Velferdsetatens egne budsjetter, er dette trippelt katastrofalt. Da må kuttet hentes innenfor det kommunale apparatet. Trolig må kommunale institusjoner legges ned for å sikre videre drift av en utenbys institusjon i regi Blå Kors. Østråt vant ikke fram i anbudskonkurransen, behovet som ligger til grunn for konkurransen blir i denne situasjonen overstyrt av politisk ledelse. Fagetatens vurderinger settes til side, og kommunen må tilpasse seg det private tilbudet.

Det er innført anskaffelser som system i den private delen av rusomsorgen, noe vi forsåvidt har løftet fram som problematisk. Vi mener det bedre kan løses ved å inngå langtidsavtaler med leverandører. Men vi er kjent med at saken er utredet. Vi anerkjenner med andre ord behovet både ansatte og brukere har for forutsigbarhet og kontinuitet.

Hva skjedde med lovnaden om rekommunalisering og tjenester i offentlig regi, som Rødt løftet fram i valgkampen? Om ikke flertallet snur, vil fortsatt privatisering av rusfeltet være resultatet.

Om ikke kommunen selv etablerer institusjon utenbys, nær kollektivforbindelser, med mulighet for lengre botid, der barn og pårørende kan komme på besøk?

 

Stine Westrum, hovedtillitsvalgt Velferdsetaten, Fagforbundet Helse, sosialk og velferd, Oslo

Thomas Johnsen, hovedtillitsvalgt Velfedrsetaten, Fellesorganisasjonen