Rus

Bystyreforslag: Værested for rusavhengige i Oslo

Bystyreforslag: Værested for rusavhengige i Oslo

Venstres Julianne Ferskaug og Fr.Ps Aina Stenersen har sendt fram dette forslaget for vedtak i bystyret:

"1. Bystyret ber byrådet finne og utrede områder passende til et værested for rusavhengige i Oslo etter modell fra Nåleparken i Aarhus

2. Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak om opprettelse og rammene for et slikt område."

Dette er et klokt initiativ, og en viktig debatt som bystyret må ta.

Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet.

Les hele teksten nedenfor, under "les mer."

 

Privat forslag fra Julianne Ferskaug (V) og Aina Stenersen (F) om værested for rusavhengige i Oslo

Vi viser til bystyrereglementets kapittel 11 pkt. 36, hvor det blant annet heter:«Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle én sak og gjelde saker som naturlig hører innunder bystyrets virkeområde. Forslaget kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer Forretningsutvalget avgjørelsen.»

Bakgrunn:

Narkotikamiljøet i Oslo har opp igjennom årene blitt flyttet, jagd og bøtelagt av myndighetene. Resultatet er at rusavhengige føler seg jaget, utrygge og uten et stedå oppholde seg. Hverken politiaksjoner eller hjelpetiltak har ført til en benevnelsesverdig bedring av gatesituasjonen for rusmiljøet i Oslo. Miljøene forflytter seg framfor å forsvinne.

Når politiet gir opp å jage eller pågripe rusavhengige, oppstår det de facto «friområder» der de må se gjennom fingrene med både åpen rusbruk og -omsetting.En konsekvens av dette har vært økt belastning for boområder i de sentrumsnære bydeler, og at beboere føler på utrygghet grunnen åpen rusbruk og salg i sine boområdet. Advarslene om forholdene i Brugata er et ferskt eksempel. Dette er en uholdbar situasjon.

Først og fremst av hensyn til de rusavhengige, men også av hensyn til beboere og næringsdrivende, er på tide vi slutter å jage de svakeste i samfunnet rundt, og gir dem et mer stabilt tilbud.

Bergen har, etter modell fra Nåleparken i Århus, bevilget midler til et anstendig område for rusavhengige i nærheten av helsetilbud.Et lignende tilbud bør opprettes i Oslo, som er bosted for en stor andel av landets rusavhengige. Et eget, skjermet sted for rus i Oslo vil føre til

- En høyere terskel for nykommere til å oppsøke miljøet.

- At færre rusavhengige ruser seg på «åpen gate»

- Bedre forhold og omgivelser både for rusavhengige, naboer og brukere av nærmiljøet

- At de rusavhengige får muligheten til å melde fra om kriminelle handlinger, vold og overdoser uten frykt for represalier fra politiet grunnet bruk og dealing.

- At det blir mindre uønsket adferd og ansamlinger andre steder i byen ved at man kan henvise rusavhengige til et konkret sted.

- Det er viktig at et slikt område er i nærheten av der rusavhengige faktisk oppholder seg, og bør derfor ligge sentrumsnært. Det bør også ha en relativ nærhet til helsetilbud som legevakt og lignende. Samtidig bør det ikke ligge i nærheten av skoler eller barnehager. I søken etter og opprettelse av området må bruker-og interesseorganisasjoner, helsefaglige, politifaglige og beboerforeninger inkluderes og høres.

Forslag:

1. Bystyret ber byrådet finne og utrede områder passende til et værested for rusavhengige i Oslo etter modell fra Nåleparken i Aarhus

2. Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak om opprettelse og rammene for et slikt område.

 

Kommentarer   

#1 Arve Edvardsen 03-07-2019 09:00
Dette er en stor utfordring også juridisk. Så lenge Stortinget har vedtatt at bruk og omsetning av narkotika er straffbart ( brudd på legemiddelloven ) kan ikke politimesteren unngå straffeforfølgi ng. Først må i tilfelle Stortinget endre loven
+1 #2 Ivar J 03-07-2019 09:13
Arve: Politimesteren unnlater hver eneste dag - etter instruks fra Riksadvokaten - å straffeforfølge rusavhengige for bruk.
#3 Ivar J 03-07-2019 09:20
Besittelse av en mindre mengde til eget bruk straffes som regel med et forelegg, men politiet prioriterer ikke dette.
+2 #4 Terje Jacobsen 03-07-2019 10:09
Et godt forslag det burde kunne være tverrpolitisk enighet om.
#5 Liv Langberg 03-07-2019 13:10
De rusavhengige som bor eller oppholder seg i Oslo har allerede mange "væresteder". Flere er under planlegging, blant annet åpner det et større slikt senter på Frogner til høsten, "gamle Villa MAR".
Brugata er ikke et "værested", det er en omstningsarena for illegale rusmidler, fra heroin og fentanyl til amfetamin, metamfetamin, "nye rusmidler", samt ymse medikamenter (A og B-preparater), både smuglervarer, stjålne og "videreformidle de". De eneste som "er" der i mer enn få minutter ad gangen, er de som selger stoff.
Ja, dopsalget har flyttet seg fra Plata til Brugata. Det var en villet og styrt prosess fra kommunens side. At hasjsalget kom til å flytte med til boligområdene i nærheten, var nok ikke noe man hadde tenkt på, og vitner vel om at det var for lite kunnskap i hjelpeapparatet om hvordan omsetning av illegale stoffer henger sammen.
At forslagsstiller ne mener at ikke tiltakene som er satt inn har ført til en bedre situasjon for de rusavhengige, viser vel mest at de enten har ekstremt dårlig hukommelse, eller er veldig unge!
Ettersom Oslo og Bergen er de eneste stedene i landet der man fortsatt kan være ganske sikker på å få kjøpt heroin hver dag, har "die hard"-heroinist er fra hele landet flyttet til disse byene, primært Oslo. Samtidig har antallet mennesker som samler seg på og ved utsalgsstedet (nå Brugata) ikke vokst, i henhold til Uteseksjonen og andre som har oversikt. Subjektivt sett ser det faktisk ut til å ha krympet dramatisk - Ikke rart, i og med (den sterkt under-rapporter te) suksessen med Legemiddelassis tert rehabilitering.
Vi får ta til etterretning at Venstre og FrP mener det er for vanskelig å få kjøpt og solgt narkotika og apotekvarer på gata, og derfor ønsker å legge til rette for at dette skal bli enklere. Det er jo i liberalismens ånd, det. Jeg er imidlertid svært usikker på om det er i god sosialdemokrati sk ånd!
#6 Kjerstin Fredlund 06-07-2019 16:31
Er det steder utendørs rusmisbrukere ikke får være!
#7 Tommy Olsen 10-07-2019 03:33
Virkelig på tide! De rusavhengige i Oslo blir jo behandlet som undermennesker. En skam!!!
#8 Gjertrud Tveitevåg 14-09-2020 15:25
Er det skjedd noe med tanke på å skaffe det tunge rusmiljøet i Oslo et akseptabelt sted å være? Ille trolig både for rusmisbrukerne og beboere ved Storgata slik det er i dag.

You have no rights to post comments