Rus

Endringer i Velferdsetatens bo- og omsorgstilbud for rusavhengige?

Endringer i Velferdsetatens bo- og omsorgstilbud?

Beboer ved Blindernveien Rehabiliteringssenter argumenterer for at det er galt å nedlegge botilbudet.

"Blindernveien Rehabiliteringssenter er et kommunalt botilbud spesielt tilrettelagt for pasienter i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i Oslo, organisert i Velferdsetaten. Her tilbys døgnopphold til pasienter etter rusbehandling som et ledd i en langvarig rehabilitering og etterbehandling. Dette fordi mange trenger videre oppfølging utover selve rusbehandlingen før de er klare til å flytte inn i egen bolig etter mange års rustilværelse.

Stedet gir trygge rammer over tid og det er åpent for en individuell vurdering av botid alt etter hvilke utfordringer den enkelte beboer har. Det tilbys også en form for ettervern i form av såkalt ”dagplass”. Dette kan fungere som et sikkerhetsnett hvor tidligere beboere kan komme og snakke med ansatte som kjenner den enkelte og som man derfor naturligvis er trygge på, og også komme til fellesmåltider etc. Det er også mulig å få kortere stabiliseringsopphold dersom livet i egen bolig viser seg å bli for vanskelig.

Velferdsetaten har nå uttalt at det ikke lenger er nødvendig med et slikt tilrettelagt tilbud og Blindernveien Rehabiliteringssenter foreslås nå nedlagt. Begrunnelsen skal være at det allerede finnes tilstrekkelig med tilbud for akkurat denne gruppen. Jeg vil utfordre leder i Velferdsetaten, Lilleba Fauske, til å vise til tilsvarende tilbud i Oslo som dekker det behovet som Blindernveien Rehabiliteringssenter i dag fyller. Det finnes nemlig ikke," skriver Jan-Erik Tørres, beboer ved Blindernveien Rehabiliteringssenter.

Samme diskusjon går nå rundt blant annet Fredensborg Bosenter og Haugenstua Rehabiliteringssenter.

Sett fra Velferdsetatens side vil jeg anta at de ser omtrent sånn på dette:

Oslo har mange gode rusinstitusjoner. Behovet for ulike tilbud endrer seg med tida, og på enkelte institusjoner står mange plasser tomme. Et eksempel på dette er at en institusjon, Karlsborg avdeling Mosseveien, blei lagt ned i fjor, da den siste beboeren flytta ut. Få av institusjonene har bygningsmasse som er bygd for formålet.

Bydelene melder om at de innbyggerne de har ansvar for å hjelpe trenger mer av, er flere tilbud som passer til folk som har store og sammensatte problemer, der rusavhengighet er en av flere komponenter. Velferdsetaten må hele tida tilpasse seg det behovet folk har, og derfor kan det fra tid til annen være aktuelt å flytte et tilbud eller endre tilbudet på en institusjon. Et eksempel på dette er opprettelsen av Adamstuen omsorgssenter.

Akkurat nå er det ikke tatt noen beslutning om at noen enkelt institusjon skal legges ned eller flyttes, men etaten vurderer ulike muligheter for å gi folk med rusavhengighet et bedre tilbud. Kommunen vil hele tida arbeide for at det blant Oslos byomfattende rusinstitusjoner og tilbud i bydelene finnes en bredde og et mangfold som sørger for at ulike behov innbyggerne våre har blir ivaretatt.

Hva mener andre fagfolk (brukere eller ansatte) innenfor rusfeltet? Det er viktig med involvering og debatt før beslutninger fattes.

 


Kommentarer   

0 #11 Bente Simonsen 06-11-2016 01:26
Minner om nedleggelsen av TEDD!
+4 #12 jan erik tørres 06-11-2016 10:43
I følge Velferdsetatens institusjonspla n for femårsperioden frem til 2020 skal det legges ned 80 institusjonspla sser i Oslo. Det står at Oslo Kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få oppfølging i egen bolig. Antall plasser skal reduseres og rettes mot brukere som har "særskilte behov". Blant disse særskilte behovene regnes utagerende atferd. Mao vil personer med problemer jeg beskriver i mitt innlegg i Rus og Samfunn, f eks PTSD ikke være "syke nok "eller trengende nok til å få behandling og hjelp på døgninstitusjon . Dette på tross av at etaten selv oppgir at kun 30 % klarer seg i egen bolig. Dette alene burde være grunn nok til å opprettholde et tilbud for personer som trenger lengre oppfølging før man blir klar for egen bolig. Til alt overmål skal denne reduksjonen komme i tillegg til den allerede gjennomførte nedleggelsen av Ila Hybelhus og reduksjon i forbindelse med nye kontrakter fra 1.7. 2016. Mao vil tallet bli vesentlig høyere enn de 80 plasser som står beskrevet i femårsplanen. Jeg har vanskelig for å tro at denne informasjonen er ny for dere politikere

Legg til kommentar