Rus

Lagmannsretten: Politiet får ikke - med hjemmelen om besøksforbud - nekte ungdommer å oppholde seg i Oslo sentrum

Lagmannsretten: Politiet får ikke - med hjemmelen om besøksforbud - nekte ungdommer å oppholde seg i Oslo sentrum

Borgarting lagmannsrett setter foten ned for at Oslo politidistrikt får bruke hjemmelen for besøksforbud til å nekte personer å være på bestemte steder i Oslo, skriver NTB.

Aftenposten omtalte i mai flere tiltak Oslo-politiet ønsker å benytte seg av som straffereaksjon mot såkalte unge gjengangere, personer som har begått minst fire straffbare forhold i løpet av et kalenderår. Et av tiltakene var å ilegge et forbud mot å oppholde seg på enkelte steder i Oslo der ungdommene har begått kriminelle handlinger og dannet gjenger. Borgarting lagmannsrett underkjenner imidlertid besøksforbudet og sier at hjemmelen ikke dekker denne type geografiske oppholdsforbud, skriver Rett24.

En avis valgte i presentere nyheten med at "politiet får ikke liv til å forby ungdommer å oppholde seg i Oslo sentrum." Dette synes jeg er interessant for betyr dette også begrensning i politiets mulighet til å jage rusavhengige i Oslo sentrum? Kanskje ikke fordi dette handler om to forskjellige lovparagrafer. I saken som er omtalt overfor brukte politiet straffeprosessloven § 222 a, mens jaging av de rusavhengige og vedtakene om bortvisning av disse fra beste geografiske områder skjer fra politiets side med hjemmel i politilovens § 7.

Hva sier de juss-kyndige om dette?

Les kommentar nedenfor fra politiadvokat Jo Faafeng Meyer fra Oslo Politidistrikt. Men også Anette Svae som har gått gjennom hjemlingen for bortvisninger av stoffbrukere i sentrumsområder, bruken av politilovens paragraf 7.

Kommentarer   

+1 #1 Annette Svae 21-06-2019 13:10
I debattinnlegg i Dagsavisen, har jeg gått gjennom hjemlingen for bortvisninger av stoffbrukere i sentrumsområder , og hvordan bruken av ordensbestemmel sen i politiloven paragaf 7:c vris for å gi et feilaktig uttrykk av at stoffbrukerne bortvises, som bråkmakere som gjør sentrum utrygg, mens det egentlig er mistanker om brudd på legemiddel- eller straffelovens paragrafer - omhandlende forbud for bruk, besittelse eller omsetning av substanser omfattet av narkotikaforskr iften. de bortvises for. dagsavisen.no/.../...
#2 Jo Faafeng Meyer 26-06-2019 11:28
Takk for ditt engasjement for både rusavhengiges og ungdommers kår!

Som du antyder er det noen viktige forskjeller på bortvising etter politiloven § 7 og besøksforbud etter straffeprosessl oven § 222a.

For det første er formålet med tiltakene ulike. Bortvising av personer fra det åpne rusmiljøet etter politiloven gis vanligvis for å forebygge eller avverge et lovbrudd (typisk straffbart salg av narkotika). Det kan også gis for å opprettholde ro og orden der det er grunn til å tro at personen vil begå ordensforstyrre lser om hun fortsetter å oppholde seg i det aktuelle området. Det må imidlertid vurderes konkret i hver enkelt sak om det er tilstrekkelig grunn til å tro at den aktuelle personen vil hhv selge narkotika eller forstyrre roen om hun ikke sendes vekk. Formålet med besøksforbud etter straffeprosessl oven § 222a er imidlertid å beskytte en eller flere bestemte personer (eller en nærmere definert, men ikke navngitt, gruppe av personer, f eks "alle dørvakter på Lillestrøm") mot visse handlinger begått av den besøksforbudet retter seg mot.

For det andre er varigheten av tiltakene svært ulike. Bortvisning fra det åpne rusmiljøet etter politiloven gis normalt for 24 timer (tre døgn ved gjentakelse). Besøksforbud kan imidlertid etter loven gis for opp til ett år av gangen, og kan fornyes så lenge vilkårene er oppfylt.

Slik vi ser det har derfor lagmannsrettens vurderinger av det konkrete besøksforbudet i den aktuelle kjennelsen ingen betydning for bortvisninger etter politiloven.

Mvh

Jo Faafeng Meyer
Politiadvokat II

Oslo politidistrikt
Felles enhet for påtale

You have no rights to post comments