Rus

Rett hjelp til rett tid

Rett hjelp til rett tid

Dette er hovedbudskapet for det faktagrunnlaget Velferdsetaten har levert for rusmeldingen Byrådet skal fremme for Oslo bystyre.

Etaten presenterer kunnskapsgrunnlaget blant annet slik:

"Kunnskapsgrunnlaget for rusmeldingen er basert på erfaringsbasert kompetanse, praksiskompetanse og forskningsbasert kunnskap.

Velferdsetaten har lagt til rette for en bred og inkluderende prosess i Oslo kommune som har involvert brukere og brukerorganisasjoner, pårørende og pårørendeorganisasjoner, bydeler, etater, spesialisthelsetjeneste, frivillige- og ideelle organisasjoner, fagorganisasjoner, politi og fengselsvesen samt fag- og kompetansemiljøer. Anbefalingene er basert på denne helheten. Tiltak og satsinger som blir satt i verk på bakgrunn av rusmeldingen må evalueres for å sikre at målene nås. Metoder og tiltak skal baseres på kunnskapsbaserte metoder, og rus og psykisk helse bør sees i sammenheng.

Gjennom statlige føringer som veiledere og retningslinjer beskrives satsinger innenfor forebyggende arbeid og rusarbeid i tillegg til forskningsbasert kunnskap om forebyggende arbeid, tidlig innsats, behandling, rehabilitering og ettervern.

Kommunens ressurser innen rusfeltet bør målrettes slik at det gir best effekt for brukeren og optimal ressursutnyttelse for kommunen. Dette innebærer mer innsats i bydel, styrking av forebyggende tiltak og mindre bruk av institusjonsplasser for brukere som kan bo i egen bolig."

Dette har blitt et solid dokument. Riktig faktagrunnlag og forståelse av nåsituasjonen og utfordringene er en forutsetning for å utmeisle rett vei videre. Les derfor dokumentet, og kom med dine synspunkter.

Kommentarer   

+1 #1 Øyvind Hansen 17-07-2017 06:17
Det kan virke som dokumentet ikke tar oppfølging / ettervern / etterbehandling alvorlig nok. Denne sviktsonen mellom døgnbehandling i TSB og kommunal oppfølging og kvaliteten på denne er avgjørende for et varig godt resultat. Dette har alle med erfaring fra rusfeltet visst i flere ti-år. Hovedutfordring en er likevel den samme i dag.
#2 Øysyein Moe 17-07-2017 06:38
For det første .
Dette innlegget er nok langt på siden av hva som diskuteres , men helt e i avkriminaliseri ng av rusmisbrukere.
Rent praktisk? Ønsker jeg da at Politiet arresterer Rusmisbrukere, tar fra de Stoffet og slipper de fri igjen .Har de allerede brunt stoffet , la de gå .
Da kriminaliserer en bruk av Narkotika, men Misbrukeren blir ikke fengslet og jeg mener og att dette ikke skal komme på rullebladet
Jeg er hemt for Lar , Subutex, Metadon , og Heroinassistery behandling. Men ikke til grsvide mødre som er Rusmissnrukere .Forskning viser att narn av Rusmissnrukere blir fmdt med alvorlige abstinenser, og barn fortkener faan meg ikke å bli født Narkomane .Barna bør bli fratatt mor reyt eyter fødsel , og Barnevern og institusjoner som Aline Spedbarnsenter bør kobles inn .Eneste tilfelle hvor jeg roser Barnevernets innsats .Men Bortsett fra i tilfeller av grov vold , grov forsømmelse eller sexuelt missbrul , som er godt dokumentert og bevist , og Rus.missbruk, så er barnevernet en institusjon som en kan få vøig billig sv meg .Legg ned mesyeøarten , bortsett fra den delen av Barnevernet som redder unger fra Seksuelt misbruk Grov vold og Vannskjøtsel .
Men som sagt helt for avkriminaliseri ng av rusmisbrukere på de vilkår keg skrev over , og helt for Lar , Metadon , subutex og Heroinassistert behandling.
#3 Dan Eirik Lindheim 07-08-2017 02:26
Som tidligere tung rusmisbruker var mitt opphold på Sollia- kollektivet i Raufoss, det som hjalp meg vekk fra heroinen! Både på grunn av lang avstand til Oslos rusmiljøer, et nytt liv som nykter og bedre selvtillit var bra for meg!
Glad for at jeg ikke ble tilbudt metadon, subutexs eller andre "lettvinte" & skammelige løsniger for Oslo & staten! Er sterkt kritisk til de nedsettende holdningene mot misbrukere!

You have no rights to post comments