Rus

Bystyreforslag: Værested for rusavhengige i Oslo

Bystyreforslag: Værested for rusavhengige i Oslo

Venstres Julianne Ferskaug og Fr.Ps Aina Stenersen har sendt fram dette forslaget for vedtak i bystyret:

"1. Bystyret ber byrådet finne og utrede områder passende til et værested for rusavhengige i Oslo etter modell fra Nåleparken i Aarhus

2. Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak om opprettelse og rammene for et slikt område."

Dette er et klokt initiativ, og en viktig debatt som bystyret må ta.

Hva mener du? Skriv gjerne i kommentarfeltet.

Les hele teksten nedenfor, under "les mer."

 

Privat forslag fra Julianne Ferskaug (V) og Aina Stenersen (F) om værested for rusavhengige i Oslo

Vi viser til bystyrereglementets kapittel 11 pkt. 36, hvor det blant annet heter:«Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle én sak og gjelde saker som naturlig hører innunder bystyrets virkeområde. Forslaget kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer Forretningsutvalget avgjørelsen.»

Bakgrunn:

Narkotikamiljøet i Oslo har opp igjennom årene blitt flyttet, jagd og bøtelagt av myndighetene. Resultatet er at rusavhengige føler seg jaget, utrygge og uten et stedå oppholde seg. Hverken politiaksjoner eller hjelpetiltak har ført til en benevnelsesverdig bedring av gatesituasjonen for rusmiljøet i Oslo. Miljøene forflytter seg framfor å forsvinne.

Når politiet gir opp å jage eller pågripe rusavhengige, oppstår det de facto «friområder» der de må se gjennom fingrene med både åpen rusbruk og -omsetting.En konsekvens av dette har vært økt belastning for boområder i de sentrumsnære bydeler, og at beboere føler på utrygghet grunnen åpen rusbruk og salg i sine boområdet. Advarslene om forholdene i Brugata er et ferskt eksempel. Dette er en uholdbar situasjon.

Først og fremst av hensyn til de rusavhengige, men også av hensyn til beboere og næringsdrivende, er på tide vi slutter å jage de svakeste i samfunnet rundt, og gir dem et mer stabilt tilbud.

Bergen har, etter modell fra Nåleparken i Århus, bevilget midler til et anstendig område for rusavhengige i nærheten av helsetilbud.Et lignende tilbud bør opprettes i Oslo, som er bosted for en stor andel av landets rusavhengige. Et eget, skjermet sted for rus i Oslo vil føre til

- En høyere terskel for nykommere til å oppsøke miljøet.

- At færre rusavhengige ruser seg på «åpen gate»

- Bedre forhold og omgivelser både for rusavhengige, naboer og brukere av nærmiljøet

- At de rusavhengige får muligheten til å melde fra om kriminelle handlinger, vold og overdoser uten frykt for represalier fra politiet grunnet bruk og dealing.

- At det blir mindre uønsket adferd og ansamlinger andre steder i byen ved at man kan henvise rusavhengige til et konkret sted.

- Det er viktig at et slikt område er i nærheten av der rusavhengige faktisk oppholder seg, og bør derfor ligge sentrumsnært. Det bør også ha en relativ nærhet til helsetilbud som legevakt og lignende. Samtidig bør det ikke ligge i nærheten av skoler eller barnehager. I søken etter og opprettelse av området må bruker-og interesseorganisasjoner, helsefaglige, politifaglige og beboerforeninger inkluderes og høres.

Forslag:

1. Bystyret ber byrådet finne og utrede områder passende til et værested for rusavhengige i Oslo etter modell fra Nåleparken i Aarhus

2. Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak om opprettelse og rammene for et slikt område.